Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Wiley-Blackwell

Volume 60, Number 5, May 2004

La2[H2PtMo6O24]·16H2O
pp. i61-i63(3)
Authors: Lee, Uk; Joo, Hea-Chung

Favourites:
ADD

Intermetallic CePdIn
pp. i64-i65(2)
Authors: Tursina, Anna I.; Nesterenko, Sergei N.; Seropegin, Yuri D.

Favourites:
ADD

Dipotassium cobalt(II) bis­(hydrogenphosphite) dihydrate, K2Co(HPO3)2·2H2O
pp. i66-i68(3)
Authors: Ouarsal, Rachid; Essehli, Rachid; Lachkar, Mohammed; Zenkouar, Mohammed; Dusek, Michal; Fejfarova, Karla; El Bali, Brahim

Favourites:
ADD

Hexa­aqua­manganese(II) benzene-1,4-dioxy­acetate
pp. m517-m518(2)
Authors: Liu, Ji-Wei; Gao, Shan; Huo, Li-Hua; Zhao, Hui; Ng, Seik Weng

Favourites:
ADD

Bis{1-[(E)-2-pyridinyl­methyl­idene]­semicarbazide}cobalt(II) diperchlorate monohydrate
pp. m519-m521(3)
Authors: Zhou, Jian; Chen, Zhen-Feng; Tan, Yan-Shu; Wang, Xian-Wen; Tan, Yu-Hui; Liang, Hong; Zhang, Yong

Favourites:
ADD

Bis­[N-(4-hydroxy­benzyl)-d,l-alaninato]copper(II) tetrahydrate
pp. m522-m523(2)
Authors: Lou, Ben-Yong; Xu, Ying; Yuan, Da-Qiang; Han, Lei; Hong, Mao-Chun

Favourites:
ADD

trans-Bis(5,5-di­phenyl­hydantoinato)­bis(2-phenyl­ethyl­amine)copper(II)
pp. m524-m526(3)
Authors: Akitsu, Takashiro; Einaga, Yasuaki

Favourites:
ADD

catena-Poly­[[bis­(pyridine-N)­cobalt(II)]--oxalato] 0.25-hydrate]
pp. m527-m529(3)
Authors: Vinodu, Mikki; Goldberg, Israel

Favourites:
ADD

Tetra­carbonyl{2-[1-(2,6-di­methyl­phenyl­imino)­ethyl]­pyridine-2N,N′}molybdenum(0)
pp. m530-m531(2)
Authors: Mentes, Ayfer; Büyükgüngör, Orhan

Favourites:
ADD

Triiso­thio­cyanato­tetrakis­(tri­phenyl­phosphine oxide)­neodymium(III)
pp. m532-m534(3)
Authors: Feazell, Rodney P.; Gary, John Brannon; Kautz, Jason A.; Klausmeyer, Kevin K.; Wong, Ching Wah; Zancanella, Manuel

Favourites:
ADD

Poly­[di­aqua(6-benzene-1,2,4,5-tetra­carboxyl­ato)(6-2,5-di­carboxy­benzene-1,4-di­carboxyl­ato)­dilanthanum(III)]
pp. m535-m537(3)
Authors: Wen, Yi-Hang; Zhang, Jian; Li, Zhao-Ji; Qin, Ye-Yan; Kang, Yao; Hu, Rui-Feng; Cheng, Jian-Kai; Yao, Yuan-Gen

Favourites:
ADD

A new heterometallic complex: [Mn(H2O)6][Co(dmg)2(N3)2]2·2H2O, where dmg is di­methyl­glyoximate
pp. m538-m540(3)
Authors: Liu, Xuanwen; Zhang, BaoFeng; Wang, Xiaoqing; Shen, Guangqiu; Wang, Ru-Ji; Shen, Dezhong

Favourites:
ADD

Di­aqua(2,2′-di­amino-4,4′-bi-1,3-thia­zole)(malonato)nickel(II)
pp. m541-m543(3)
Authors: Liu, Jia-Geng; Xu, Duan-Jun

Favourites:
ADD

Hexa­aqua­nickel(II) bis­[(4-oxo-4H-pyridin-1-yl)­acetate] dihydrate
pp. m544-m545(2)
Authors: Zhang, Zhu-Yan; Gao, Shan; Huo, Li-Hua; Zhao, Hui; Zhao, Jing-Gui; Ng, Seik Weng

