Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Wiley-Blackwell

Volume 100, Number 12, 1 December 2017

Equiaxed β–Si3N4 ceramics prepared by rapid reaction‐bonding and post‐sintering using TiO2–Y2O3–Al2O3 additives
pp. 5353-5357(5)
Authors: Wu, Li‐Xiang; Guo, Wei‐Ming; Zeng, Ling‐Yong; Lin, Hua‐Tay

Favourites:
ADD

Synthesis of ultra‐fine TaB2 nano powders by liquid phase method
pp. 5358-5362(5)
Authors: Ren, Xuanru; Feng, Peizhong; Guo, LiTong; Tao, XueYu; Li, Ziyu; Shi, Huilun; Zhang, Xiangxiang; Wang, He

Favourites:
ADD

Synthesis of well‐dispersed β‐Si3N4 with equiaxed structures using carbothermal reduction–nitridation method
pp. 5363-5366(4)
Authors: Sun, Si‐Yuan; Ge, Yi‐Yao; Tian, Zhao‐Bo; Zhang, Jie; Chen, Ke‐Xin; Xie, Zhi‐peng

Favourites:
ADD

Piezoelectric properties of (Na1−xKx)NbO3‐based lead‐free piezoelectric ceramics and their application in knocking sensor
pp. 5367-5373(7)
Authors: Kim, Dae‐Hyeon; Lee, Tae‐Gon; Cho, Sung‐Hoon; Lee, Ku‐Tak; Kang, Chong‐Yun; Lee, Won‐Kyoung; Lee, Chung‐Kook; Nahm, Sahn

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Cation grain‐boundary diffusivity in SiO2‐ and MgO‐doped Al2O3
pp. 5379-5384(6)
Authors: Feng, Lin; Dillon, Shen J.

Favourites:
ADD

Zero thermal expansion in cubic MgZrF6
pp. 5385-5388(4)
Authors: Xu, Jiale; Hu, Lei; Song, Yuzhu; Han, Fei; Qiao, Yongqiang; Deng, Jinxia; Chen, Jun; Xing, Xianran

Favourites:
ADD

A study based on the oxidation vaporization of LaCrO3
pp. 5389-5394(6)
Authors: Yin, Xinglian; Zhao, Qing; Zhang, Bo; He, Donglin; Chang, Aimin

Favourites:
ADD

One‐ or two‐dimensional channel structures and properties of piezoelectric composites via freeze‐casting
pp. 5400-5408(9)
Authors: Fukushima, Manabu; Fujiwara, Takahiro; Fey, Tobias; Kakimoto, Ken‐ichi

Favourites:
ADD

Atomic layer deposition onto carbon fiber fabrics
pp. 5409-5420(12)
Authors: Militzer, Christian; Dill, Pauline; Goedel, Werner A.

Favourites:
ADD

Considering the possibility of bonding utilizing cold sintering for ceramic adhesives
pp. 5421-5432(12)
Authors: Chen, Wei‐Ting; Gurdal, Ahmet Erkan; Tuncdemir, Safakcan; Guo, Jing; Guo, Hanzheng; Randall, Clive A.

Favourites:
ADD

Sintering behavior of Ba/Sr celsian precursor obtained from zeolite‐A by ion‐exchange method
pp. 5433-5443(11)
Authors: Biesuz, Mattia; Spiridigliozzi, Luca; Marocco, Antonello; Dell'Agli, Gianfranco; Sglavo, Vincenzo M.; Pansini, Michele

Favourites:
ADD

Electrospun Fe2O3 nanotubes and Fe3O4 nanofibers by citric acid sol‐gel method
pp. 5460-5470(11)
Authors: Li, Jianjun; Wu, Yanfeng; Yang, Minglong; Yuan, Ye; Yin, Weilong; Peng, Qingyu; Li, Yibin; He, Xiaodong

Favourites:
ADD

Reactive alloy melt infiltration for SiC composite matrices: Mechanistic insights
pp. 5471-5481(11)
Authors: Reitz, Rebecca B.; Zok, Frank W.; Levi, Carlos G.

