Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Taylor and Francis Ltd

Volume 17, Number 5, 4 May 2015

Celebration to Professor Xinsheng Yao's 80th birthday
pp. 421-422(2)
Author: Yu, De-Quan

Favourites:
ADD

An unusual dihydrobenzofuroisocoumarin and ent-kaurane diterpenoids from Pteris multifida
pp. 423-429(7)
Authors: Ni, Gang; Fu, Nai-Jie; Zhang, Di; Yang, Han-Ze; Chen, Xiao-Guang; Yu, De-Quan

Favourites:
ADD

Sesquiterpenes from the roots of Illicium oligandrum
pp. 430-438(9)
Authors: Lü, Hai-Ning; Ma, Shuang-Gang; Liu, Yun-Bao; Qu, Jing; Li, Yong; Xu, Song; Zhu, Hua; Yu, Shi-Shan

Favourites:
ADD

4-Hydroxybenzyl-substituted glutathione derivatives from Gastrodia elata
pp. 439-454(16)
Authors: Guo, Qing-Lan; Wang, Ya-Nan; Zhu, Cheng-Gen; Chen, Ming-Hua; Jiang, Zhi-Bo; Chen, Nai-Hong; Song, Xiu-Yun; Zhang, Mei-Jin; Shi, Jian-Gong

Favourites:
ADD

Three decomposition products of valepotriates from Valeriana jatamansi and their cytotoxic activity
pp. 455-461(7)
Authors: Lin, Sheng; Chen, Tao; Fu, Peng; Ye, Ji; Yang, Xian-Wen; Shan, Lei; Li, Hui-Liang; Liu, Run-Hui; Shen, Yun-Heng; Xu, Xi-Ke; Zhang, Wei-Dong

Favourites:
ADD

Polyacetylated labdane-type diterpenoids, ptychantins P–R from Chinese liverwort Ptychanthus striatus
pp. 462-467(6)
Authors: Wu, Jing-Yi; Zhang, Jiao-Zhen; Kang, Ya-Qi; Wang, Xiao; Fan, Pei-Hong; Zhou, Jin-Chuan; Lou, Hong-Xiang

Favourites:
ADD

New C13 lipids from the marine-derived fungus Trichoderma harzianum
pp. 468-474(7)
Authors: Li, Bo; Huang, Qi-Xi; Gao, Du; Liu, Dong; Ji, Yu-Bin; Liu, Hua-Gang; Lin, Wen-Han

Favourites:
ADD

Diterpenes and lignans from Viburnum odoratissimum var. odoratissimum
pp. 475-481(7)
Authors: Li, Feng-Jie; Yu, Jin-Hai; Wang, Guo-Cai; Zhang, Hua; Yue, Jian-Min

Favourites:
ADD

Five new bioactive compounds from Chenopodium ambrosioides
pp. 482-490(9)
Authors: Song, Kun; Zhang, Jian; Zhang, Peng; Wang, Hong-Qing; Liu, Chao; Li, Bao-Ming; Kang, Jie; Chen, Ruo-Yun

Favourites:
ADD

New salicin derivatives from the leaves of Populus euphratica
pp. 491-496(6)
Authors: Wei, Wei; Rena, Kasimu; Yang, Xiu-Wei

Favourites:
ADD

Two new secondary metabolites from the marine-derived fungus Nigrospora sphaerica
pp. 497-503(7)
Authors: Zhang, Qi-Hui; Tian, Li; Sun, Zong-Liang; Fang, Shuai; Cai, Gong-Li; Wang, Yu-Jia; Pei, Yue-Hu

Favourites:
ADD

Four new neolignan glucosides from the fruits of Arctium lappa
pp. 504-511(8)
Authors: Huang, Xiao-Ying; Feng, Zi-Ming; Yang, Ya-Nan; Jiang, Jian-Shuang; Zhang, Pei-Cheng

Favourites:
ADD

Monoterpenes from the leaves of Hydrangea paniculata and their hepatoprotective activities
pp. 512-518(7)
Authors: Shi, Jing; Li, Chuang-Jun; Yang, Jing-Zhi; Ma, Jie; Li, Yan; Chen, Hui; Zhang, Dong-Ming

Favourites:
ADD

Bioactive prenylated xanthones from the stems of Cratoxylum cochinchinense
pp. 519-531(13)
Authors: Duan, Ying-Hui; Dai, Yi; Wang, Guang-Hui; Chen, Liu-Yuan; Chen, Hai-Feng; Zeng, De-Quan; Li, Yao-Lan; Yao, Xin-Sheng

Favourites:
ADD

Four new sesquiterpenes from the rhizomes of Curcuma phaeocaulis and their iNOS inhibitory activities
pp. 532-540(9)
Authors: Ma, Jiang-Hao; Wang, Ying; Liu, Yue; Gao, Su-Yu; Ding, Li-Qin; Zhao, Feng; Chen, Li-Xia; Qiu, Feng

Favourites:
ADD

Three new cyathane diterpenoids from the medicinal fungus Cyathus africanus
pp. 541-549(9)
Authors: Han, Jun-Jie; Zhang, Lei; Xu, Jie-Kun; Bao, Li; Zhao, Feng; Chen, Yu-Hui; Zhang, Wei-Ku; Liu, Hong-Wei

Favourites:
ADD

Cyclohexenones and isocoumarins from an endophytic fungus of Sarcosomataceae sp.
pp. 550-558(9)
Authors: Tian, Jie-Feng; Yu, Ru-Jian; Li, Xiao-Xia; Gao, Hao; Hu, Dan; Guo, Liang-Dong; Tang, Jin-Shan; Yao, Xin-Sheng

Favourites:
ADD

Spiroalkaloids from Shensong Yangxin capsule
pp. 559-566(8)
Authors: Ding, Bo; Dai, Yi; Hou, Yun-Long; Yao, Xin-Sheng

Favourites:
ADD

Nodulisporipyrones A–D, new bioactive α-pyrone derivatives from Nodulisporium sp.
pp. 567-575(9)
Authors: Zhao, Qin; Wang, Chuan-Xi; Yu, Yang; Wang, Gao-Qian; Zheng, Qi-Chang; Chen, Guo-Dong; Lian, Yun-Yang; Lin, Feng; Guo, Liang-Dong; Gao, Hao

Favourites:
ADD

Two new triterpenoid saponins from the aerial parts of Anemone taipaiensis
pp. 576-585(10)
Authors: Li, Hui; Wang, Xiao-Yang; Wang, Xia-Yin; Hua, Dong; Liu, Yang; Tang, Hai-Feng

Favourites:
ADD

A natural product, resveratrol, protects against high-glucose-induced developmental damage in chicken embryo
pp. 586-594(9)
Authors: Tan, Rui-Rong; Zhang, Shi-Jie; Tsoi, Bun; Huang, Wen-Shan; Zhuang, Xiao-Ji; Chen, Xiao-Yun; Yao, Nan; Mao, Zhong-Fu; Tang, Lu-Ping; Wang, Qi; Kurihara, Hiroshi; Li, Yi-Fang; He, Rong-Rong

Favourites:
ADD

Antitumor quinazoline alkaloids from the seeds of Peganum harmala
pp. 595-600(6)
Authors: Wang, Chun-Hua; Zeng, Hong; Wang, Yi-Hai; Li, Chuan; Cheng, Jun; Ye, Zhi-Jun; He, Xiang-Jiu

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more