Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Wiley-Blackwell

Volume 102, Number 4, 1 April 2019

Synergetic tuning of electrical/thermal transport via dual‐doping in Bi0.96−xMgxPb0.06CuSeO
pp. 1541-1547(7)
Authors: Liu, Yong; Zhu, Yingcai; Liu, Wei‐Shu; Marcelli, Augusto; Xu, Wei

Favourites:
ADD

Gas‐pressure assisted sintering of copper indium gallium selenide thin films
pp. 1548-1552(5)
Authors: Wu, Yu‐Chien; Yang, Chang‐Ting; Sun, Manting; Hsiang, Hsing‐I

Favourites:
ADD

Amorphous SiCNO hollow nanofibers with mesoporous walls
pp. 1553-1559(7)
Authors: Yang, Wenyou; Wang, Wei; Xie, Chunxiao

Favourites:
ADD

Quantum‐dots‐precipitated rare‐earth‐doped glass for ultra‐broadband mid‐infrared emissions
pp. 1560-1565(6)
Authors: Wang, Weichao; Xiao, Yongbao; Zhou, Bo; Xu, Shanhui; Zhang, Qinyuan

Favourites:
ADD

Influence of partial charge on the material removal rate during chemical polishing
pp. 1566-1578(13)
Authors: Suratwala, Tayyab; Steele, Rusty; Miller, Philip E.; Wong, Lana; Destino, Joel F.; Feigenbaum, Eyal; Shen, Nan; Feit, Michael

Favourites:
ADD

Effects of yttria and magnesia on densification and thermal conductivity of sintered reaction‐bonded silicon nitrides
pp. 1579-1588(10)
Authors: Zhou, You; Hyuga, Hideki; Kusano, Dai; Matsunaga, Chika; Hirao, Kiyoshi

Favourites:
ADD

Laser‐induced coloration of ceramic tiles covered with magnetron sputtered precursor layers
pp. 1589-1598(10)
Authors: Rico, Víctor J.; Lahoz, Ruth; Rey‐García, Francisco; Francisco, Isabel; Gil‐Rostra, Jorge; Espinós, Juan Pedro; Fuente, Germán F.; González‐Elipe, Agustín R.

Favourites:
ADD

A novel core‐shell structured ultra‐coarse WC‐Co composite powders prepared by fluidized bed chemical vapor deposition
pp. 1599-1607(9)
Authors: Zhang, Lei; Xin, Fengxia; Du, Zhan; Xiang, Maoqiao; Yang, Yafeng; Zhu, Qingshan; Shi, Yu

Favourites:
ADD

Robocasting: Prediction of ink printability in solgel bioactive glass
pp. 1608-1618(11)
Authors: Ben‐Arfa, Basam A. E.; Neto, Ana S.; Miranda Salvado, Isabel M.; Pullar, Robert C.; Ferreira, José M. F.

Favourites:
ADD

Correlation between ultrabroadband near‐infrared emission and Yb3+/Ni2+ dopants distribution in highly transparent germanate glass‐ceramics containing zinc gallogermanate nanospinels
pp. 1619-1627(9)
Authors: Gao, Zhigang; Lu, Xiaosong; Zhang, Yindong; Guo, Shu; Liu, Lu; Yang, Guang; Liu, Yinyao; Sun, Shiyu; Ren, Jing; Yang, Jun

Favourites:
ADD

Structural and physical characteristics of Au2O3‐doped sodium antimonate glasses – Part I
pp. 1628-1641(14)
Authors: Ashok, Jujjavarapu; Kostrzewa, Marek; Srinivasa Reddy, Maddireddy; Ravi Kumar, Vandana; Venkatramiah, Nutalapati; Piasecki, Michal; Veeraiah, Nalluri

Favourites:
ADD

Radiophotoluminescence phenomenon in copper‐doped aluminoborosilicate glass
pp. 1642-1651(10)
Authors: Hashikawa, Ryo; Fujii, Yasuhiro; Kinomura, Atsushi; Saito, Takeshi; Okada, Arifumi; Wakasugi, Takashi; Kadono, Kohei

Favourites:
ADD

Effects of surface initial condition on aqueous corrosion of glass—A study with a model nuclear waste glass
pp. 1652-1664(13)
Authors: Liu, Hongshen; Ngo, Dien; Ren, Mengguo; Du, Jincheng; Kim, Seong H.

