Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Segregatie in het basisonderwijs tegengaan en dialoog bevorderen: de casus Nederland

Download Article:
 Download
(PDF 169.7 kb)
 
Segregatie in het onderwijs kent een lange traditie. Tijdens de verzuiling ging het om levensbeschouwelijke en sociaaleconomische segregatie. Met de komst van migranten de laatste veertig jaar, die oververtegenwoordigd zijn in de lagere sociale groepen, kreeg die sociaaleconomische segregatie ook een etnisch aspect. Toch is segregatie pas recent op de politieke agenda gekomen. Eerst als verplicht agendapunt in het overleg tussen gemeente en schoolbesturen over de Lokale Educatieve Agenda. Vervolgens onder het kabinet Balkenende IV (2007-2010), dat in het coalitieakkoord opnam dat er naar vormen van centrale aanmelding gezocht zou worden en dat daartoe gemeentelijke pilots faciliteerde. Onlangs werden de pilots in de twaalf deelnemende gemeenten afgerond en daarom kan nu de balans worden opgemaakt over perspectiefrijke beleidsinterventies. Dat is het doel van dit artikel.

Een manier om die opgemaakte balans samen te vatten, is dat de pilots laten zien dat er binnen de geldende wet- en regelgeving perspectiefrijke mogelijkheden zijn om scholen meer gemengd te maken. Naast het genoemde beleid voor centrale aanmelding zijn dat ook gerichte voorlichting aan ouders (inclusief scholentochten) en het stimuleren van ouderinitiatieven. Of dergelijke mogelijkheden daadwerkelijk worden benut is een politieke beslissing. De OECD heeft recent het Nederlandse discourse over onderwijssegregatie gekarakteriseerd als het zoeken van een evenwicht tussen keuzevrijheid en rechtvaardigheid. Het is een politieke afweging waar men het zwaartepunt wil leggen. Traditioneel stond de keuzevrijheid bovenaan bij politici, maar het kabinet Balkenende IV heeft aan de hand van de pilots laten zien, dat het mogelijk is om rechtvaardigheid inderdaad meer gewicht te geven.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: m.m.v. Dorothee Peters. Hogeschool Inholland

Publication date: June 1, 2012

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more