Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Wiley-Blackwell

Volume 60, Number 10, October 2004

Ba19In9N9, a subnitride containing isolated [In5]5− and [In8]12− Zintl anions
pp. i120-i123(4)
Authors: Yamane, Hisanori; Sasaki, Shinya; Kajiwara, Takashi; Yamada, Takahiro; Shimada, Masahiko

Favourites:
ADD

-Strontium carbodi­imide
pp. i124-i126(3)
Authors: Liao, Wuping; Dronskowski, Richard

Favourites:
ADD

A one-dimensional hydrogen-bonding chain of diacetatobis(3-hydroxy­pyridine)copper(II)
pp. m1353-m1355(3)
Authors: Gao, Shan; Lu, Zhen-Zhong; Huo, Li-Hua; Zhang, Xian-Fa; Zhao, Hui

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

tert-Butyl­ammonium di­hydrogenarsenate
pp. m1359-m1361(3)
Authors: Wilkinson, Hazel S.; Harrison, William T. A.

Favourites:
ADD

Azido­tri­phenyl­germane
pp. m1362-m1364(3)
Authors: Wharf, Ivor; Bélanger-Gariépy, Francine

Favourites:
ADD

Di­chloro­[3,3′-bis­(ethoxy­carbonyl)-2,2′-bipyridyl-2N,N′]copper(II)
pp. m1365-m1366(2)
Authors: Wu, Ben-Lai; Zhou, You-Fu; Han, Lei; Hong, Mao-Chun

Favourites:
ADD

Di­chloro­tetrakis(3-hydroxy­pyridine-N)­nickel(II)
pp. m1367-m1369(3)
Authors: Zhang, Xian-Fa; Gao, Shan; Huo, Li-Hua; Lu, Zhen-Zhong; Zhao, Hui

Favourites:
ADD

Poly­[zinc(II)-4-1,4-phenyl­ene­dioxy­diacetato-2O:O′]
pp. m1370-m1371(2)
Authors: Gao, Shan; Liu, Ji-Wei; Huo, Li-Hua; Zhao, Hui; Ng, Seik Weng

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Penta­aqua­oxovanadium(IV) bis­(sulfonatosalicylic acid) dihydrate
pp. m1374-m1375(2)
Authors: Li, Lianzhi; Xu, Tao; Wang, Daqi; Niu, Meiju

Favourites:
ADD

Aqua­nitritobis­(picolinato-2N,O)­cobalt(III)
pp. m1376-m1378(3)
Authors: Chen, Bai-Quan; Han, Lei; Xu, Ying; Wu, Ben-Lai; Hong, Mao-Chun

Favourites:
ADD

Tris(2-ammonio­ethyl)­aminium decafluorominium monohydrate, (H4tren)[Al2F10]·H2O
pp. m1379-m1381(3)
Authors: Adil, Karim; Leblanc, Marc; Maisonneuve, Vincent

Favourites:
ADD

{2-[2-(N,N′-Di­methyl­amino)­ethyl­imino­methyl]­phenolato-3N,N′,O}dioxovanadium(V)
pp. m1382-m1383(2)
Authors: Xie, Ming-Jin; Ping, Yan-Shi; Zheng, Liao-Dai; Hui, Jian-Zong; Peng, Chen

Favourites:
ADD

Piperazinium dichromate(VI)
pp. m1384-m1386(3)
Authors: Srinivasan, Bikshandarkoil R.; Naik, Ashish R.; Näther, Christian; Bensch, Wolfgang

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

(8-Cyclooctatetraenyl)(m-ter­phenyl)­lutetium--chloro-[tris­(tetrahydro­furan)­lithium(I)]
pp. m1389-m1390(2)
Authors: Rabe, Gerd W.; Zhang-Preße, Mei; Riederer, Florian A.; Incarvito, Christopher D.; Golen, James A.; Rheingold, Arnold L.

Favourites:
ADD

catena-Poly­[[bis(1H-1,2,3-benzotriazole­-N3)­cobalt(II)]-di--dicyan­amido-4N1:N3]
pp. m1391-m1393(3)
Authors: Luo, Jun; Liu, Bao-Shu; Zhou, Xi-Geng; Weng, Lin-Hong; Li, Yan-Rong; Cai, Rui-Fang

Favourites:
ADD

catena-Poly­[[tri­methyl­tin(IV)]--3-(4-chloro­phenyl)-2-phenylpropenoato-2O:O′]
pp. m1394-m1396(3)
Authors: Sadiq-ur-Rehman; Ali, Saqib; Mazhar, Muhammad; Parvez, Masood

Favourites:
ADD

Di--acetato-4O:O′-tetra­carbonyl­bis­(pyridyl-2-yl-N-amine)­diruthenium(I)(RuRu)
pp. m1397-m1399(3)
Authors: Dorta, Reto; Süss-Fink, Georg; Stoeckli-Evans, Helen

Favourites:
ADD

Di­chloro(4′-phenyl-2,2′:6′,2′′-ter­pyridine-3N)­zinc(II) monohydrate
pp. m1403-m1404(2)
Authors: Tu, Qi-Dong; Li, Dan; Wu, Tao; Yin, Ye-Gao; Ng, Seik Weng

