Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Linguistic Conflict in Catalonia

Buy Article:

$30.15 + tax (Refund Policy)

RESUMO
Lingva konflikto en Katalunio
La kataluna lingvo en Hispanio en la periodo post la epoko de Franco atingis ofi-cialan juran rekonon, kaj preska ciuj politikaj fortoj en la atonoma regiono Katalunio favoras la kreskantan oficialan kaj čiutagan uzadon de la kataluna—projekto, kiun la katalunoj nomas "lingva normaligo." La demando plej perpleksiga al socilingvistoj estas tio, ĉu la normaliga projekto sukcesos? Plej multaj esploristoj, fronte al tiu demando, koncentriĝas je la "sintenoj" de la homoj al la lingvo a je la sociaj "normoj," kiuj indikas kiun lingvon uzi en kiuj cirkonstancoj. Tiu ĉi artikolo uzas alian aliron. Ĝi esploras "normaligon" el ludteoria perspektivo, en kiu strategia interago estas la ĉefa determinanto de lingvotransiro, pli ol simplaj normoj a sintenoj. El tiu perspektivo, oni trovas, ke la lingva asimiliĝo de enmigrintoj, kiuj ne parolas la katalunan, estas malpli problema ol oni nuntempe opinias, kaj ke la interesokonflikto inter la indiĝenaj katalunoj estas pli severa ol oni nuntempe kredas. Interesokonfliktoj inter Madrido kaj Katalunio estas anka analizitaj, kiel anka tiuj inter la Generalitat (la atonoma registaro de Katalunio) kaj la komunumoj de enmigrintoj al Katalunio.
RESUM
Conflicte Llingiiistic a Catalunya
A l'Espanya post franquista, la llengua catalana ha aconseguit un status legal official, i pràcticament totes les forces polítiques de la regió autonòmica catalana afovoreixen el seu us creixent, tant oficialment com en la vida diària—un projecte que els catalans anomenen "normalització lingüística." La questió que més ha preocupat als sociolin-güistes es fins a quin punt el projecte de normalització serà un exit. A fi de contestar aquesta questió, la majoria d'investigadors, es centren bé en les "normes" socials que fan referencia a quina llengua s'ha de fer servir en cada contexte determinat. Aquest article prén un enfoc diferent. Examina la "normalització" desde una perspectiva de teoría de jocs, en la qual la interacció estratègica és la que determina el canvi d'una llengua a l'altre, més que no pas les normes senzilles o les actituds. Desde aquesta perspectiva, es troba que la assimilació llingüística dels immigrants que no parlen català es un problema menys important del que normalment es pensa i que el conflicte d'in-terès entre els catalans autòctons és més fort del que es creu normalment. L'article també analitza els conflictes entre Madrid i Catalunya, i els que existeixen entre la Generalitat (el govern autònom de Catalunya) i les comunitats d'immigrants a Catalunya.
No Reference information available - sign in for access.
No Citation information available - sign in for access.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Publication date: January 1, 1987

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more