Favourites:
ADD

Differences in surface failure modes of soda lime silica glass under normal indentation versus tangential shear: A comparative study on Na+/K+‐ion exchange effects
pp. 1665-1676(12)
Authors: Luo, Jiawei; Grisales, William; Rabii, Matthew; Pantano, Carlo G.; Kim, Seong H.

Favourites:
ADD

Gradient refractive index structure of phosphor‐in‐glass coating for packaging of white LEDs
pp. 1677-1685(9)
Authors: Xu, Xujia; Li, Hong; Zhuo, Yong; Xiong, Dehua; Chen, Mingxiang

Favourites:
ADD

Preparation of Er3+/Yb3+ co‐doped citrate microstructure fiber of large mode field and its 3.0 μm laser performance
pp. 1686-1693(8)
Authors: Zhou, Dechun; Jin, Danyang; Lan, ZhiDan; Bai, XueMei

Favourites:
ADD

Mechanism for broadening and enhancing Nd3+ emission in zinc aluminophosphate laser glass by addition of Bi2O3
pp. 1694-1702(9)
Authors: Wang, Yafei; Cao, Jiangkun; Li, Xiaoman; Li, Jingming; Tan, Linling; Xu, Shanhui; Peng, Mingying

Favourites:
ADD

Compositional dependency of Cd‐S‐Se quantum dots within silicate glass on color conversion for a white LED
pp. 1703-1709(7)
Authors: Han, Karam; Im, Won Bin; Heo, Jong; Chung, Woon Jin

Favourites:
ADD

Enhanced NIR photoemission from Bi‐doped aluminoborate glasses via topological tailoring of glass structure
pp. 1710-1719(10)
Authors: Cao, Jiangkun; Xue, Yafei; Peng, Jie; Li, Xin; Huang, MoKang; Xu, Shanhui; Yang, Zhongmin; Peng, Mingying

Favourites:
ADD

Enhanced luminescence in Tb3+‐doped germanate glass ceramic scintillators containing CaF2 nanocrystals
pp. 1720-1725(6)
Authors: Zhao, Jingtao; Huang, Lihui; Zhao, Shilong; Xu, Shiqing

Favourites:
ADD

Effect of Al2O3 on the formation of Se2− color centers and CdSe/Cd1−xZnxSe quantum dots in SiO2–Na2O–ZnO glasses
pp. 1726-1733(8)
Authors: Xia, Mengling; Liu, Chao; Xu, Yinsheng; Zhao, Xiujian

Favourites:
ADD

Influence of PbO content on the dielectric failure of Nb‐doped {100}‐oriented lead zirconate titanate films
pp. 1734-1740(7)
Authors: Zhu, Wanlin; Borman, Trent; DeCesaris, Kory; Truong, Bo; Lieu, Michelle M.; Ko, Song Won; Mardilovich, Peter; Trolier‐McKinstry, Susan

Favourites:
ADD

Optical, electrical, and photoelectric properties of nitrogen‐doped perovskite ferroelectric BaTiO3 ceramics
pp. 1741-1747(7)
Authors: Long, Peiqing; Chen, Chen; Pang, Dongfang; Liu, Xitao; Yi, Zhiguo

Favourites:
ADD

Eu‐substitution‐induced commensurate phase with enhanced ferroelectric property in Ba4(EuxLa1−x)2Fe2Nb8O30 multiferroics
pp. 1748-1757(10)
Authors: Hong, Jiang Sheng; Huang, Yu Hui; Wu, Yong Jun; Fu, Mao Sen; Li, Juan; Liu, Xiao Qiang