Favourites:
ADD

Tetr--acetato-8O:O′-bis­[(3-hydroxy­pyridine-N)copper(II)]
pp. m1405-m1407(3)
Authors: Gao, Shan; Zhang, Xian-Fa; Huo, Li-Hua; Zhao, Hui

Favourites:
ADD

catena-Poly­[tetra­aqua­zinc(II)--benzene-1,4-dioxy­acetato-2O:O′]
pp. m1408-m1410(3)
Authors: Liu, Ji-Wei; Gao, Shan; Huo, Li-Hua; Zhao, Hui; Zhao, Jing-Gui

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

2-Oxo-bis­[bis(5-1,3-di-tert-butylcyclo­penta­dienyl)­titanium(III)]
pp. m1417-m1419(3)
Authors: Sofield, Chadwick D.; Walter, Marc D.; Andersen, Richard A.

Favourites:
ADD

Diaqua(2,2′-bipyridyl)tris­(nitrato-2O,O′)praseodymium(III) 2,2′-bipyridyl sesquisolvate
pp. m1420-m1421(2)
Authors: Charushnikova, Iraida A.; Den Auwer, Christophe

Favourites:
ADD

Tetra­aqua­bis­[(2-oxo-1,2-dihydropyridin-1-yl)­acetato-O2]­cobalt(II)
pp. m1422-m1424(3)
Authors: Gao, Shan; Zhang, Zhu-Yan; Huo, Li-Hua; Zhao, Hui; Zhao, Jing-Gui

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Redetermination of bis(l-asparaginato)copper(II)
pp. m1428-m1430(3)
Authors: Vencato, Ivo; Lariucci, Carlito; Ferreira, Katiuscia D.; Santana, Ricardo C.; Carvalho, Jesiel F.

Favourites:
ADD

Tris­(allyl­thio­urea-S)­chloro­zinc(II) chloride
pp. m1431-m1433(3)
Authors: Sun, Hai-Qing; Yu, Wen-Tao; Yuan, Duo-Rong; Wang, Xin-Qing; Gang, Xue

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Octa­butyl-12C,22C,32C,42C-di-3-oxo-1:2:33O;2:3:42O-di-2-phenoxy-1:22O;3:42O-di­phenoxy-1O,4O-tetratin(IV)
pp. m1437-m1438(2)
Authors: Beckmann, Jens; Dakternieks, Dainis; Duthie, Andrew; Jurkschat, Klaus; Schürmann, Markus

Favourites:
ADD

Di­chloro({N-[2-(di­phenyl­phosphino-P)benzyl]benzylamino}­di­phenyl­phosphine-P)palladium(II) toluene solvate
pp. m1439-m1441(3)
Authors: Pretorius, Marié; Williams, D. Bradley G.; Roodt, Andreas; Muller, Alfred

Favourites:
ADD

(8-Cyclooctatetraenyl)(m-ter­phenyl)­yttrium--chloro-[tris­(tetrahydro­furan)­lithium(I)]
pp. m1442-m1443(2)
Authors: Rabe, Gerd W.; Zhang-Preße, Mei; Riederer, Florian A.; Incarvito, Christopher D.; Golen, James A.; Rheingold, Arnold L.

Favourites:
ADD

Bis(2-amino­pyridine-N1)silver(I) perchlorate
pp. m1444-m1446(3)
Authors: Deng, Bing; Liu, Zhao-Di; Liu, Xiu-Ying; Tan, Min-Yu; Zhu, Hai-Liang

Favourites:
ADD

[Benzoyl­acetone (4-methoxy­benzoyl)­hydrazonato-3O,N2,O′]­di­chloro­iron(III)
pp. m1447-m1449(3)
Authors: Gao, Shan; Zhang, Xian-Fa; Huo, Li-Hua; Zhao, Hui

Favourites:
ADD

(Acetato-O)[butane-2,3-dione monooxime benzoyl­hydrazonato-3O,N2,O′]­bis­(pyridine-N)­nickel(II)
pp. m1450-m1452(3)
Authors: Huo, Li-Hua; Lu, Zhen-Zhong; Gao, Shan; Zhao, Hui

Favourites:
ADD

Aqua(2,2′-di­amino-4,4′-bi-1,3-thia­zole)(oxy­diacetato-3O,O′,O′′)­cadmium(II) trihydrate
pp. m1453-m1455(3)
Authors: Liu, Bing-Xin; Tian, Yi-Guang; Xu, Duan-Jun

Favourites:
ADD

(1,3-Dimesityldi­hydro­imidazol-2-yl­idene)(2-peroxidopropan-2-olato-2O,O′)(tri­phenyl­phosphine-P)­platinum(II) benzene-d6 disolvate
pp. m1456-m1458(3)
Authors: Kooijman, Huub; Sprengers, Jeroen W.; Elsevier, Cornelis J.; Spek, Anthony L.