Favourites:
ADD

cis-Di­chloro­bis(di-2-pyridyl­amine)­iridium(III) hexa­fluoro­phosphate
pp. m546-m547(2)
Authors: Yoshikawa, Naokazu; Sakamoto, Jun; Kanehisa, Nobuko; Kai, Yasushi; Takashima, Hiroshi; Tsukahara, Keiichi

Favourites:
ADD

Bis[bis(12-crown-4)­potassium] hexa­iodo­tetra­cuprate(I)
pp. m548-m550(3)
Authors: Paulsson, Heléne; Fischer, Andreas; Kloo, Lars

Favourites:
ADD

Bromo­propyl­di­carbonyl­(5-penta­methyl­cyclo­penta­dienyl)­iron(II)
pp. m551-m553(3)
Authors: Friedrich, Holger B.; Onani, Martin O.; Rademeyer, Melanie

Favourites:
ADD

Polymeric [2-(N-maleoyl)-2-methyl­propionato]tri­methyl­tin(IV)
pp. m554-m556(3)
Authors: Parvez, Masood; Ahmed, Sajjad; Ali, Saqib; Bhatti, Moazzam H.; Mazhar, Muhammad

Favourites:
ADD

Astemizole tetra­chloro­cobaltate(II)
pp. m557-m559(3)
Author: Parvez, Masood

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

[{(H3C)3NB(H)2NC}2Au][AuI2]: a linear chain polymer of gold(I) iodide with an unusual iso­cyano­borane ligand showing aurophilic behaviour
pp. m563-m565(3)
Authors: Kaska, William C.; Mayer, Hermann A.; Elsegood, Mark R. J.; Horton, Peter N.; Hursthouse, Michael B.; Redshaw, Carl; Humphrey, Simon M.

Favourites:
ADD

Benzyl­tri­methyl­ammonium tris­(pyrimidine-2-thiol­ato-2N,S)­nickelate(II)
pp. m566-m567(2)
Authors: Han, Lei; Xu, Ying; Lou, Ben-Yong; Hong, Mao-Chun

Favourites:
ADD

Bis(2-formyl­pyridine semicabazonato)­nickel(II)
pp. m568-m570(3)
Authors: Zhou, Jian; Chen, Zhen-Feng; Wang, Xian-Wen; Tan, Yan-Shu; Liang, Hong; Zhang, Yong

Favourites:
ADD

Bis­(picolinato-2N,O)­bis­(urea-O)­nickel(II) urea disolvate monohydrate
pp. m571-m573(3)
Authors: Wu, A-Qing; Guo, Guang-Hua; Zheng, Fa-Kun; Guo, Guo-Cong; Huang, Jin-Shun

Favourites:
ADD

Chloro­bis(1,10-phenanthroline)copper(II) chloride methanol solvate 4.5-hydrate
pp. m574-m576(3)
Authors: Lu, Liping; Qin, Shidong; Yang, Pin; Zhu, Miaoli

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

A trinuclear copper complex, [Cu3L2](ClO4)2, where H2L is 1,3-bis(2-hydroxy­benzoyl­imino)­propane
pp. m582-m584(3)
Authors: Yang, Shi-Ping; Hong, Yang; Chen, Hong-Mei; Zhang, Fan; Chen, Qiong-Qiong; Yu, Xi-Bin

Favourites:
ADD

Di­aqua­bis­(pyridine-2,5-di­carboxyl­ato)­cobalt(II)
pp. m585-m586(2)
Authors: Xu, Ying; Han, Lei; Lou, Ben-Yong; Hong, Mao-Chun

Favourites:
ADD

trans-Bis{2-[3-(cyclo­hexyl­amino)­propyl­imino­methyl]­naphtholato}cobalt(III) perchlorate
pp. m587-m589(3)
Authors: You, Zhong-Lu; Zhu, Hai-Liang; Liu, Wei-Sheng

Favourites:
ADD

Bis­(flufenamato-O)­bis(3-pyridyl­methanol-2N,O)copper(II)
pp. m590-m592(3)
Authors: Lörinc, Štefan; Koman, Marian; Melník, Milan; Moncoł, Ján; Ondrušová, Darina

Favourites:
ADD

trans-Bis­(ethyl­enedi­amine)­bis(p-nitro­benzoxasulfamato)copper(II)
pp. m593-m595(3)
Authors: Kazak, Canan; Yilmaz, Veysel T.; Yazicilar, Turan K.