Favourites:
ADD

Fabrication and kW‐level MOPA laser output of planar waveguide YAG/Yb:YAG/YAG ceramic slab
pp. 1758-1767(10)
Authors: Jiang, Nan; Lin, Weiping; Zhao, Yu; Wang, Juntao; Gao, Qingsong; Qu, Haiyun; Ge, Lin; Xie, Tengfei; Liu, Qiang; Pan, Yubai; Li, Jiang

Favourites:
ADD

In situ study of electric‐field‐induced ferroelectric and antiferromagnetic domain switching in polycrystalline BiFeO3
pp. 1768-1775(8)
Authors: Liu, Lisha; Hinterstein, Manuel; Rojac, Tadej; Walker, Julian; Makarovic, Maja; Daniels, John

Favourites:
ADD

High‐energy density of Pb0.97La0.02(Zr0.50Sn0.45Ti0.05)O3 antiferroelectric ceramics prepared by sol‐gel method with low‐cost dibutyltin oxide
pp. 1776-1783(8)
Authors: Dan, Yu; Xu, Haojie; Zhang, Yangyang; Zou, Kailun; Zhang, Qingfeng; Lu, Yinmei; Chang, Gang; Zhang, Qi; He, Yunbin

Favourites:
ADD

Synthesis, structure, and luminescence of Eu3+‐activated La4Ti3O12 nanoparticles with layered perovskite structure
pp. 1784-1793(10)
Authors: Zhang, Suyin; Zhang, Pengyue; Liu, Xin; Yang, Zhexi; Huang, Yanlin; Seo, Hyo Jin

Favourites:
ADD

A realization of excellent piezoelectricity and good thermal stability in CaBi2Nb2O9: Pseudo phase boundary
pp. 1794-1804(11)
Authors: Liu, Gang; Wang, Dan; Wu, Chao; Wu, Jiagang; Chen, Qiang

Favourites:
ADD

The influence of air annealing on the microstructure and scintillation properties of Ce,Mg:LuAG ceramics
pp. 1805-1813(9)
Authors: Chen, Xiaopu; Hu, Zewang; Dai, Jiawei; Chen, Haohong; Shi, Yun; Kou, Huamin; Wang, Tiantian; Vedda, Anna; Beitlerova, Alena; Kucerkova, Romana; Nikl, Martin; Li, Jiang

Favourites:
ADD

Laser excitation‐activated self‐propagating sintering of NaYbF4:Pr3+/Gd3+ white light microcrystal phosphors
pp. 1814-1821(8)
Authors: Jiang, Mengci; Shen, Si; He, Jiayang; Wu, E; Zeng, Heping

Favourites:
ADD

Energy transfer and color‐tunable emission in Ba2Y2Si4O13:Bi3+,Eu3+ phosphors
pp. 1822-1831(10)
Authors: Song, WeiHui; Chen, XueYan; Teng, LiMing; Zheng, ZhiGang; Wen, Jun; Hu, FangFang; Wei, RongFei; Chen, LiPing; Guo, Hai

Favourites:
ADD

Optical property evaluation of thoria doped with heavier rare‐earth oxides LnO1.5 (Ln = Er3+, Ho3+, Tm3+, and Yb3+)
pp. 1832-1842(11)
Authors: Kumar, Manish; Pokhriyal, Meenakshi; Gupta, Mohini; Vijaya Prakash, Gaddam; Uma, Sitharaman; Nagarajan, Rajamani

Favourites:
ADD

Exploration of bluish violet‐emitting phosphor Ca3Al4ZnO10:Ti4+ with enhanced emission by Ca2+ vacancies
pp. 1843-1851(9)
Authors: Zhou, Zhi; Zhong, Yuan; Gu, Simin; Su, Yifeng; Xia, Mao; Zhang, Yongli; Zhou, Nan; Wang, Jing