Favourites:
ADD

Di­aqua­bis(1H-imidazole-N3)­bis­(nitro­benzoato-O)­manganese(II)
pp. m1462-m1464(3)
Authors: Xu, Tu-Gen; Xu, Duan-Jun

Favourites:
ADD

Tetra­butyl­bis­[3-(4-methoxy­phenyl)-2-phenyl-2-propenoato]­distannoxane dimer
pp. m1465-m1467(3)
Authors: Parvez, Masood; Sadiq-ur-Rehman; Shahid, Khadija; Ali, Saqib; Mazhar, Muhammad

Favourites:
ADD

Bis(acetylacetonato)di­methanolzinc(II)
pp. m1468-m1469(2)
Authors: Lerner, Hans-Wolfram; Bolte, Michael

Favourites:
ADD

Poly[[[diaquacobalt(II)]-di--glycine] dichloride]
pp. m1470-m1472(3)
Authors: Stenzel, Katharina; Fleck, Michel

Favourites:
ADD

catena-Poly­[[[aqua­di­pyridine­copper(II)]--1,3-phenyl­ene­dioxy­diacetato-2O:O′] dihydrate]
pp. m1475-m1477(3)
Authors: Gao, Shan; Liu, Ji-Wei; Huo, Li-Hua; Zhao, Hui; Ng, Seik Weng

Favourites:
ADD

Di­aqua-trans-bis­(pyridazine-3-carboxyl­ato-2O,N)­zinc(II)
pp. m1481-m1483(3)
Authors: Gryz, Michał; Starosta, Wojciech; Leciejewicz, Janusz

Favourites:
ADD

catena-Poly­[[silver(I)--4,4′-bi­pyridine-2N:N′] perchlorate]
pp. m1484-m1486(3)
Authors: Wang, Li-Shi; Zhang, Jin-Feng; Yang, Shi-Ping

Favourites:
ADD

Bis­[(acetato-O)­bis(2,2′-bi­pyridine-2N,N′)copper(II)] 4-carboxy­phenoxy­acetate hexahydrate
pp. m1487-m1489(3)
Authors: Gao, Shan; Huo, Li-Hua; Gu, Chang-Sheng; Zhao, Hui; Ng, Seik Weng

Favourites:
ADD

Tetra­pyridine­di­thio­cyanato­zinc(II)
pp. m1490-m1491(2)
Author: Wu, Chuan-Bao

Favourites:
ADD

(Dibenzo-18-crown-6)(2-phenyl­amido­pyridine)­rubidium(I)
pp. m1492-m1494(3)
Authors: Clegg, William; Liddle, Stephen T.

Favourites:
ADD

(Dibenzo-18-crown-6)(2-phenyl­amido­pyridine)­potassium(I)
pp. m1495-m1497(3)
Authors: Clegg, William; Liddle, Stephen T.

Favourites:
ADD

Di--5-hydroxy­isophthalato-bis­[aqua(1,10-phenanthroline)copper(II)] trihydrate
pp. m1498-m1500(3)
Authors: Xiao, Hong-Ping; Shi, Qian; Ye, Ming-De

Favourites:
ADD

Bis­(hydrogen 5-nitro­isophthalato)(1,10-phenanthroline)­lead(II) monohydrate
pp. m1501-m1503(3)
Authors: Xiao, Hong-Ping; Yuan, Ji-Xin

Favourites:
ADD

catena-Poly­[[[diaceto­nitrile­silver(I)]--2,11-di­thia­[3.3]­para­cyclo­phane-2S:S′] tetrafluoroterephthalate tetra­fluoro­terephthalic acid aceto­nitrile tetrasolvate]
pp. m1504-m1506(3)
Authors: Liu, Shu Qin; Konaka, Hisashi; Kuroda-Sowa, Takayoshi; Maekawa, Masahiko; Suenaga, Yusaku; Ning, Gui Ling; Munakata, Megumu

Favourites:
ADD

The 1:1 adduct of cobalt(II) terephthalate with N,N-di­methyl­form­amide
pp. m1507-m1509(3)
Authors: Fu, Yun-Long; Ren, Jia-Lin; Ng, Seik Weng

Favourites:
ADD

The 1:2/3 adduct of manganese(II) terephthalate with N,N-di­methyl­form­amide
pp. m1510-m1512(3)
Authors: Fu, Yun-Long; Ren, Jia-Lin; Qiao, Hai-Ping; Ng, Seik Weng

Favourites:
ADD

Bis­(benzyl­tri­methyl­ammonium) tetra­chloro­nickelate(II) N-methyl­pyrrolidin-2-one solvate
pp. m1513-m1515(3)
Authors: Kooijman, Huub; Keegstra, Menno A.; Brandsma, Lambert; Spek, Anthony L.

Favourites:
ADD

Chloro­bis(1,10-phenanthroline)copper(II) 5-nitro­isophthalate(1–) dihydrate
pp. m1516-m1518(3)
Authors: Ye, Ming-De; Xiao, Hong-Ping; Hu, Mao-Lin

Favourites:
ADD

Di­aqua­bis(1H-imidazole-4,5-di­carboxyl­ato-N3)­cobalt(II) N,N-di­methyl­form­amide disolvate
pp. m1519-m1521(3)
Authors: Xiao, Hong-Ping; Li, Xin-Hua; Shi, Qian

Favourites:
ADD

catena-Poly­[[(1,10-phenanthroline-2N,N′)silver(I)]--chloro]
pp. m1522-m1524(3)
Authors: Odoko, Mamiko; Wang, Yue; Okabe, Nobuo

Favourites:
ADD

(5-Bromo-2-oxidoaceto­phenone 4-chloro­benzoyl­hydr­azido)(triethyl­amine)­nickel(II)
pp. m1525-m1526(2)
Authors: Ali, Hapipah; Khamis, Nur Ashikin; Yamin, Bohari M.