Favourites:
ADD

Bis(-salicyl­ato-3O,O′:O′)­bis­[(imidazole-N3)(salicyl­ato-2O,O′)­cadmium(II)]
pp. m596-m598(3)
Authors: Huo, Li-Hua; Gao, Shan; Gu, Chang-Sheng; Lu, Zhen-Zhong; Zhao, Hui; Zhao, Jing-Gui

Favourites:
ADD

Di­chloro­bis­[2-(chloro­methyl)­pyridine]copper(II)
pp. m599-m600(2)
Authors: Zhang, Jian; Kang, Yao; Wen, Yi-Hang; Li, Zhao-Ji; Qin, Ye-Yan; Yao, Yuan-Gen

Favourites:
ADD

Chloro­[(N,N-di­methyl­amino)­methyl­phenyl-2C2,N](tri­phenyl­stibine)­palladium(II)
pp. m601-m602(2)
Authors: Mentes, Ayfer; Büyükgüngör, Orhan

Favourites:
ADD

Tris­[2-(cyclo­propyl­imino­methyl)­phenolato]­manganese(III)
pp. m603-m605(3)
Authors: You, Zhong-Lu; Zhu, Hai-Liang; Liu, Wei-Sheng

Favourites:
ADD

Ethanol­(ethoxy)[3-methoxy­salicyl­aldehyde (4-methoxy­benzoyl)­hydrazonato-3O,N,O′]­oxovanadium(V)
pp. m606-m608(3)
Authors: Huo, Li-Hua; Gao, Shan; Liu, Ji-Wei; Zhao, Hui; Ng, Seik Weng

Favourites:
ADD

Di­chloro­bis(4-pyridone-O)­cobalt(II)
pp. m609-m610(2)
Authors: Gao, Shan; Lu, Zhen-Zhong; Huo, Li-Hua; Zhao, Hui; Zhao, Jing-Gui

Favourites:
ADD

Bis(4,5-di­aza­fluoren-9-one)­dicyan­amido­copper(II)
pp. m611-m613(3)
Authors: Yang, Hui-Juan; Kou, Hui-Zhong; Gao, Fei; Cui, Ai-Li; Wang, Ru-Ji

Favourites:
ADD

The chain structure of catena-poly­[[di--benzoato-4O:O′-disilver(I)]--1,4-di­aza­bi­cyclo­[2.2.2]­octane-2N:N′]
pp. m614-m616(3)
Authors: Yang, Shi-Ping; Chen, Hong-Mei; Zhang, Fan; Chen, Qiong-Qiong; Yu, Xi-Bin

Favourites:
ADD

Bis(3-carboxy­propanaminium) tetra­chloro­cuprate(II)
pp. m617-m619(3)
Authors: Yuan, Bao-Ling; Lan, Hua-Chun; Chen, Yi-Ping; Li, Yan-Bo

Favourites:
ADD

Bis­[aqua­chloro­bis(1,10-phenanthroline)­zinc(II)] benzene-1,4-dioxy­acetate dihydrate
pp. m620-m621(2)
Authors: Gao, Shan; Liu, Ji-Wei; Huo, Li-Hua; Zhao, Hui; Zhao, Jing-Gui

Favourites:
ADD

Hexa­aqua­chromium(III) tri­aqua­bis­(benzene-1,3-dioxy­acetato)­sodate(I) pentahydrate
pp. m622-m624(3)
Authors: Gao, Shan; Liu, Ji-Wei; Huo, Li-Hua; Zhao, Hui; Zhao, Jing-Gui

Favourites:
ADD

Aqua­bis(p-methoxy­benzoato)(1,10-phenanthroline)­manganese(II) p-methoxy­benzoic acid
pp. m628-m630(3)
Authors: Wang, Jian; Ping, Liu; Chen, Yun; Liu, Zheng

Favourites:
ADD

Piperazinium aqua­bis­(oxalato)­oxovanadate(IV) sesquihydrate
pp. m631-m633(3)
Authors: Lin, Ling; Wu, Shufang; Huang, Changcang; Zhang, Hanhui; Huang, Xihe; Lian, Zhaoxun