Favourites:
ADD

Complex impedance spectroscopy of perovskite microwave dielectric ceramics with high dielectric constant
pp. 1852-1865(14)
Authors: Wang, Zixing; Yuan, Changlai; Zhu, Baohua; Feng, Qin; Liu, Fei; Xu, Jiwen; Zhou, Changrong; Chen, Guohua

Favourites:
ADD

Structural and electrical properties of ZnO‐modified (1−x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3−xPbTiO3 ceramics with wide MPB regions
pp. 1866-1874(9)
Authors: Zhang, Ji; Wang, Rui‐Xue; Sun, Lei; Gu, Zheng‐Bin; Zhang, Shan‐Tao

Favourites:
ADD

Polarization switching dynamics and switchable diode effect in hybrid improper ferroelectric Ca3Ti2O7 ceramics
pp. 1875-1883(9)
Authors: Tong, Bao Y.; Wang, Shou Yu; Wong‐Ng, Winnie; Zhang, Xiongnan; Huang, Cong; Zhao, Hui; Liu, Weifang

Favourites:
ADD

Investigation of the properties of niobium pentoxide for use in dye‐sensitized solar cells
pp. 1884-1892(9)
Authors: Ücker, Cátia L.; Gularte, Luciano T.; Fernandes, Cristian D.; Goetzke, Vitor; Moreira, Eduardo Ceretta; Raubach, Cristiane W.; Moreira, Mario L.; Cava, Sergio S.

Favourites:
ADD

Low‐temperature sintering of microwave ceramics with high Qf values through LiF addition
pp. 1893-1903(11)
Authors: Lai, Yuanming; Su, Hua; Wang, Gang; Tang, Xiaoli; Huang, Xin; Liang, Xiaofeng; Zhang, Huaiwu; Li, Yuanxun; Huang, Ke; Wang, Xiao Renshaw

Favourites:
ADD

Defect dipoles induced high‐energy storage density in Mn‐doped BST ceramics prepared by spark plasma sintering
pp. 1904-1911(8)
Authors: Huang, Yu Hui; Liu, Bing; Liu, Xiao Qiang; Li, Juan; Wu, Yong Jun

Favourites:
ADD

Structure variation and energy storage properties of acceptor‐modified PBLZST antiferroelectric ceramics
pp. 1912-1920(9)
Authors: Liu, Pin; Zhang, Yujing; Zhu, Yiwei; Fan, Baoyan; Li, Wenru; Zhang, Haibo; Jiang, Shenglin

Favourites:
ADD

Structural and physical characteristics of Au2O3‐doped sodium antimonate glasses – Part II electrical characteristics
pp. 1921-1941(21)
Authors: Ashok, Jujjavarapu; Kostrzewa, Marek; Ingram, Adam; Nalluri, Purnachand; Venkatramaiah, Nutalapati; Srinivasa Reddy, Maddireddy; Ravi Kumar, Vandana; Veeraiah, Nalluri

Favourites:
ADD

Insights into the influencing factors on the micro‐mechanical properties of calcium‐silicate‐hydrate gel
pp. 1942-1952(11)
Authors: Hu, Chuanlin; Yao, Shun; Zou, Fubing; Nie, Shuai; Liu, Zhichao; Wang, Fazhou

Favourites:
ADD

Electrochemical and mechanical stability of LixLa0.557TiO3‐δ perovskite electrolyte at various voltages
pp. 1953-1960(8)
Authors: Hu, Xitao; Yan, Gang; Cheng, Xu; Malzbender, Jürgen; Qiang, Wenjiang; Huang, Bingxin

Favourites:
ADD

Oxygen‐vacancy‐mediated microstructure and thermophysical properties in Zr3Ln4O12 for high‐temperature applications
pp. 1961-1970(10)
Authors: Zhao, Meng; Pan, Wei; Li, Tianjun; Huang, Muzhang; Huang, Yujia; Yang, Jun; Li, Zheng; Wan, Chunlei