Favourites:
ADD

Bis­(ethyl­enedi­amine-2N,N′)(thio­sulfato-S)copper(II)
pp. m1527-m1529(3)
Authors: Fu, Ai-Yun; Wang, Da-Qi; Wang, Fu-Ming

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Poly­[[trans-di­bromo­copper(II)]-di--3-pyridine­carbo­nitrile-4N1:N3]
pp. m1533-m1535(3)
Authors: Li, Xin-Hua; Wu, Hua-Yue; Hu, Jin-Guo

Favourites:
ADD

(2-Methyl-2-phenyl­propyl)­tri­phenyl­stannane
pp. m1536-m1538(3)
Authors: Howie, R. Alan; Wardell, James L.

Favourites:
ADD

Bis­(tetra­phenyl­phospho­nium) bis­(tetra­seleno­molybdato)­palladate(II)
pp. m1539-m1541(3)
Authors: Shiffler, Zachary J.; Baldwin, Steven M.; Keane, Joseph M.; Belz, Brian L.; Barr, Matthew L.; Slavin, Edward R.; Kastner, Margaret E.; Mahler, Charles H.

Favourites:
ADD

catena-Poly­[[oxo(1,10-phenanthroline)­vanadium(IV)]-di--hydrogenphosphato]
pp. m1542-m1543(2)
Authors: Fu, Yun-Long; Ren, Jia-Lin; Ng, Seik Weng

Favourites:
ADD

3,5-Lutidinium–2-chloro-4-nitro­benzoate–2-chloro-4-nitro­benzoic acid (1/1/1)
pp. o1661-o1663(3)
Authors: Ishida, Hiroyuki; Rahman, Bilkish; Kashino, Setsuo

Favourites:
ADD

3-Cyano­pyridine–2-chloro-4-nitro­benzoic acid (1/1)
pp. o1664-o1665(2)
Authors: Ishida, Hiroyuki; Fukunaga, Takeo

Favourites:
ADD

4,4′-Bipyridinium bis(2-carboxy­benzene­sulfonate) dihydrate
pp. o1666-o1667(2)
Authors: Li, Xin-Hua; Li, Zu-Guang; Zhu, Yu-Qing

Favourites:
ADD

N,N-Di­benzyl­tri­phenyl­methanesulfen­amide
pp. o1668-o1670(3)
Authors: Brito, Iván; Vargas, Danitza; León, Yasna; Cárdenas, Alejandro; López-Rodríguez, Matías; Wittke, Oscar

Favourites:
ADD

7a,8,9,10-Tetra­hydro­benzo­[f]­cyclo­penta­[b]­chromen-10-one
pp. o1671-o1673(3)
Authors: Huo, Fangjun; Yin, Caixia; Yang, Pin

Favourites:
ADD

1,2,3,4-Tetra­hydro­quinolinium hydrogen chloranilate
pp. o1674-o1676(3)
Author: Ishida, Hiroyuki

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Tetra-n-butyl­ammonium hexa­fluoro­phosphate
pp. o1680-o1681(2)
Authors: Schödel, Frauke; Lerner, Hans-Wolfram; Bolte, Michael

Favourites:
ADD

N,N′-bis(tert-butoxy­carbonyl)­cyst­amine
pp. o1682-o1683(2)
Authors: Bolte, Michael; Sakhaii, Peyman

Favourites:
ADD

Nona­decane-1,19-di­thiol
pp. o1684-o1686(3)
Authors: Nakamura, Naotake; Shimizu, Hirotaka; Ogawa, Yoshihiro

Favourites:
ADD

N-(4-Methoxy­benzoyl)-N'-o-tolyl­thio­urea
pp. o1687-o1688(2)
Authors: Yusof, M. Sukeri M.; Yamin, Bohari M.

Favourites:
ADD

5,5-Di­hydroxy­barbituric acid monohydrate (alloxan dihydrate)
pp. o1689-o1690(2)
Authors: Lewis, Thomas C.; Tocher, Derek A.

Favourites:
ADD

Bis(dl-me­thioninium) sulfate
pp. o1691-o1693(3)
Authors: Ramaswamy, S.; Sridhar, B.; Ramakrishnan, V.; Rajaram, R. K.

Favourites:
ADD

2-Hydro­xy­ethanaminium enrofloxacinate
pp. o1694-o1696(3)
Authors: Sun, Hong-Xiang; Li, Yuan; Pan, Yuan-Jiang

Favourites:
ADD

3,3′,5,5′-Tetra­methyl­ter­phenyl
pp. o1697-o1698(2)
Authors: Xu, Jiyang; Côté, Adrien P.; Chen, Banglin

Favourites:
ADD

5-Benzyl-8-(E)-benzyl­idene-6,7,7a,10a-tetra­hydro-5H-cis-cyclo­penta­[5,6]­pyrano­[3,3-c]­quinolin-6-one
pp. o1699-o1701(3)
Authors: Aravindan, S.; Sampath, N.; Ponnuswamy, M. N.; Kalaivasan, N.; Raghunathan, R.; Nethaji, M.

