Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Taylor and Francis Ltd

Volume 20, Number 10, 3 October 2018

Six new diterpenoids from Croton laevigatus
pp. 909-919(11)
Authors: Liu, Mo-Nan; Zhang, Meng-Meng; Li, Jing-Ya; Li, Jia; Fan, Yao-Yue; Yue, Jian-Min

Favourites:
ADD

Cytotoxic 8,9-seco-ent-kaurane diterpenoids from Croton kongensis
pp. 920-927(8)
Authors: Shi, Shu-Qin; Fan, Yao-Yue; Xu, Cheng-Hui; Ding, Jian; Wang, Guan-Wu; Yue, Jian-Min

Favourites:
ADD

Four novel bisabolane-type sesquiterpenes from Curcuma longa
pp. 928-933(6)
Authors: Wen, Jing; Qiu, Tian-Yi; Yan, Xin-Jia; Qiu, Feng

Favourites:
ADD

Iridoid glycosides from the fruits of Cornus officinalis
pp. 934-942(9)
Authors: Wang, Xin; Liu, Chong-Hui; Li, Jin-Jie; Zhang, Bo; Ji, Lin-Lin; Shang, Xiao-Ya

Favourites:
ADD

Two new chromene derivatives from Artemisia songarica
pp. 943-950(8)
Authors: Zhang, Pu-Ming; Wu, Zhi-Bo; Zhang, Chen; Zeng, Ke-Wu; Jiang, Yong; Tu, Peng-Fei

Favourites:
ADD

Two new tetracyclic triterpenoids from the endophytic fungus Hypoxylon sp. 6269
pp. 951-956(6)
Authors: Liang, Han-Qiao; Zhang, Da-Wei; Guo, Shun-Xing; Yu, Jie

Favourites:
ADD

Nigrosporanenes C and D, two new cyclohexene derivatives from the enphytic fungus Nigrospora oryzae S4
pp. 957-961(5)
Authors: Yan, Wei; Wei, Wei; Zhang, Yang-Yang; Wang, Jia-Jie; Ping, Xiao-Fei; Xu, Jia-Yun; Ye, Yong-Hao

Favourites:
ADD

Two new ent-kaurane diterpenes from the stems of Eurya chinensis
pp. 962-968(7)
Authors: Song, Jia-Ling; Yuan, Yao; Nie, Ling-Hui; Li, Bai-Lin; Qin, Xu-Bing; Li, Yan; Wu, Jie-Wei; Qiu, Sheng-Xiang

Favourites:
ADD

Antioxidant phenolic acids from the leaves of Armeniaca sibirica
pp. 969-976(8)
Authors: Wu, Ya-Nan; Wang, Wei; Yao, Guo-Dong; Jiang, Xue-Feng; Zhang, Yan; Song, Shao-Jiang

Favourites:
ADD

Diterpenoids from the roots of Euphorbia fischeriana and their inhibitory effects on α-glucosidase
pp. 977-984(8)
Authors: Wei, Yun-Long; Yu, Zhen-Long; Huo, Xiao-Kui; Tian, Xiang-Ge; Feng, Lei; Huang, Shan-Shan; Deng, Sa; Ma, Xiao-Chi; Jia, Jing-Ming; Wang, Chao

Favourites:
ADD

Salicylic acid derivatives and phenylspirodrimanes from the sponge-associated fungus Hansfordia sinuosae
pp. 985-991(7)
Authors: Wu, Ze-Hong; Li, Yuan; Li, Yong; Ma, Min; Chen, Jian-Liang

Favourites:
ADD

Chemical characteristics of the fungus Ganoderma lucidum and their inhibitory effects on acetylcholinesterase
pp. 992-1001(10)
Authors: Wei, Jiang-Chun; Wang, An-Hua; Wei, Yun-Long; Huo, Xiao-Kui; Tian, Xiang-Ge; Feng, Lei; Ma, Xiao-Chi; Wang, Chao; Huang, Shan-Shan; Jia, Jing-Ming

Favourites:
ADD

A new cytochalasin derivative from the mangrove-derived endophytic fungus Xylaria sp. HNWSW-2
pp. 1002-1007(6)
Authors: Wang, Pei; Cui, Yan; Cai, Cai-Hong; Kong, Fang-Dong; Chen, Hui-Qin; Zhou, Li-Man; Song, Xin-Ming; Mei, Wen-Li; Dai, Hao-Fu

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more