Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Taylor and Francis Ltd

Volume 13, Number 6, June 2011

Five new pregnane glycosides from the stems of Marsdenia tenacissima
pp. 477-485(9)
Authors: Xia, Zeng-Hua; Mao, Shi-Long; Lao, Ai-Na; Uzawa, Jun; Yoshida, Shigeo; Fujimoto, Yasuo

Favourites:
ADD

Acetylated anthraquinone glycosides from Cassia obtusifolia
pp. 486-491(6)
Authors: Wu, Xiao-Hui; Cai, Jin-Jin; Ruan, Jin-Lan; Lou, Jian-Shi; Duan, Hong-Quan; Zhang, Jun; Cheng, Chun-Ru; Guo, De-An; Wu, Zhi-Yuan; Zhang, Yan-Wen

Favourites:
ADD

Lignans from Schisandra lancifolia
pp. 492-497(6)
Authors: Xue, Jing-Jiao; Cao, Jing-Li; Yang, Guang-Yu; Pu, Jian-Xin; Sun, Han-Dong; Hu, Qiu-Fen; Xiao, Wei-Lie

Favourites:
ADD

Notoginsenoside ST-4 inhibits virus penetration of herpes simplex virus in vitro
pp. 498-504(7)
Authors: Pei, Ying; Du, Qian; Liao, Peng-Ying; Chen, Zhen-Ping; Wang, Dong; Yang, Chong-Ren; Kitazato, Kaio; Wang, Yi-Fei; Zhang, Ying-Jun

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Inhibition activities of polysaccharide (RG4-1) from Gentiana rigescens against RSV
pp. 512-522(11)
Authors: Li, Xin; Zhou, Jing-Yu; Yang, Qing-Wei; Chen, Yang; Piao, Ying-Ai; Li, Hong-Yuan

Favourites:
ADD

Two new morphinane alkaloids from Sinomenium acutum
pp. 523-528(6)
Authors: Wang, Xiao-Ling; Liu, Bing-Rui; Wang, Jun-Ru; Chen, Chien-Kuang; Qin, Guo-Wei; Lee, Shoei-Sheng

Favourites:
ADD

Three new sulfated triterpenoids from the roots of Gypsophila pacifica
pp. 529-533(5)
Authors: Luo, Jian-Guang; Nie, Wei; Kong, Ling-Yi

Favourites:
ADD

Beneficial effects of cordycepin on metabolic profiles of liver and plasma from hyperlipidemic hamsters
pp. 534-546(13)
Authors: Sun, Yang; Wang, Ying-Hong; Qu, Kai; Zhu, Hai-Bo

Favourites:
ADD

Dorstenpictanone: a new bicyclic polyprenylated compound from Dorstenia picta
pp. 547-550(4)
Authors: Hussain, Hidayat; Vouffo, Bertin; Dongo, Etienne; Riaz, Muhammad; Krohn, Karsten

Favourites:
ADD

A new highly oxygenated nortriterpenoid from Schisandra chinensis
pp. 551-555(5)
Authors: Wang, Jian-Rong; Zhao, Zhen-Bao; Guo, Yue-Wei

Favourites:
ADD

Chemical constituents from the roots of Feroniella lucida
pp. 556-560(5)
Authors: Sripisut, Tawanun; Cheenpracha, Sarot; Laphookhieo, Surat

Favourites:
ADD

A new drimane sesquiterpenoid glycoside from the seeds of Antiaris toxicaria
pp. 561-565(5)
Authors: Dong, Wen-Hua; Mei, Wen-Li; Zhao, You-Xing; Zeng, Yan-Bo; Wang, Hui; Dai, Hao-Fu

Favourites:
ADD

Cichorin A: a new benzo-isochromene from Cichorium intybus
pp. 566-569(4)
Authors: Hussain, Hidayat; Hussain, Javid; Saleem, Muhammad; Miana, Ghulam Abbas; Riaz, Muhammad; Krohn, Karsten; Anwar, Saeed

Favourites:
ADD

Sesquiterpenoids from Inula racemosa
pp. 570-574(5)
Authors: Xu, Li-Wei; Shi, Yan-Ping

Favourites:
ADD

Phenolic compounds from Eurycorymbus cavaleriei
pp. 575-580(6)
Authors: He, Yi; Zhang, Li; Zhao, Ming; Tsai, Sam-Hip; Zong, Yu-Ying; Che, Chun-Tao

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more