Favourites:
ADD

N,N′-Bis(p-methoxy­phenyl)-2,2′-(m-phenyl­ene­dioxy)­diacet­amide
pp. o1702-o1703(2)
Authors: Wen, Yong-Hong; Zhang, Shu-Sheng; Liang, Juan; Li, Xue-Mei

Favourites:
ADD

The azo–en­amino­ne 4-(E)-amino-3-[(E)-2-chloro­phenyl­diazenyl]pent-3-en-2-one
pp. o1704-o1706(3)
Authors: Vencato, Ivo; Cunha, Silvio; Rocha, Valeria; Novais da Rocha, Zenis; Lariucci, Carlito

Favourites:
ADD

N,N′-Bis(4-nitro­benzyl­idene)­ethane-1,2-di­amine
pp. o1707-o1708(2)
Authors: Sun, Yu-Xi; You, Zhong-Lu; Zhu, Hai-Liang

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

(+)-(1S,2S,3S,4R,5R)-1-Ammonio-5-hydroxy­methyl­cyclo­hexane-2,3,4-triol chloride
pp. o1712-o1714(3)
Authors: Chang, Hongjie; Zhu, Jiarong; Feng, Xiaolong; Xu, Huaidong

Favourites:
ADD

2-Amino-5-chloro-1,3-benzoxazole
pp. o1715-o1716(2)
Author: Lynch, Daniel E.

Favourites:
ADD

2-Chloro-N-(5-chloro-4-fluoro-2-nitro­phenyl)­acet­amide
pp. o1717-o1718(2)
Authors: Zhang, Ying; Feng, Tian-Yang

Favourites:
ADD

(2Z)-2-(Hydro­ximino)-3-methoxy-3-phenyl-2,3-di­hydro-1H-imidazo­[1,2-a]­pyrimidin-4-ium perchlorate
pp. o1719-o1721(3)
Authors: Anaflous, Abderahmane; Benchat, Nour-Eddine; Ben-Hadda, Taibi; El Bali, Brahim; Bolte, Michael

Favourites:
ADD

dl-Valinedl-valinium picrate
pp. o1722-o1724(3)
Authors: Anitha, K.; Annavenus, S.; Sridhar, B.; Rajaram, R. K.

Favourites:
ADD

Ethyl 2-amino-5-oxo-4-(p-tolyl)-4H,5H-pyrano[3,2-c]chromene-8-carboxyl­ate
pp. o1725-o1727(3)
Authors: Wang, Jing; Shi, Daqing; Wang, Xiangshan

Favourites:
ADD

3-(4-Chloro­phenyl)-1-phenyl-3-(p-tolyl­sulfonyl­amino)­propan-1-one
pp. o1728-o1729(2)
Authors: Yu, Zhi-Fang; Gu, Xiu-Yan; Zhao, Bing; Sun, Jian-Wei

Favourites:
ADD

2-Bromo-1-(1-hydroxy­naphthalen-2-yl)­ethano­ne
pp. o1730-o1732(3)
Authors: Köysal, Yavuz; Işık, Şamil; Karakurt, Arzu; Dalkara, Sevim

Favourites:
ADD

N-(3,4-Di­benzoyl-2,5-di­methyl­pyrrol-1-yl)-4-methoxy­benz­amide
pp. o1733-o1735(3)
Authors: Gao, Shan; Huo, Li-Hua; Zhao, Hui; Ng, Seik Weng

Favourites:
ADD

3-(3-Hydroxy­propyl)-6-(p-tolyl)-7H-1,2,4-triazolo[3,4-b][1,3,4]­thia­diazine dihydrate
pp. o1736-o1738(3)
Authors: Zou, Kai-Huang; Cai, Xiao-Qing; Chen, Jiu-Xi; Zhang, Li-Xue; Zhang, An-Jiang; Hu, Mao-Lin

Favourites:
ADD

6-Amino-5,5-diiso­propyl-5H-pyrimidine-2,4-dione hemihydrate
pp. o1739-o1741(3)
Authors: Lewis, William; McKeown, Robert H.; Robinson, Ward T.

Favourites:
ADD

Ammonium 2,6-dicarboxy-4-nitrophenolate
pp. o1742-o1744(3)
Authors: Sun, Yu-Xi; Nie, Yi

Favourites:
ADD

Methyl 2-amino-4-(4-nitro­phenyl)-5-oxo-5,6-di­hydro-4H-pyrano[3,2-c]­quinoline-3-carboxyl­ate di­methyl­form­amide solvate
pp. o1745-o1747(3)
Authors: Wang, Xiang-Shan; Zeng, Zhao-Sen; Shi, Da-Qing; Chen, Hong; Wei, Xian-Yong; Zong, Zhi-Min

Favourites:
ADD

Redetermination of 5,5-di­hydroxy­barbituric acid trihydrate (alloxan tetrahydrate)
pp. o1748-o1750(3)
Authors: Lewis, Thomas C.; Tocher, Derek A.

Favourites:
ADD

Powder study of N-[2-(4-hydroxy-2-oxo-2,3-di­hydro-1,3-benzo­thia­zol-7-yl)­ethyl]-3-[2-(2-naphthalen-1-yl­ethoxy)­ethyl­sulfonyl]­propyl­aminium benzoate
pp. o1751-o1753(3)
Authors: Johnston, Andrea; Florence, Alastair J.; Shankland, Kenneth; Markvardsen, Anders; Shankland, Norman; Steele, Gerald; Cosgrove, Stephen D.

