Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Taylor and Francis Ltd

Volume 17, Number 12, 2 December 2015

Favourites:
ADD

New diterpenoids from Sapium discolor
pp. 1117-1128(12)
Authors: Liu, Hong-Bing; Zhang, Hua; Yu, Jin-Hai; Yue, Jian-Min

Favourites:
ADD

New sesquiterpene and thiophene derivatives from Artemisia rupestris
pp. 1129-1136(8)
Authors: Zhang, Chen; Liu, Bing-Yu; Zeng, Ke-Wu; Guo, Xiao-Yu; Jiang, Yong; Tu, Peng-Fei

Favourites:
ADD

Varioxiranols I-L, new lactones from a sponge-associated Emericella variecolor fungus
pp. 1137-1145(9)
Authors: Wu, Qi; Long, Hai-Lin; Liu, Dong; Proksch, Peter; Lin, Wen-Han

Favourites:
ADD

New laurane-type sesquiterpenoids from the Chinese red alga Laurencia okamurai Yamada
pp. 1146-1152(7)
Authors: Li, Xiao-Lu; He, Wen-Fei; Li, Jia; Lan, Le-Fu; Li, Xu-Wen; Guo, Yue-Wei

Favourites:
ADD

A new taraxastane-type triterpenoid glycoside from the roots of Clematis uncinata
pp. 1153-1159(7)
Authors: Li, Shuo-Guo; Li, Man-Mei; Zhao, Bing-Xin; Wang, Ying; Ye, Wen-Cai

Favourites:
ADD

Lucidimine A-D, four new alkaloids from the fruiting bodies of Ganoderma lucidum
pp. 1160-1165(6)
Authors: Zhao, Zhen-Zhu; Chen, He-Ping; Feng, Tao; Li, Zheng-Hui; Dong, Ze-Jun; Liu, Ji-Kai

Favourites:
ADD

C14-polyacetylenol glycosides from the roots of Codonopsis pilosula
pp. 1166-1179(14)
Authors: Jiang, Yue-Ping; Liu, Yu-Feng; Guo, Qing-Lan; Shi, Jian-Gong

Favourites:
ADD

New eudesmane-type sesquiterpenoids from the root bark of Pseudolarix kaempferi
pp. 1180-1187(8)
Authors: Jiang, Hai-Long; Ha, Wei; Shi, Yan-Ping

Favourites:
ADD

Sesquiterpenoids from the roots of Vladimiria muliensis
pp. 1188-1195(8)
Authors: Chen, Jian-Jun; Bai, Wei; Gobu, Fekadu-Roge; Wu, Cheng-Hui; Zeng, Jun; Sun, Meng; Gao, Kun

Favourites:
ADD

Quinones and coumarins from Ajania salicifolia and their radical scavenging and cytotoxic activity
pp. 1196-1203(8)
Authors: Wu, Hong-Ru; Zhang, Wei; Pang, Xiao-Yan; Gong, Yuan; Obulqasim, Xian Muxinuer U.; Li, Hong-Fang; Zhu, Ying

Favourites:
ADD

A new phenolic enamide and a new meroterpenoid from marine alga-derived endophytic fungus Penicillium oxalicum EN-290
pp. 1204-1212(9)
Authors: Li, Xin; Li, Xiao-Ming; Zhang, Peng; Wang, Bin-Gui

Favourites:
ADD

Terpenoids from Euphorbia pekinensis
pp. 1213-1219(7)
Authors: Fang, Fu-Hu; Li, Wen-Hai; Han, Zheng-Zhi; Huang, Wen-Jun; Li, Dong-Xu; Zhao, Sha; Tang, Min-Hao; Yuan, Cheng-Shan

Favourites:
ADD

Sesquiterpenoids and further diterpenoids from the rare Chloranthaceae plant Chloranthus sessilifolius
pp. 1220-1230(11)
Authors: Wang, Li-Jun; Xiong, Juan; Lau, Choiwan; Pan, Li-Long; Hu, Jin-Feng

Favourites:
ADD

Three new aaptamine derivatives from the South China Sea sponge Aaptos aaptos
pp. 1231-1238(8)
Authors: Gan, Jian-Hong; Hu, Wen-Zhen; Yu, Hao-Bing; Yang, Fan; Cao, Meng-Xue; Shi, Hua-Jin; Kang, Yong-Feng; Han, Bing-Nan

Favourites:
ADD

Selective cytotoxic eremophilane-type sesquiterpenes from Penicillium citreonigrum
pp. 1239-1244(6)
Authors: Yuan, Wei-Hua; Goto, Masuo; Hsieh, Kan-Yen; Yuan, Bo; Zhao, Yu; Morris-Natschke, Susan. L; Lee, Kuo-Hsiung

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more