Favourites:
ADD

A nickel(II) complex of an unsymmetrical tetradentate Schiff base
pp. m634-m636(3)
Authors: Zhu, Bixue; Ruang, Wenjuan; Zhu, Zhiang

Favourites:
ADD

Potassium tri­hydrogen 1,2,4,5-benzene­tetra­carboxyl­ate trihydrate
pp. m641-m643(3)
Authors: Wang, Chunrong; Chen, Xiaojuan; Huang, Changcang; Zhang, Hanhui; Lian, Zhaoxun; Xiao, GuangCan

Favourites:
ADD

(Acetato-O)(di­acetyl monoxime benzoyl­hydrazonato-3O,O′,N)(quinoline-N)­zinc(II) quinoline hemisolvate
pp. m644-m646(3)
Authors: Gao, Shan; Huo, Li-Hua; Liu, Ji-Wei; Wang, Chong; Zhao, Jing-Gui; Ng, Seik Weng

Favourites:
ADD

Polymeric bis­(hydrogen pyrazine-2,3-di­carboxyl­ato)copper(II) N,N′-di­methyl­form­amide disolvate
pp. m647-m649(3)
Authors: Xiang, Guang-Qi; Zhu, Nan-Wen; Hu, Mao-Lin; Xiao, Hong-Ping; Chen, Xiao-Xia

Favourites:
ADD

Tri­carbonyl(6-fluoro­benzene)­chromium
pp. m650-m651(2)
Authors: Zeller, Mat­thias; Hunter, Allen D.; Perrine, Cyn­thia L.; Payton, John

Favourites:
ADD

Polymeric di--azido--1,2-di­amino­ethane-disilver(I)
pp. m652-m653(2)
Authors: Ren, Chun-Xia; Ye, Bao-Hui; Feng, Wen-Hui; Chen, Xiao-Ming; Ng, Seik Weng

Favourites:
ADD

[N,N′-Bis(2-hydroxy­naphthyl­methyl­ene)-1,3-propane­diaminato]­cobalt(II)
pp. m654-m656(3)
Authors: You, Zhong-Lu; Zhu, Hai-Liang; Liu, Wei-Sheng

Favourites:
ADD

Bis­[bis(2-pyridyl)­methanediol-3N,N′,O]copper(II) bis­(adamantane-1-carboxyl­ate)
pp. m657-m658(2)
Authors: Tong, Ming-Liang; Zhou, Ai-Ju; Hu, Sheng

Favourites:
ADD

Cs2CoII(C2O4)2·4H2O
pp. m659-m661(3)
Authors: Schwendtner, Karolina; Kolitsch, Uwe

Favourites:
ADD

Bis­[-3-(N′-methyl-4,4′-bipyridinium-1-yl)­propionamidato]­bis­[cis-diammineplatinum(II)] hexaperchlorate dihydrate: a head-to-tail isomer
pp. m664-m667(4)
Authors: Sakai, Ken; Yokoyama, Yoshimi; Hama, Hideki; Kato, Kaoru; Ikuta, Yoshie; Tsubomura, Taro; Tanase, Tomoaki

Favourites:
ADD

Tri­carbonyl(6-tri­fluoro­methyl­benzene)­chromium(0)
pp. m668-m669(2)
Authors: Zeller, Mat­thias; Hunter, Allen D.; Perrine, Cyn­thia L.; Payton, John

Favourites:
ADD

catena-Poly­[[tri­methyl­tin(IV)]--2,3-bis(4-chloro­phenyl)­propenoato-2O:O′]
pp. m670-m672(3)
Authors: Sadiq-ur-Rehman; Shouldice, Stephen R.; Ali, Saqib; Badshah, Amin; Parvez, Masood

Favourites:
ADD

Di­chloro­(methanol-O)[3-methoxy­salicyl­aldehyde (4-methoxy­benzoyl)­hydrazonato-3O,O′,N]­iron(III) methanol solvate
pp. m673-m675(3)
Authors: Huo, Li-Hua; Gao, Shan; Liu, Ji-Wei; Li, Jing; Zhao, Hui; Zhao, Jing-Gui

