Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

The Role of Language Policy in South African Education

Buy Article:

$29.53 + tax (Refund Policy)

OPSOMMING
Die rol van taalbeleid in die Suid-Afrikaanse onderwys
Hierdie referaat ondersoek die rol van taalbeleid in die Suid-Afrikaanse onderwys. 'n Geskiedkundige oorsig van taalbeplannings-aktiwiteite op onderwysterrein word aangebied, dan word 'n aantal eietydse taalbeleide bespreek. Die "moedertaalbeginsel" word heel breedvoerig behandel, en daar word besin oor ander taalbeleide soos die instelling van swarttaalonderrig in blanke skole, die skepping van 'n gemeenskaplike gebare-leksikon vir die onderrig van Dowes, spelreëlstandaardisering en leksikale ontwikkeling in die swart tale, die taalverwante aanbevelings van die De Lange Kom-missie, en ten slotte, die moontlike rol van "Kleurling-Afrikaans" as voertaal in die onderwys. Die referaat sluit af met 'n toekomsblik op taalbeplanning in Suid-Afrika.
RESUMO
La rolo de lingva politiko en sudafrika edukado
Sudafriko havas longan, firme establitan tradicion de lingva planado. Kvankam ili tusis aliajn mediojn, plejparte tiuj lingvoplanaj agadoj direktigis al la lernejoj. Tiu ci artikolo ekzamenas la rolon de lingva politiko en sudafrika edukado. La aŭtoro prezentas historian superrigardon de lingvoplanaj agadoj en la eduka medio, kaj poste diskutas diversajn nuntempajn lingvajn politikojn. La principo "denaska lingvo," la kredo, ke infano devus ricevi almenaŭ sian komencan edukon en sia denaska lingvo, estas iom detale traktata, kaj inter la aliaj lingvaj politikoj tusataj estas la enkonduko de nigrulaj lingvoj en blankulajn lernejojn, la kreado de komuna gesta leksikono por utiligo en la klerigado de Surduloj, ortografia normigo kaj leksika evoluigo de la nigrulaj lingvoj, la rekomendoj de la Komisiono De Lange rilataj al lingvoj, kaj, fine, la ebla rolo de "kolora afrikansa" kiel eduka perilo. La artikolo finigas per perspektiva superrigardo de la estonteco de lingva planado en Sudafriko.
No Reference information available - sign in for access.
No Citation information available - sign in for access.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Publication date: January 1, 1986

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more