Favourites:
ADD

4-Hydroxymethyl-3,5-di­methyl­-1H-pyrazole chloro­form solvate
pp. o1754-o1755(2)
Authors: Stumpf, Silvia; Wagner, Mat­thias; Bolte, Michael

Favourites:
ADD

4-(4-Methoxy­phenyl­diazenyl)-2,6-di­methyl­phenol
pp. o1756-o1758(3)
Authors: Kocaokutgen, Hasan; Gür, Mahmut; Soylu, M. Serkan; Lörnnecke, Peter

Favourites:
ADD

N-(9-Anthryl­methyl)­propyl­aminium diphenylphosphinate monohydrate
pp. o1759-o1761(3)
Authors: Liu, Qing-Xiang; Song, Hai-Bin; Li, Zheng-Ming

Favourites:
ADD

Bis[N-(9-anthrylmethyl)­propyl­amino]­methane
pp. o1762-o1763(2)
Authors: Liu, Qing-Xiang; Song, Hai-Bin

Favourites:
ADD

gem-Chloro­nitro­socyclo­do­decane, (CH2)n–1CNOCl, with n = 12
pp. o1764-o1766(3)
Authors: Girija, C. R.; Begum, Noor Shahina; Karim, H. A. M A.; Nagendrappa, Gopalpur

Favourites:
ADD

Redetermination of 4-nitro­benzene­sulfon­amide
pp. o1767-o1768(2)
Authors: Zhou, Tianyan; Zhang, Qiang; Chen, Guoshu; Zhou, Zhongyuan

Favourites:
ADD

N-[3-Phenyl-1-(2,3,5,6-tetra­chloro-4-hydroxyphenoxy)prop-2-enylidene]aniline
pp. o1773-o1774(2)
Authors: Hu, Xiu-Rong; Gu, Jian-Ming

Favourites:
ADD

2-[(4-Chloro­phenyl)­hydroxymethyl]cyclo­pent-2-en-1-one
pp. o1775-o1777(3)
Authors: Huo, Fangjun; Yin, Caixia; Yang, Pin

Favourites:
ADD

1-(2-Bromo-1,1-di­methoxy­ethyl)-4-nitro­benzene
pp. o1778-o1780(3)
Authors: Shen, Yu-Dong; Wu, Hai-Qiang; Bu, Xian-Zhang; Gu, Lian-Quan; Ng, Seik Weng

Favourites:
ADD

5-Fluoro­uracil–1,4-dioxane (4/1)
pp. o1781-o1782(2)
Authors: Hulme, Ashley T.; Tocher, Derek A.

Favourites:
ADD

5-Fluoro­uracil–di­methyl­form­amide (2/1)
pp. o1783-o1785(3)
Authors: Hulme, Ashley T.; Tocher, Derek A.

Favourites:
ADD

5-Fluoro­uracil–di­methyl sulfoxide (1/1)
pp. o1786-o1787(2)
Authors: Hulme, Ashley T.; Tocher, Derek A.

Favourites:
ADD

3-Chloro-N-[7-fluoro-3-oxo-4-(prop-2-ynyl)-3,4-di­hydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-2,2-di­methyl­propion­amide
pp. o1788-o1789(2)
Authors: Cao, De-Yong; Chen, Li-Gong; Song, Jian; Feng, Rong-Xiu; Lou, Ke-Xia

Favourites:
ADD

Creatininium dipicolinate monohydrate
pp. o1790-o1792(3)
Authors: Moghimi, Abolghasem; Sharif, Mahboubeh A.; Aghabozorg, Hossein

Favourites:
ADD

N-(1-Cyano-1,2-di­methyl­propyl)-5-methyl­isoxazole-4-carbox­amide
pp. o1797-o1799(3)
Authors: Zhong, Bin; Mu, Xiao-Li; Li, Zheng-Ming; Song, Hai-Bin

Favourites:
ADD

A second crystal polymorph of anilinium picrate
pp. o1800-o1803(4)
Authors: Smith, Graham; Wermuth, Urs D.; Healy, Peter C.

Favourites:
ADD

High-temperature phase of 5-tert-butyl­pyrazole
pp. o1804-o1806(3)
Authors: Zhang, Fan; Wagner, Mat­thias; Bats, Jan W.