Favourites:
ADD

Mixed modifier effect in lithium‐calcium borosilicate glasses
pp. 5482-5489(8)
Authors: Shih, Yueh‐Ting; Jean, Jau‐Ho

Favourites:
ADD

Structural modification associated with Al2O3 addition in oxyfluoride glasses: Thermal and mechanical properties
pp. 5490-5501(12)
Authors: Biswas, Kaushik; Karmakar, Prantik; Balaji, Sathravada; Gupta, Gaurav; Ghosh, Debarati; Annapurna, Kalyandurg

Favourites:
ADD

A novel fabrication method for glass foams with small pore size and controllable pore structure
pp. 5502-5511(10)
Authors: Huo, Wenlong; Yan, Shu; Wu, Jia‐Min; Liu, Jingjing; Chen, Yugu; Qu, Yanan; Tang, Xinyue; Yang, Jinlong

Favourites:
ADD

Study on crystallization behaviors of As–Se–Bi chalcogenide glasses
pp. 5512-5520(9)
Authors: Yin, Haiwei; Li, Lei; Yang, Guang; Wang, Yang; Zheng, Jianhua; Zeng, Huidan; Chen, Guorong

Favourites:
ADD

Topological controls on the dissolution kinetics of glassy aluminosilicates
pp. 5521-5527(7)
Authors: Oey, Tandré; Kumar, Aditya; Pignatelli, Isabella; Yu, Yingtian; Neithalath, Narayanan; Bullard, Jeffrey W.; Bauchy, Mathieu; Sant, Gaurav

Favourites:
ADD

High‐temperature electrical and thermal transport behaviors in layered structure WSe2
pp. 5528-5535(8)
Authors: Liu, Yaochun; Liu, Junfu; Tan, Xing; Li, Yueming; Liu, Rui; Lin, Yuanhua; Nan, Cewen

Favourites:
ADD

Structure and conductivity of yttria and scandia‐doped zirconia crystals grown by skull melting
pp. 5536-5547(12)
Authors: Borik, Mihail A.; Bredikhin, Sergey I.; Bublik, Vladimir T.; Kulebyakin, Aleksej V.; Kuritsyna, Irina E.; Lomonova, Elena E.; Milovich, Philipp O.; Myzina, Valentina A.; Osiko, Vyacheslav V.; Ryabochkina, Polina A.; Tabachkova, Nataliya Y.

Favourites:
ADD

Defective Y2O3−x–driven anomalous photocatalytic enhancement using Y2O3−x–TiO2−x nanorod composite composition spreads
pp. 5548-5560(13)
Authors: Rosell, Neon Vicente Bacarro; Chen, Yen‐Ting; Chang, Kao‐Shuo

Favourites:
ADD

Functional and structural effects of layer periodicity in chemical solution‐deposited Pb(Zr,Ti)O3 thin films
pp. 5561-5572(12)
Authors: Brewer, Steven J.; Williams, Samuel C.; Deng, Carmen Z.; Naden, Aaron B.; Neumayer, Sabine M.; Rodriguez, Brian J.; Kumar, Amit; Bassiri‐Gharb, Nazanin

Favourites:
ADD

Remarkable piezoelectricity and stable high‐temperature dielectric properties of quenched BiFeO3–BaTiO3 ceramics
pp. 5573-5583(11)
Authors: Li, Qiang; Wei, Jianxin; Tu, Tinglong; Cheng, Jinrong; Chen, Jianguo

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

A kind of bilayer structure ceramic scintillators designed for phoswich detectors
pp. 5593-5600(8)
Authors: Hu, Zewang; Chen, Xiaopu; Ding, Dongzhou; Cao, Maoqing; Shi, Yun; Kou, Huamin; Chen, Haohong; Xie, Tengfei; Wu, Lexiang; Pan, Yubai; Li, Jiang

Favourites:
ADD

Composition‐induced phase transitions and enhanced electrical properties in bismuth sodium titanate ceramics
pp. 5601-5609(9)
Authors: Yin, Jie; Zhao, Chunlin; Zhang, Yuxing; Wu, Jiagang

Favourites:
ADD

Defect‐driven evolution of piezoelectric and ferroelectric properties in CuSb2O6‐doped K0.5Na0.5NbO3 lead‐free ceramics
pp. 5610-5619(10)
Authors: Wang, Tao; He, Lihua; Deng, Yunlong; Zheng, Qiaoji; Xie, Fengyu; Xu, Chenggang; Lin, Dunmin

Favourites:
ADD

Enhanced electrical properties and strong red light‐emitting in Eu3+‐doped Sr1.90Ca0.15Na0.9Nb5O15 ceramics
pp. 5620-5628(9)
Authors: Hao, Shenglan; Li, Jinhong; Yang, Pei; Wei, Lingling; Yang, Zupei

Favourites:
ADD

Effect of the morphology of solution‐grown ZnO nanostructures on gas‐sensing properties
pp. 5629-5637(9)
Authors: Zhang, Shaolin; Nguyen, Son T.; Nguyen, Thuy H.; Yang, Woochul; Noh, Jin‐Seo

Favourites:
ADD

Comparative study of Al2O3, HfO2, and HfAlOx for improved self‐compliance bipolar resistive switching
pp. 5638-5648(11)
Authors: Sokolov, Andrey S.; Son, Seok Ki; Lim, Donghwan; Han, Hoon Hee; Jeon, Yu‐Rim; Lee, Jae Ho; Choi, Changhwan

