Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Taylor and Francis Ltd

Volume 7, Number 2, April, 2005

Labdane-type diterpenes as new cell cycle inhibitors and apoptosis inducers from Vitex trifolia L.
pp. 95-105(11)
Authors: Li, Wen-Xin; Cui, Cheng-Bin; Cai, Bing; Yao, Xin-Sheng

Favourites:
ADD

New tetracyclic diterpenoid and new ceramides from the soft coral Sinularia conferta
pp. 107-113(7)
Authors: Su, Jing-Yu; Kuang, Yun-Yan; Zeng, Long-Mei; Li, Hong

Favourites:
ADD

6-Hydroxy-4-en-3-one sterols from the marine sponge Iotrochoto birotulata
pp. 115-120(6)
Authors: Li, Li-Ya; Deng, Zhi-Wei; Fu, Hong-Zheng; Li, Jun; Lin, Wen-Han; Proksch, Peter

Favourites:
ADD

Stereoselective synthesis of -amino acids
pp. 121-126(6)
Authors: Guo, Hong-Sheng; Zhao, Hong-Juan; Niu, De-Qiang; Zhao, Kang

Favourites:
ADD

Two new alkaloids from the rhizome of Polygonatum sibiricum
pp. 127-130(4)
Authors: Sun, Long-Ru; Li, Xian; Wang, Su-Xian

Favourites:
ADD

Stilbene derivatives from Gnetum cleistostachyum
pp. 131-137(7)
Authors: Yao, Chun-Suo; Lin, Mao; Liu, Xin; Wang, Ying-Hong

Favourites:
ADD

Flavonoids from preparation of traditional Chinese medicines named Sini-Tang
pp. 139-143(5)
Authors: Liu, Hong-Xia; Lin, Wen-Han; Wang, Xiao-Liang; Yang, Jun-Shan

Favourites:
ADD

Chemical constituents from Cimicifuga foetida
pp. 145-149(5)
Authors: Cao, Pei; Pu, Xu-Feng; Peng, Shu-Lin; Zhang, Xiao-Rong; Ding, Li-Sheng

Favourites:
ADD

Three new compounds from Isodon melissoides
pp. 151-156(6)
Authors: Zhao, Ai-Hua; Li, Rong-Tao; Jiang, Bei; Zhang, Ji-Xia; Zhao, Qin-Shi; Sun, Han-Dong

Favourites:
ADD

Note
pp. 157-160(4)
Authors: Guo, Yuan-Qiang; Li, Xian; Ma, Zhong-Jun; Cui, Wan-Sheng; Wang, Jin-Hui; Ju, Zhi-Xin

Favourites:
ADD

Note
pp. 161-164(4)
Authors: Li, Ning; Li, Xian; Ma, Zhong-Jun; Wang, Jin-Hui

Favourites:
ADD

Note
pp. 165-169(5)
Authors: Li, Guo-Yu; Wang, Jin-Hui; Li, Xian

Favourites:
ADD

Note
pp. 171-174(4)
Authors: Su, Yan-Fang; Zhang, Zhen-Xia; Guo, Cheng-Yun; Guo, De-An

Favourites:
ADD

Note
pp. 175-179(5)
Authors: Wang, Shi-Sheng; Han, Xiu-Wen; Xu, Qing; Xiao, Hong-Bin; Liu, Xiu-Mei; Du, Yu-Guang; Liang, Xin-Miao

Favourites:
ADD

Note
pp. 181-184(4)
Authors: Meng, Da-Li; Li, Xian; Wang, Jin-Hui; Li, Wei

Favourites:
ADD

Note
pp. 185-188(4)
Authors: Yadava, R.N.; Tiwari, Lata

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more