Favourites:
ADD

Ethyl 3-amino-1-(4-chloro­phenyl)-1H-benzo­[f]­chromene-2-carboxyl­ate
pp. o1807-o1809(3)
Authors: Shi, Daqing; Wang, Xiangshan; Zhuang, Qiya

Favourites:
ADD

4-{5-[3,4-Di­methyl-5-(3,4,5-tri­methoxy­phenyl)­thio­phen-2-yl]-2-methoxyphenyl}morpholine
pp. o1810-o1811(2)
Authors: Shi, Jixian; Hu, Qingping; Lei, Yingjie; Reiner, John

Favourites:
ADD

Ethyl 5-(3,5-di­methyl-1H-pyrazol-1-yl­sulfonyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxyl­ate
pp. o1812-o1813(2)
Authors: Zou, Xiao-Mao; Shi, Huan-Le; Yu, Li-Min; Yang, Hua-Zheng; Pei, Jiang; Liu, Pei

Favourites:
ADD

A DMSO-capped dimeric glycoluril derivative
pp. o1814-o1816(3)
Authors: Fettinger, James C.; Wu, Anxin; Isaacs, Lyle

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

(2S,3R,4R,5S)-3,4-O-Iso­propyl­idene-2-methyl-1-oxa-6,9-diaza­spiro[4.5]decane-7,10-dione
pp. o1820-o1822(3)
Authors: Watkin, David J.; Müller, Mat­thias; Blèriot, Yves; Simone, Michela I.; Fleet, George W. J.

Favourites:
ADD

2-(3,5-Di­methyl­phenyl)-5-(4-ethyl­phenyl)-1,3,4-oxa­diazo­le
pp. o1823-o1825(3)
Authors: Mao, Chun-Hui; Wang, Qing-Min; Huang, Run-Qiu; Chen, Li; Shang, Jian; Song, Hai-Bin

Favourites:
ADD

2-(4-Chloro­phenyl)-4,4-bis­(methyl­sulfanyl)-1,3-buta­diene-1,1-dicarbo­nitrile
pp. o1828-o1829(2)
Authors: Homrighausen, Craig L.; Krause Bauer, Jeanette A.

Favourites:
ADD

Losartan, an antihypertensive drug
pp. o1830-o1832(3)
Authors: Tessler, Limor; Goldberg, Israel

Favourites:
ADD

Benzyl­ammonium 3,5-di­nitro­benzoate
pp. o1833-o1834(2)
Authors: Ohba, Shigeru; Ito, Yoshikatsu; Arimoto, Satoru

Favourites:
ADD

3,4-Di­hydroxy­benzyl­ammonium 3,5-di­nitro­benzoate monohydrate
pp. o1835-o1836(2)
Authors: Ohba, Shigeru; Ito, Yoshikatsu; Arimoto, Satoru

Favourites:
ADD

4-Methoxy-N,N′-di­phenyl­benz­amidine
pp. o1837-o1839(3)
Authors: Bortoluzzi, Adailton J.; Echevarria, Aurea; Rodrigues-Santos, Claudio E.

Favourites:
ADD

Methyl 2,3,4-tri-O-pivaloyl--d-xylo­pyran­oside
pp. o1840-o1841(2)
Authors: Prugovečki, Biserka; Matković-Čalogović, Dubravka; Petrović, Vesna; Tomić, Srdanka

Favourites:
ADD

3,3-Di­benzyl­benzo­[b]­furan-2(3H)-one
pp. o1842-o1843(2)
Authors: Wang, Hai-Bo; Chen, Jia-Hui; Wang, Jin-Tang

Favourites:
ADD

N-(5-Benzoyl-2-oxo-4-phenyl-1,2-di­hydro­pyrimidin-1-yl)­benz­amide
pp. o1844-o1846(3)
Authors: Akkurt, Mehmet; Öztürk, Sema; Önal, Zülbiye; Altural, Behzat; Büyükgüngör, Orhan

Favourites:
ADD

Redetermination of trans-2,5,7,10-tetra­aza­bi­cyclo­[4.4.0]­decane
pp. o1847-o1848(2)
Authors: Sänger, Inge; Lerner, Hans-Wolfram; Bolte, Michael

Favourites:
ADD

4-(2-Methoxy-4-methyl­phenoxy)­phthalo­nitrile
pp. o1849-o1850(2)
Authors: Erdem, Talip Kaya; Atalay, Şehriman; Akdemir, Nesuhi; Agˇar, Erbil; Kantar, Cihan

Favourites:
ADD

3-(4-Dihydroxy­boryl­phenyl)­cyclo­butanone
pp. o1851-o1853(3)
Authors: Lo, Jem-Mau; Chen, Shyh-Ming; Chen, Mei-Hsun; Chen, Yu-Jen; Liao, Fen-Ling; Lu, Tian-Huey

Favourites:
ADD

3-Hydro­xy­pyridinium 3-(carboxy­methoxy)­phenoxy­acetate
pp. o1854-o1855(2)
Authors: Gao, Shan; Liu, Ji-Wei; Huo, Li-Hua; Zhao, Hui; Ng, Seik Weng

Favourites:
ADD

Benzimidazolium hydrogen bis(3-carboxy­phenoxy­acetate)
pp. o1856-o1858(3)
Authors: Gao, Shan; Huo, Li-Hua; Gu, Chang-Sheng; Zhao, Hui; Ng, Seik Weng

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

4′-(2-Chloro­phenyl)-2,3-di­hydro-1′-methyl-3′-nitro­spiro­[1H-indole-3,2′-pyrrolidin]-2-one
pp. o1862-o1864(3)
Authors: Sampath, N.; Ponnuswamy, M. N.; Poornachandran, M.; Raghunathan, R.