Favourites:
ADD

Hexa­aqua­cobalt(II) bis­[(4-oxo-4H-pyridin-1-yl)­acetate] dihydrate
pp. m676-m678(3)
Authors: Zhang, Zhu-Yan; Gao, Shan; Huo, Li-Hua; Zhao, Hui; Zhao, Jing-Gui; Ng, Seik Weng

Favourites:
ADD

Tetra­aqua­bis­[(2-oxo-4H-pyridin-1-yl)­acetato]­magnesium(II)
pp. m679-m681(3)
Authors: Gao, Shan; Huo, Li-Hua; Zhang, Zhu-Yan; Kong, Li-Li; Zhao, Jing-Gui

Favourites:
ADD

A one-dimensional polymeric nickel(II) complex of an imino nitroxide radical with thio­cyanate bridges
pp. m682-m684(3)
Authors: Wang, Shu-Ping; Gao, Dong-Zhao; Liao, Dai-Zheng; Jiang, Zong-Hui

Favourites:
ADD

{N,N′-Bis­[(5-chloro-2-hydroxy­phenyl)­phenyl­methyl­ene]­ethyl­endiaminato}nickel(II)
pp. m685-m686(2)
Authors: Bian, He-Dong; Yang, Xiao-E; Yu, Qing; Liang, Hong; Wang, Hong-Gen

Favourites:
ADD

Di--phenyl­methane­thiol­atobis­[di­carbonyl(5-cyclo­penta­dienyl)­molydenum(II)]
pp. m687-m689(3)
Authors: Wong, Richard Chee Seng; Ooi, Mei Lee; Lo, Kong Mun; Ng, Seik Weng

Favourites:
ADD

Di--phenyl­methane­thiol­ato--sulfido-bis­[carbonyl(5-cyclo­penta­dienyl)molybdenum(III)]
pp. m690-m692(3)
Authors: Wong, Richard Chee Seng; Ooi, Mei Lee; Ng, Seik Weng

Favourites:
ADD

(Acetato-O)[benzoyl­acetone (4-methoxy­benzoyl)­hydrazonato-3O,O′,N](quinoline-N)­zinc(II)
pp. m693-m695(3)
Authors: Gao, Shan; Huo, Li-Hua; Liu, Ji-Wei; Chi, Jia-Long; Zhao, Hui

Favourites:
ADD

(Acetato-O)[N-(di­acetyl monooxime)-N′-benzoyl­hydrazonato-3O,N,N′](1H-imidazole-N3)­zinc(II)
pp. m696-m698(3)
Authors: Huo, Li-Hua; Gao, Shan; Liu, Ji-Wei; Wang, Chong; Zhao, Jing-Gui

Favourites:
ADD

Tetrakis­[1-tert-butyl-1H-imidazole-2(3H)-thione-S]­palladium(II) dichloride di­chloromethane disolvate
pp. m699-m700(2)
Authors: Wang, Yu-Ling; Bi, Wen-Hua; Li, Xing; Cao, Rong

Favourites:
ADD

Aqua­bis(N-benzoyl­alaninato-O)(1,10-phenanthroline-2N,N′)­zinc(II)
pp. m701-m702(2)
Authors: Fu, Ai-Yun; Sun, Yong-Ling; Wang, Da-Qi; Zhang, Wen-Sheng; Ren, An-Kun

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

(Ethyl­enedi­amine-2N)(triethyl­enetetr­amine-4N)­nickel hexa­fluoro­germanate
pp. m705-m707(3)
Authors: Wang, Guo-Ming; Sun, Yan-Qiong; Yang, Guo-Yu

Favourites:
ADD

Diethyl trans-1,2-di­cyano­ethene-1,2-di­carboxyl­ate at ca 150 K
pp. o716-o717(2)
Authors: Bruce, Michael I.; Kramarczuk, Kathy A.; Skelton, Brian W.; White, Allan H.

