Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Aan welke doelstellingen moeten schooldoorlichtingen voldoen? Exploratieve studie in Vlaanderen met de Delphi Methode

Download Article:
 Download
(PDF 160.4 kb)
 
De voorbije twee decennia zijn verschillende beschrijvende studies uitgevoerd naar de effecten van doorlichtingen. Vooralsnog is er echter in geen enkele onderwijscontext nagegaan welke verwachting verschillende stakeholders stellen ten aanzien van de effecten van de doorlichting, en dus wat de doelstellingen zijn waaraan doorlichtingen zouden moeten voldoen. Deze wenselijke doelstellingen van doorlichtingen worden bepaald door de gedeelde verwachtingen van verschillende belanghebbenden in het onderwijsveld. Deze studie beoogt een inventarisatie van door de verschillende belanghebbenden in het Vlaamse onderwijs ondersteunde doelstellingen die aan een doorlichting zouden moeten worden gesteld. Deze inventarisatie biedt een referentiekader waaraan de effecten van een doorlichting kunnen worden afgetoetst. Omwille van het exploratieve karakter van deze studie op een afgelijnd domein waarbinnen nog maar weinig bekend is, werd gekozen voor de Delphi-methode. Door deze methode konden de standpunten van experten worden verkend en doorheen verschillende onderzoeksrondes met elkaar worden geconfronteerd. Algemene doelstellingen die ten aanzien van doorlichtingen worden gesteld, zijn de verantwoordingsgerichte, ontwikkelingsgerichte en de beleidsinformerende doelstelling. Deze studie bevat ook een verdere concretisering van deze doelstellingen en een inschatting van het relatieve belang van elk van de concrete doelstellingen. Niet over elke doelstelling kon consensus worden bereikt. Onder meer de interpretatie van het grondwettelijke principe van Vrijheid van Onderwijs en de invulling van de gescheiden rollen tussen inspectie en pedagogische begeleiding, liggen hieraan ten grondslag. In deze gevallen schept deze studie klaarheid in de argumenten die door verschillende experten worden gehanteerd.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: 1: Universiteit Antwerpen. Correspondentieadres:, Email: [email protected] 2: Universiteit Antwerpen.

Publication date: January 1, 2015

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more