Favourites:
ADD

Durability and chromatic behavior in cement pastes containing ceramic industry milling and glazing by‐products
pp. 1971-1981(11)
Authors: Sánchez de Rojas, María Isabel; Frías, Moisés; Sabador, Elvira; Asensio, Eloy; Rivera, Julián; Medina, César

Favourites:
ADD

Role of interfaces in damage process of irradiated lithium aluminate nanocrystals
pp. 1982-1993(12)
Authors: Setyawan, Wahyu; Senor, David J.; Devanathan, Ram

Favourites:
ADD

Thermal and mechanical properties of CeO2
pp. 1994-2008(15)
Authors: Suzuki, Kiichi; Kato, Masato; Sunaoshi, Takeo; Uno, Hiroki; Carvajal‐Nunez, Ursula; Nelson, Andrew T.; McClellan, Kenneth J.

Favourites:
ADD

Synthesis and thermal shock evaluation of porous SiC ceramic foams for solar thermal applications
pp. 2009-2020(12)
Authors: Parvanian, Amir M.; Salimijazi, Hamid R.; Fathi, Mohammadhossein; Saadatfar, Mohammad

Favourites:
ADD

Optical and thermal properties of TiO2‐doped Y2O3 transparent ceramics synthesized by hot isostatic pressing
pp. 2021-2028(8)
Authors: Li, Xiaokai; Zhu, Qiangqiang; Xu, Yangyang; Mao, Xiaojian; Feng, Minghui; Jiang, Benxue; Zhang, Long

Favourites:
ADD

CaO‐MgO‐Al2O3‐SiO2 corrosion behavior of air‐plasma‐sprayed (LaxYb1−x)2Zr2O7
pp. 2029-2040(12)
Authors: Wang, Min; Lai, Xinchun; Guo, Sicong; Wang, Ziyuan; Pan, Wei

Favourites:
ADD

Multiscale toughening of ZrB2‐SiC‐[email protected]‐SiC dual composite ceramics
pp. 2041-2052(12)
Authors: Cheng, Yehong; Lyu, Yang; Han, Wenbo; Hu, Ping; Zhou, Shanbao; Zhang, Xinghong

Favourites:
ADD

Erosion behavior and luminescence properties of Y3Al5O12:Ce3+‐embedded calcium bismuth borate glass‐ceramics for WLEDs
pp. 2053-2065(13)
Authors: Xia, Libin; Xiao, Qinghui; Ye, Xinyu; You, Weixiong; Liang, Tongxiang

Favourites:
ADD

Microhardness and optical property of chalcogenide glasses and glass‐ceramics of the Sn–Sb–Se ternary system
pp. 2066-2074(9)
Authors: Xue, Xuning; Chen, Feifei; Lin, Changgui; Lin, Ruiqiang; Zhang, Xiaoyu; Dai, Shixun; Zhang, Xianghua; Ji, Wei

Favourites:
ADD

The adsorption behavior of a single and multi‐water molecules on tricalcium silicate (111) surface from DFT calculations
pp. 2075-2083(9)
Authors: Zhang, Yue; Lu, Xinying; Song, Dongsheng; Liu, Songbai

Favourites:
ADD

Structural studies on Ca3Al4MgO10 (C3A2M)—A ternary phase in the system CaO–Al2O3–MgO
pp. 2084-2093(10)
Authors: Kahlenberg, Volker; Albrecht, Richard; Schmidmair, Daniela; Krüger, Hannes; Krüger, Biljana; Tribus, Martina; Pauluhn, Anuschka

Favourites:
ADD

In situ toughened two‐phase B12(C, Si, B)3–SiC ceramics fabricated via liquid silicon infiltration
pp. 2094-2103(10)
Authors: Sun, Mengyong; Bai, Yuhang; Li, Mingxing; Fan, Shangwu; Cheng, Laifei

