Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Taylor and Francis Ltd

Volume 17, Number 2, 1 February 2015

Favourites:
ADD

Three new polyunsaturated lipids from a Guangxi marine sponge Haliclona sp.
pp. 114-119(6)
Authors: Zhao, Chuan; Gu, Qiong; Xu, Wei-Guo; Xing, Guo-Sheng; Jin, De-Jun; Xu, Rong; Li, He; Duan, Hong-Quan; Zhou, Jing; Tang, Sheng-An

Favourites:
ADD

Cladosins F and G, two new hybrid polyketides from the deep-sea-derived Cladosporium sphaerospermum 2005-01-E3
pp. 120-124(5)
Authors: Yu, Gui-Hong; Wu, Guang-Wei; Zhu, Tian-Jiao; Gu, Qian-Qun; Li, De-Hai

Favourites:
ADD

Two new dendrocandins with neurite outgrowth-promoting activity from Dendrobium officinale
pp. 125-131(7)
Authors: Yang, Liu; Liu, Shou-Jin; Luo, Huai-Rong; Cui, Juan; Zhou, Jun; Wang, Xuan-Jun; Sheng, Jun; Hu, Jiang-Miao

Favourites:
ADD

Two new triterpenoid saponins from rhizome of Anemone amurensis
pp. 132-137(6)
Authors: Lv, Chong-Ning; Fan, Li; Wang, Jing; Qin, Ru-Lan; Xu, Tan-Ye; Lei, Tian-Li; Lu, Jin-Cai

Favourites:
ADD

Two new triterpenoids from Callicarpa kwangtungensis
pp. 138-142(5)
Authors: Yuan, Ming-Ming; Zhong, Rui-Jian; Chen, Gang; Zhou, Guo-Ping; Fu, Hui-Zheng; Yan, Qing-Wei

Favourites:
ADD

New tricycloalternarenes from fungus Alternaria sp.
pp. 143-148(6)
Authors: Shi, Xiu; Wei, Wei; Zhang, Wen-Jing; Hua, Cheng-Pin; Chen, Chao-Jun; Ge, Hui-Ming; Tan, Ren-Xiang; Jiao, Rui-Hua

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Polyanthumin, a novel cyclobutane chalcone trimmer from Memecylon polyanthum
pp. 170-177(8)
Authors: Chen, Guan; Cui, Cheng-Bin; Qi, Ai-Di; Li, Chang-Wei; Tao, Zun-Wei; Ren, Rong

Favourites:
ADD

Inhibition of diacylglycerol acyltransferase by prenylated flavonoids isolated from the stem bark of Maackia amurensis
pp. 178-181(4)
Authors: Li, Na; Zhang, Nan; Li, Jia-Lin; Du, Pei-Ge; Lee, Hyun-Sun; Cui, Long

Favourites:
ADD

A new diketopiperazine heterodimer from an endophytic fungus Aspergillus niger
pp. 182-187(6)
Authors: Li, Xiao-Bin; Li, Yue-Lan; Zhou, Jin-Chuan; Yuan, Hui-Qing; Wang, Xiao-Ning; Lou, Hong-Xiang

Favourites:
ADD

Natural products as antidepressants documented in Chinese patents from 1992 to 2013
pp. 188-198(11)
Authors: Sun, Chang-Li; Geng, Chang-An; Yin, Xiu-Juan; Huang, Xiao-Yan; Chen, Ji-Jun

Favourites:
ADD

Anticancer agent-based marine natural products and related compounds
pp. 199-216(18)
Authors: Chen, Jian-Wei; Wu, Qi-Hao; Rowley, David C.; Al-Kareef, Ammar M.Q.; Wang, Hong

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more