Favourites:
ADD

A novel Eu3+‐ and self‐activated vanadate phosphor of Ca4La(VO4)3O with oxyvanadate apatite structure
pp. 5649-5658(10)
Authors: Yu, Ruijin; Jeong, Jung Hyun; Wang, Yin‐Feng

Favourites:
ADD

ZnO‐enhanced electrical properties of Bi0.5Na0.5TiO3‐based incipient ferroelectrics
pp. 5659-5667(9)
Authors: Geng, Xiao‐Yu; Zhang, Ji; Wang, Rui‐Xue; Deng, Xian‐Zhu; Sun, Lei; Gu, Zheng‐Bin; Zhang, Shan‐Tao

Favourites:
ADD

Structural and piezoelectric properties of <001> textured PZT‐PZNN piezoelectric ceramics
pp. 5681-5692(12)
Authors: Lee, Tae‐Gon; Lee, Ho‐Jun; Park, Su‐jin; Lee, Tae‐Ho; Kim, Dae‐hyeon; Hong, Chang‐Hyo; Xu, HaiBo; Kang, Chong‐Yun; Nahm, Sahn

Favourites:
ADD

Enhanced shock performance by disperse porous structure:A case study in PZT95/5 ferroelectric ceramics
pp. 5693-5699(7)
Authors: Nie, Hengchang; Yu, Yin; Liu, Yusheng; He, Hongliang; Wang, Genshui; Dong, Xianlin

Favourites:
ADD

Fabrication of a transversal multilayer thermoelectric generator with substituted calcium manganite
pp. 5700-5708(9)
Authors: Reimann, Timmy; Bochmann, Arne; Vogel, Andy; Capraro, Beate; Teichert, Steffen; Töpfer, Jörg

Favourites:
ADD

Deformation behavior of nanocrystalline titania particles accessed by complementary in situ electron microscopy techniques
pp. 5709-5722(14)
Authors: Herre, Patrick; Romeis, Stefan; Mačković, Mirza; Przybilla, Thomas; Paul, Jonas; Schwenger, Jan; Torun, Boray; Grundmeier, Guido; Spiecker, Erdmann; Peukert, Wolfgang

Favourites:
ADD

Thermoelectric performance of SnTe with ZnO carrier compensation, energy filtering, and multiscale phonon scattering
pp. 5723-5730(8)
Authors: Zhou, Zhiwei; Yang, Junyou; Jiang, Qinghui; Zhang, Dan; Xin, Jiwu; Li, Xin; Ren, Yangyang; He, Xu

Favourites:
ADD

Effects of indenter angle on micro‐scale fracture toughness measurement by pillar splitting
pp. 5731-5738(8)
Authors: Ghidelli, Matteo; Sebastiani, Marco; Johanns, Kurt E.; Pharr, George M.

Favourites:
ADD

Tunable negative thermal expansion and structural evolution in antiperovskite Mn3Ga1−xGexN (0 ≤ x ≤ 1.0)
pp. 5739-5745(7)
Authors: Lu, Huiqing; Sun, Ying; Deng, Sihao; Shi, Kewen; Wang, Lei; Zhao, Wenjun; Han, Huimin; Deng, Shenghua; Wang, Cong

Favourites:
ADD

Influence of structure and temperature on the thermal conductivity of molten CaO–B2O3
pp. 5746-5754(9)
Authors: Kim, Youngjae; Yanaba, Yutaka; Morita, Kazuki

Favourites:
ADD

Ferroelectric, piezoelectric and electrostrictive properties of Sn4+‐modified Ba0.7Ca0.3TiO3 lead‐free electroceramics
pp. 5755-5765(11)
Authors: Baraskar, Bharat G.; Kambale, Rahul C.; James, Ajit R.; Mahesh, Manepalli L.; Ramana, Chintalapalle V.; Kolekar, Yessappa D.

Favourites:
ADD

Nano Ca(OH)2 synthesis using a cost‐effective and innovative method: Reactivity study
pp. 5766-5778(13)
Authors: Taglieri, Giuliana; Daniele, Valeria; Macera, Ludovico; Mondelli, Claudia

Favourites:
ADD

Synthesis and growth mechanism of approximate spherical β‐Si3N4 particles via carbothermal reduction‐nitridation method
pp. 5779-5786(8)
Authors: Sun, Si‐Yuan; Wang, Qi; Ge, Yi‐Yao; Tian, Zhao‐Bo; Zhang, Jie; Chen, Ke‐Xin; Xie, Zhi‐Peng

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more