Favourites:
ADD

Influence of Cr doping on the phase composition of Cr,Ca:YAG ceramics by solid state reaction sintering
pp. 2104-2115(12)
Authors: Chaika, Mykhailo; Paszkowicz, Wojciech; Strek, Wiesław; Hreniak, Dariusz; Tomala, Robert; Safronova, Nadiya; Doroshenko, Andriy; Parkhomenko, Sergiy; Dluzewski, Piotr; Kozłowski, Mirosław; Vovk, Oleh

Favourites:
ADD

Experimental investigation of contact heat transfer coefficients in nonisothermal glass molding by infrared thermography
pp. 2116-2134(19)
Authors: Vu, Anh Tuan; Vu, Anh Ngoc; Liu, Gang; Grunwald, Tim; Dambon, Olaf; Klocke, Fritz; Bergs, Thomas

Favourites:
ADD

Preparation of (110)‐oriented SrTiO3 film on quartz glass by laser chemical vapor deposition
pp. 2135-2142(8)
Authors: Zhao, Pei; Zhang, Qiong; Wu, Wei; Goto, Takashi; Yu, Junxia

Favourites:
ADD

Aging effect on microstructure and property of strontium zirconate coating co‐doped with double rare‐earth oxides
pp. 2143-2153(11)
Authors: Ma, Wen; Meng, Xiangfeng; Wen, Jing; Li, Enbo; Bai, Yu; Chen, Weidong; Dong, Hongying

Favourites:
ADD

Thermal properties of 2:1 bismuth borate: Temperature‐dependent characterizations of lone electron pairs
pp. 2154-2164(11)
Authors: Murshed, M. Mangir; Petersen, Hilke; Fischer, Michael; Curti, Mariano; Mendive, Cecilia B.; Baran, Volodymyr; Senyshyn, Anatoliy; Gesing, Thorsten M.

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Competitive growth of Al2O3/YAG/ZrO2 eutectic ceramics during directional solidification: Effect of interfacial energy
pp. 2176-2186(11)
Authors: Wang, Xu; Zhong, Yujie; Sun, Qian; Qi, Dongqing; Yan, Fuxue; Xian, Quangang; Wang, Dong; Du, Kui; Wang, Jingyang

Favourites:
ADD

Effectively controlling the crystal growth of Cr2O3 using SiO2 as the second phase
pp. 2187-2194(8)
Authors: Yao, Suzhe; Wang, Enhui; Chen, Junhong; Chou, Kuo‐Chih; Hou, Xinmei

Favourites:
ADD

Phase relations in silicon and germanium nitrides up to 98 GPa and 2400°C
pp. 2195-2202(8)
Authors: Nishiyama, Norimasa; Langer, Julia; Sakai, Takeshi; Kojima, Yohei; Holzheid, Astrid; Gaida, Nico A.; Kulik, Eleonora; Hirao, Naohisa; Kawaguchi, Saori I.; Irifune, Tetsuo; Ohishi, Yasuo

Favourites:
ADD

High calcium cementless fly ash binder with low environmental footprint: Optimum Taguchi design
pp. 2203-2217(15)
Authors: Hwang, Sung H.; Shahsavari, Rouzbeh

Favourites:
ADD

Synthesis of CeO2 nanoparticles with different morphologies and their properties as peroxidase mimic
pp. 2218-2227(10)
Authors: Zhang, Baoliang; Huyan, Yu; Wang, Jiqi; Wang, Wenbin; Zhang, Qiuyu; Zhang, Hepeng

Favourites:
ADD

Microstructural evolution and mechanical properties of (Mg,Co,Ni,Cu,Zn)O high‐entropy ceramics
pp. 2228-2237(10)
Authors: Hong, Weichen; Chen, Fei; Shen, Qiang; Han, Young‐Hwan; Fahrenholtz, William G.; Zhang, Lianmeng

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more