Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

First-Generation American Czech : A Sociolinguistic Survey

Buy Article:

$29.16 + tax (Refund Policy)

SHRNUTÍ Americká čeština Čecho-Američanů první generace Shrnutí článku v češtině. Tématem článku je jazyk prnvní generace češkých přistěhovalců žijících na zemědělských usedlostech v Nebrasce. Článek si všímá jazykových a společenských faktorů, které se určitým způsobem projevily ve vývoji americké Češtiny. Autor se zaměruje na jazyk úzce definovatelné jazykové skupiny, jejíž mluvčí jsou přibližně stejně staří, mají podobné vzdělání a puvod a žijí ve stejném prostředí. Na základě způsobu vyjadřování a odchylek od tzv. běžně mluvené češtiny je možno tyto mluvčí rozdělit na plynně hovořící, velmi schopné mluvčí a nedokonalé mluvčí. Rozdíly mezi těmito trěmi skupinami se projevují ve slovní zásobě i gramatice. Tato studie si klade za cíl zhodnotit dlouhodobý sociálně lingvistický vliv angličtiny na americkou češtinu první generace mluvčích. Vliv angličtiny je nepopiratelný, ale zároveň se v americké Češtině objevují rysy společné dalším jazykům, rozvíjejícím se v izolaci, tzn. bez přímého vlivu rodného jazyka emigrantů. RESUMO Usona čehá lingvo de la unua generacio: Socilingvistika etiketo La artikolo pritraktas la lingvajon de la unua generacio de usončehaj enmigrintoj, vivantaj en kamparaj komunumoj de la ŝtato Nebrasko. La atoro esploras lingvajn kaj sociajn faktorojn evidentajn en la evoluo de la usona cena lingvo, uzata de klare difinita grupo de parolantoj kun samaj aĝe, deveno kaj medio. Lau flueco kaj devojiĝoj de la tradicia cena, oni povas distingi en tiu malvasta grupo de parolantoj plene kompetentajn, kapablajn kaj neperfektajn parolantojn. La diferencoj inter la tri brancoj de parolantoj aperas kaj en la leksikono kaj en la gramatiko. La studo celas taksi la socilingvistikan efikon de la angla lingvo ce usona ceha lingvo de la unua generacio tra periodo de inter sesdek kaj okdek jaroj. Malgrau la eksterduba angla influo, la usona ceha havas komunajn karakterizajojn kun aliaj enklavaj lingvoj, kiuj evoluas izolitaj ekster la cefa fluo de lingva evoluo.
No Reference information available - sign in for access.
No Citation information available - sign in for access.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Publication date: January 1, 1988

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more