Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Thuisonderwijs in Nederland en Vlaanderen: een review

Download Article:
 Download
(PDF 127.4 kb)
 
Zowel in Nederland als in Vlaanderen is er onder ouders een groeiende belangstelling voor thuisonderwijs. In deze review wordt thuisonderwijs van twee zijden belicht, zowel wat betreft de juridische inbedding in Nederland en Vlaanderen als ook wat betreft de verschijningsvorm. Waar thuisonderwijs in Vlaanderen inmiddels juridisch is ingekaderd, heeft het in Nederland geen wettelijke status. Ook wat betreft de verschijningsvorm blijken er verschillen te zijn tussen Nederland en Vlaanderen. Waar Nederlandse ouders levensbeschouwelijke motieven aanvoeren, tellen voor Vlaamse ouders vooral pedagogische motieven om tot thuisonderwijs over te gaan. Over de manier waarop thuisonderwijs vorm krijgt, bestaan nog veel vragen. De review eindigt met een bespreking van de vraag of thuisonderwijs ook in Nederland een wettelijke basis zou moeten krijgen. Ook wordt een tweetal onderzoekslijnen voor vervolgonderzoek aangeduid. Vervolgonderzoek zou zich vooral moeten richten op de condities waaronder thuisonderwijs effectief is.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: 1: Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam 2: zelfstandig adviseur op het gebied van onderwijsrecht

Publication date: December 1, 2012

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more