Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Taylor and Francis Ltd

Volume 21, Number 7, 3 July 2019

Anti-inflammatory lupane triterpenoids from Menyanthes trifoliata
pp. 597-602(6)
Authors: Zhu, Jiao-Jiao; Yang, Hui-Xiang; Li, Zheng-Hui; Wang, Guo-Kai; Feng, Tao; Liu, Ji-Kai

Favourites:
ADD

Vibralactones U–W, three vibralactone derivatives from cultures of the basidiomycete Boreostereum vibrans
pp. 603-609(7)
Authors: Duan, Kai-Ting; Li, Zheng-Hui; Wang, Wen-Xuan; Chen, He-Ping; Sun, Huan; Huang, Rong; Feng, Tao; Liu, Ji-Kai

Favourites:
ADD

Synthesis and Antibacterial Activity of Novel 4″-O-desosaminyl clarithromycin derivatives with 11, 12-arylalkyl side chains
pp. 610-618(9)
Authors: Zhao, Zhe-Hui; Zhu, Di; Zhang, Xiao-Xi; Luo, Zhi-Gang; Lei, Ping-Sheng

Favourites:
ADD

Acylphloroglucinols as kinase inhibitors from Sargassum nigrifoloides
pp. 619-626(8)
Authors: Jiang, Cheng-Shi; Wang, Yin-Yin; Song, Jin-Tong; Yu, Jin-Hai

Favourites:
ADD

A new labdane-type diterpenoid from Leonurus japonicus
pp. 627-632(6)
Authors: Jiang, Min-Hong; Hu, Yue; Jiao, Lin; Dong, Pan; Yin, Sheng; Zhao, Zhi-Min; Yang, De-Po; Wang, Dong-Mei

Favourites:
ADD

Design, synthesis, and antitumor activity of oleanolic acid derivatives
pp. 633-651(19)
Authors: Meng, Yan-Qiu; Kuai, Zhen-Yu; Zhan, Shen-Wen; Li, Chun-Lin; Chen, Hong-Rong

Favourites:
ADD

A new ionone derivative from the leaves of Picrasma quassioides
pp. 652-658(7)
Authors: Liu, Chang; Cheng, Rong-Rong; Han, Zhu-zhen; Yang, Ying-bo; Zhou, Yue; Yang, Li; Wang, Zheng-Tao

Favourites:
ADD

Trichodermatides E and F from fungus Trichoderma applanatum
pp. 659-665(7)
Authors: Chen, Lin; Wu, Guang-Wei; Liu, Dong; Zhuang, Wen-Ying; Yin, Wen-Bing

Favourites:
ADD

Sesquiterpenoids from the roots of Croton crassifolius
pp. 666-672(7)
Authors: Tian, Jin-Long; Li, Chen-Xi; Shang, Xin-Yue; Hou, Xue-Wen; Zhang, Yan; Li, Ling-Zhi; Huang, Xiao-Xiao; Song, Shao-Jiang

Favourites:
ADD

A new menthane-type monoterpenoid from fermented Illigera aromatica with Clonostachys rogersoniana 828H2
pp. 673-678(6)
Authors: Dong, Jian-Wei; Cai, Le; Li, Xue-Jiao; Shi, Ya-Xian; Wang, Jia-Peng; Mei, Rui-Feng; Ding, Zhong-Tao

Favourites:
ADD

Potent leishmanicidal and antibacterial metabolites from Olea ferruginea
pp. 679-687(9)
Authors: Zafar, Salman; -Ur-Rehman, Faiz; Shah, Zafar Ali; Rauf, Abdur; Khan, Aziz; Humayun Khan, Muhammad; Ur Rahman, Khaliq; Khan, Serab; Ullah, Abid; Shaheen, Farzana

Favourites:
ADD

Erratum
pp. 688-688(1)

Favourites:
ADD

Three new polyketides from Ascotricha sp. ZJ-M-5 by the OSMAC strategy
pp. 689-695(7)
Authors: Dong, Ya-Jing; Hou, Guo-Mei; Lin, Bin; Li, Dan-Yi; Li, Zhan-Lin

Favourites:
ADD

Two new 12-membered macrolides from the endophytic fungal strain Cladosprium colocasiae A801 of Callistemon viminalis
pp. 696-701(6)
Authors: Liu, Hong-Xin; Tan, Hai-Bo; Li, Sai-Ni; Chen, Yu-Chan; Li, Hao-Hua; Qiu, Sheng-Xiang; Zhang, Wei-Min

Favourites:
ADD

Design, synthesis, and antitumor activity of desmosdumotin C analogues
pp. 702-715(14)
Authors: Wen, Bin-Yu; Liang, Hai; Guo, Hong-Ju; Wu, Jiu-Hong

Favourites:
ADD

Four new C20-diterpenoid alkaloids from Aconitum rotundifolium
pp. 716-724(9)
Authors: Zhang, Ji-Fa; Li, Yu; Gao, Feng; Shan, Lian-Hai; Zhou, Xian-Li

Favourites:
ADD

Corrigendum
pp. 725-725(1)

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more