Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Taylor and Francis Ltd

Volume 15, Number 3, 1 March 2013

Coumarins from roots of Clausena excavata
pp. 215-220(6)
Authors: Peng, Wen-Wen; Zheng, Yu-Qing; Chen, Yi-Shan; Zhao, Si-Meng; Ji, Chang-Jiu; Tan, Ning-Hua

Favourites:
ADD

Two new piperidine alkaloids from Streptomyces sp. NEAU-Z4
pp. 221-224(4)
Authors: Liu, Qian-Feng; Wang, Ji-Dong; Wang, Xiang-Jing; Liu, Chong-Xi; Zhang, Ji; Pang, Yan-Wei; Yu, Chao; Xiang, Wen-Sheng

Favourites:
ADD

Development of a cell-based high-throughput peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) screening model and its application for evaluation of the extracts from Rhizoma Coptis
pp. 225-234(10)
Authors: Xia, Zhi-Ning; Lin, Ye-Xin; Guo, Li-Xia; Yang, Feng-Qing; Xu, Pan; Zhang, Yong-Lan; Liu, Jian-Hui

Favourites:
ADD

Simultaneous determination of evodiamine and evodine in Beagle dog plasma using liquid chromatography tandem mass spectrometry
pp. 235-243(9)
Authors: Xia, Yuan-Yuan; Xu, Hai-Yu; Cai, You-You; Si, Duan-Yun; Liu, Chang-Xiao

Favourites:
ADD

Salidroside attenuates myocardial ischemia–reperfusion injury via PI3K/Akt signaling pathway
pp. 244-252(9)
Authors: Xu, Mao-Chun; Shi, Hai-Ming; Gao, Xiu-Fang; Wang, Hao

Favourites:
ADD

Two new triterpenoids from the fungus Perenniporia maackiae
pp. 253-257(5)
Authors: Guo, Hua; Si, Jing; Li, Zheng-Hui; Feng, Tao; Dong, Ze-Jun; Dai, Yu-Cheng; Liu, Ji-Kai

Favourites:
ADD

Three new norlignans from Glechoma longituba
pp. 258-264(7)
Authors: Zhu, Qiu-Fang; Wang, Yong-Yi; Jiang, Wei; Qu, Hai-Bin

Favourites:
ADD

Two new compounds from the metabolites of a marine-derived actinomycete Streptomyces cavourensis YY01-17
pp. 265-269(5)
Authors: Su, Shan-Shan; Tian, Li; Chen, Gang; Li, Zhan-Qiang; Xu, Wen-Feng; Pei, Yue-Hu

Favourites:
ADD

Two new coumarin glycosides from Chimonanthus nitens
pp. 270-275(6)
Authors: Li, Qi-Ji; Wang, Ming-Li; Yang, Xiao-Sheng; Ma, Lin; Hao, Xiao-Jiang

Favourites:
ADD

Reversal effect of rosmarinic acid on multidrug resistance in SGC7901/Adr cell
pp. 276-285(10)
Authors: Li, Fa-Rong; Fu, Yan-Yan; Jiang, Dan-Hong; Wu, Zhen; Zhou, Yang-Jing; Guo, Ling; Dong, Zhong-Min; Wang, Zhe-Zhi

Favourites:
ADD

Bioactive phenolics from Seriphidium stenocephalum
pp. 286-293(8)
Authors: Shafiq, Nusrat; Riaz, Naheed; Ahmed, Shabir; Ashraf, Muhammad; Ejaz, Syeda Abida; Ahmed, Ishtiaq; Saleem, Muhammad; Touseef, Muhammad Imran; Tareen, Rasool Bakhsh; Jabbar, Abdul

Favourites:
ADD

Novel microbial transformation of desacetylcinobufagin by Fusarium avenaceum AS 3.4594
pp. 294-299(6)
Authors: Zhu, Zhi-Tu; Den, Sha; Wang, Yan; Zhao, Yan-Yan; Wang, Li; Chen, Hui-Rang; Liu, Dan

Favourites:
ADD

Two new sesquiterpenoids from the fungus Ceriporia alachuana
pp. 300-304(5)
Authors: Liu, Liang-Yan; Li, Zheng-Hui; Si, Jing; Dong, Ze-Jun; Liu, Ji-Kai

Favourites:
ADD

Two new sesquiterpenes from cultures of the basidiomycete Agaricus arvensis
pp. 305-309(5)
Authors: Zhao, Jiang-Yuan; Ding, Jian-Hai; Li, Zheng-Hui; Dong, Ze-Jun; Feng, Tao; Zhang, Hong-Bin; Liu, Ji-Kai

Favourites:
ADD

Three new phenyl-ethanediols from the fruiting bodies of the mushroom Fomes fomentarius
pp. 310-314(5)
Authors: Zhao, Jiang-Yuan; Ding, Jian-Hai; Li, Zheng-Hui; Dong, Ze-Jun; Feng, Tao; Zhang, Hong-Bin; Liu, Ji-Kai

Favourites:
ADD

A new antibacterial denitroaristolochic acid from the tubers of Stephania succifera
pp. 315-318(4)
Authors: Yang, De-Lan; Mei, Wen-Li; Zeng, Yan-Bo; Guo, Zhi-Kai; Wei, Dai-Jing; Liu, Shou-Bai; Wang, Qing-Huang; Dai, Hao-Fu

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more