Favourites:
ADD

1-(2,6-Di­fluoro­benzoyl)-3-[4-(tri­fluoro­methyl)­phenyl]­urea
pp. o1865-o1867(3)
Authors: Chen, Li; Song, Hai-Bin; Wang, Qing-Min; Huang, Run-Qiu; Shang, Jian; Mao, Chun-Hui

Favourites:
ADD

Venlafaxine, an antidepressant drug
pp. o1868-o1869(2)
Authors: Tessler, Limor; Goldberg, Israel

Favourites:
ADD

9-(4-Hydroxy-3-methyoxy­phenyl)-3,3,6,6,10-penta­methyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-deca­hydro­acridine-1,8-dione
pp. o1870-o1872(3)
Authors: Tu, Shu-Jiang; Zhang, Xiao-Jing; Zhu, Song-Lei

Favourites:
ADD

1-(4-Fluoro-2-hydroxy­phenyl)­ethano­ne 4-nitro­benzoyl­hydrazone
pp. o1873-o1874(2)
Authors: Ali, Hapipah; Khamis, Nur Ashikin; Yamin, Bohari M.

Favourites:
ADD

N-[2-(4-Nitro­phenyl­amino)­ethyl]­acet­amide
pp. o1875-o1876(2)
Authors: Wang, Zhi-Jun; Li, Dong-Hong; Huang, Shu-Ping; Yang, Bin-Sheng

Favourites:
ADD

Methyl 2-amino-4-(3-nitro­phenyl)-5-oxo-5,6-di­hydro-4H-pyrano­[3,2-c]­quinoline-3-carboxyl­ate di­methyl­form­amide solvate
pp. o1877-o1879(3)
Authors: Wang, Xiang-Shan; Zeng, Zhao-Sen; Shi, Da-Qing; Wei, Xian-Yong; Zong, Zhi-Min

Favourites:
ADD

N-[(1S,2S,3R)-2-Bromo-3-(tert-butyl­di­phenyl­siloxy)-1-phenyl-4-(phenyl­sulfinyl)­butyl]­benzene­sulfon­amide
pp. o1880-o1882(3)
Authors: Ravikumar, K.; Swamy, G. Y. S. K.; Raghavan, Sadagopan; Kumar, Ch. Naveen

Favourites:
ADD

4-Benzyl-3-(2-hydroxy­phenyl)-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione
pp. o1883-o1885(3)
Authors: Dege, Necmi; Çetin, Ahmet; Cansız, Ahmet; Şekerci, Memet; Kazaz, Cavit; Dinçer, Muharrem; Büyükgüngör, Orhan

Favourites:
ADD

Hexane-1,6-di­ammonium dipicrate dihydrate
pp. o1886-o1888(3)
Authors: Lin, Zhi-Dong; Lu, Jin-Yu

Favourites:
ADD

2-Benzoyl­oxy-5-methyl­benzo­phenone
pp. o1889-o1891(3)
Authors: Sieroń, Lesław; Shashikanth, S.; Yathirajan, H. S.; Venu, T. D.; Nagaraj, B.; Nagaraja, P.; Khanum, S. A.

Favourites:
ADD

9-Di­cyano­methyl­ene-4,5-di­nitro­fluorene-2,7-disulfon­amide
pp. o1892-o1894(3)
Authors: Batsanov, Andrei S.; Perepichka, Igor F.

Favourites:
ADD

{3-[4-(N,N-Di­methyl­amino)­phenyl]-1-(4-methyl­phenyl)-3-(phenyl­sulfanyl)­propyl­idene}semicarbazide
pp. o1895-o1897(3)
Authors: Saravanan, Sivaperuman; Muthusubramanian, Shanmugam

Favourites:
ADD

Bis(4-formyl-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl) sulfide
pp. o1898-o1899(2)
Authors: Yang, Li-Min; Wang, Hong-Qing; Liu, Zhao-Jie; Song, Hai-Bin

Favourites:
ADD

Bis(3-picolinium) chloranilate dihydrate
pp. o1900-o1901(2)
Author: Ishida, Hiroyuki

Favourites:
ADD

Benz­aldehyde 1-(2,3,4-tri-O-acetyl--d-xylo­pyran­osyl)­thio­semicarbazone
pp. o1902-o1904(3)
Authors: Yang, Bo; Zhang, Shu-Sheng; Wang, Yan-Fang; Li, Xue-Mei; Jiao, Kui; Kassim, M.; Yamin, Bohari M.

Favourites:
ADD

4-Chloro-N-(2,3,4,6-tetra-O-pivaloyl--d-galacto­pyran­osyl)­benzyl­idene­amine
pp. o1905-o1906(2)
Authors: Zhou, Guo-Bin; Ni, Yong; Zhang, Peng-Fei; Pan, Yuan-Jiang

Favourites:
ADD

1,4-Bis(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxy­benzyl­idene­amino­methyl)­benzene
pp. o1907-o1908(2)
Authors: Tooke, Duncan M.; Song, Yufei; Albada, Gerard A. van; Reedijk, Jan; Spek, Anthony L.

Favourites:
ADD

3-(4-Fluoro­benzyl)-2-thio­xo-3,4,5,6-tetra­hydro­pyrimidin-4(1H)-one
pp. o1909-o1910(2)
Authors: Yao, Chang-Sheng; Song, Hai-Bin; Zhu, You-Quan; Gao, Ying; Hu, Fang-Zhong; Zou, Xiao-Mao; Yang, Hua-Zheng

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more