Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Taylor and Francis Ltd

Volume 17, Number 10, 3 October 2015

Norlignans from Pouzolzia zeylanica var. microphylla and their nitric oxide inhibitory activity
pp. 959-966(8)
Authors: Chen, Zhuo-Han; Zhang, Hui; Tao, Shu-Hong; Luo, Zhao; Zhong, Chu-Qian; Guo, Li-Bing

Favourites:
ADD

Four new fawcettimine-related alkaloids from Phlegmariurus squarrosus
pp. 967-975(9)
Authors: Liu, Yu-Chen; Fan, Min; Jiang, Wei-Wei; Liu, Fei; Wu, Xing-De; He, Juan; Cheng, Xiao; Peng, Li-Yan; Su, Jia; Zhang, Zhi-Jun; Zhao, Qin-Shi

Favourites:
ADD

Three new iridoids from two Viburnum species
pp. 976-981(6)
Authors: Fan, Min; Liu, Yu-Cheng; Jiang, Wei-Wei; Su, Jia; Wu, Xing-De; Peng, Li-Yan; Cheng, Xiao; He, Juan; Zhao, Qin-Shi

Favourites:
ADD

Three new sativene sesquiterpenoids from cultures of endophytic fungus Bipolaris eleusines
pp. 982-987(6)
Authors: Ai, Hong-Lian; Yang, Man-Si; Zi, Shu-Hui; Guo, Hua-Chun

Favourites:
ADD

Periplanosides A–C: new insect-derived dihydroisocoumarin glucosides from Periplaneta americana stimulating collagen production in human dermal fibroblasts
pp. 988-995(8)
Authors: Yang, Yong-Xun; Luo, Qi; Hou, Bo; Yan, Yong-Ming; Wang, Yue-Hu; Tang, Jian-Jun; Dong, Xiao-Ping; Ma, Xiu-Ying; Yang, Tong-Hua; Zuo, Zhi-Li; Cheng, Yong-Xian

Favourites:
ADD

Triterpenoids from the barks of Terminalia chebula
pp. 996-1001(6)
Authors: Zhang, Chao; Jiang, Kun; Qu, Shi-Jin; Zhai, Yi-Ming; Tan, Jun-Jie; Tan, Chang-Heng

Favourites:
ADD

Isolation and characterization of a new bioactive isoflavone from Derris eriocarpa
pp. 1002-1009(8)
Authors: Yang, Li-Fang; Wang, Kai; Jiang, Ming-Guo; Liu, Hong-Cun; Wang, Xiao; Qin, Pin-Yan; Ouyang, Qiu-Lin

Favourites:
ADD

Asterosaponins and glycosylated polyhydroxysteroids from the starfish Culcita novaeguineae and their cytotoxic activities
pp. 1010-1017(8)
Authors: Ngoan, Bui Thi; Hanh, Tran Thi Hong; Vien, Le Thi; Diep, Chau Ngoc; Thao, Nguyen Phuong; Thao, Do Thi; Thanh, Nguyen Van; Cuong, Nguyen Xuan; Nam, Nguyen Hoai; Thung, Do Cong; Kiem, Phan Van; Kim, Young Ho; Minh, Chau Van

Favourites:
ADD

A new apotirucallane-type triterpenoid from Atalantia buxifolia
pp. 1018-1023(6)
Authors: Guo, Zhi-Kai; Yang, Tao; Cai, Cai-Hong; Dong, Wen-Hua; Gai, Cui-Juan; Yuan, Jing-Zhe; Mei, Wen-Li; Dai, Hao-Fu

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more