Favourites:
ADD

A redetermination of 1-{4-[(2-hydroxy­benzyl­idene)­amino]­phenyl}ethano­ne
pp. o718-o719(2)
Authors: Yüce, Süheyla; Özek, Arzu; Albayrak, Çiğdem; Odabaşoğlu, Mustafa; Büyükgüngör, Orhan

Favourites:
ADD

A short depsipeptide: tert-butoxy­carbonyl-l-alanyl-l-lactic acid benzyl ester (Boc-l-Ala-l-Lac-OBzl)
pp. o720-o721(2)
Authors: Oku, Hiroyuki; Suda, Tomohiro; Yamada, Keiichi; Katakai, Ryoichi

Favourites:
ADD

4-(3,4-Di­methyl­phenyl)-3,5-di-2-pyridyl-4H-1,2,4-triazole
pp. o722-o723(2)
Authors: Shao, Si-Chang; Liu, Hui-Jun; Zhang, Shu-Ping; Yang, Song; Hao, Fu-Ying; Li, Cheng-Peng; Zhu, Hai-Liang

Favourites:
ADD

(4aSR,7SR,9aRS)-9a-Bromo-7-methyl-5,5-dioxo-1,2,4a,6,7,9a-hexa­hydro-8-oxa-56-thia-1,4-benzo­cyclo­hepten-9-one
pp. o724-o726(3)
Authors: Zeller, Mat­thias; Hunter, Allen D.; Sampson, Paul; Chumachenko, Nataliya

Favourites:
ADD

(4aSR,7RS,9aRS)-9a-Bromo-7-methyl-5,5-dioxo-1,2,4a,6,7,9a-hexa­hydro-8-oxa-56-thia-1,4-benzo­cyclo­hepten-9-one
pp. o727-o728(2)
Authors: Zeller, Mat­thias; Hunter, Allen D.; Sampson, Paul; Chumachenko, Nataliya

Favourites:
ADD

(4aSR,7RS,9aSR)-7,9a-Di­methyl-5,5-dioxo-1,2,4a,6,7,9a-hexa­hydro-8-oxa-56-thia-1,4-benzo­cyclo­hepten-9-one
pp. o729-o730(2)
Authors: Zeller, Mat­thias; Hunter, Allen D.; Sampson, Paul; Chumachenko, Nataliya

Favourites:
ADD

(4aSR,9aSR)-9a-Methyl-5,5-dioxo-1,2,4a,6,7,9a-hexa­hydro-8-oxa-56-thia­benzo-1,4-cyclo­hepten-9-one
pp. o731-o732(2)
Authors: Zeller, Mat­thias; Hunter, Allen D.; Sampson, Paul; Chumachenko, Nataliya

Favourites:
ADD

(8aR,SS)-Di­methyl 3,5,6,7,8,8a-hexa­hydro-4-{[(1S)-exo-2-hydroxy-7,7-di­methyl­bi­cyclo­[2.2.1]­heptan-1-yl]­methyl­sulfinyl}-1,2-naphthalene­di­carboxyl­ate
pp. o733-o735(3)
Authors: Bruno, Giuseppe; Rotondo, Archimede; Nicoló, Francesco; Aversa, Maria Chiara; Barattucci, Anna; Bonaccorsi, Paola; Giannetto, Placido

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

N-(4-Amino-2-methyl­phenyl)-4-chloro­phthal­imide
pp. o740-o741(2)
Authors: Ban­thia, Sandip; Samanta, Anunay

Favourites:
ADD

Adeninium perchlorate adenine dihydrate
pp. o742-o744(3)
Authors: Zeleňák, Vladimír; Vargová, Zuzana; Císařová, Ivana

Favourites:
ADD

17a-Allyl-3-pyrrolidino-17a-aza-d-homoandrost-5-ene monohydrate
pp. o745-o746(2)
Authors: Vasuki, G.; Parthasarathi, V.; Thamotharan, S.; Ramamurthi, K.; Piplani, P.; Jindal, D. P.

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

An axially chiral 1,2-diketone: 1-(3,4-di­methoxy­phenyl)­propane-1,2-dione
pp. o750-o751(2)
Authors: Hartung, Jens; Špehar, Kristina; Svoboda, Ingrid; Fuess, Hartmut

Favourites:
ADD

An instance of tandem hydrogen bonding: the geometry of indan-1,2-dione 2-oxime in the solid state
pp. o752-o753(2)
Authors: Hartung, Jens; Špehar, Kristina; Svoboda, Ingrid; Fuess, Hartmut

Favourites:
ADD

Methyl 1-benzoyl-3-hydroxy-4-methoxy-1,2,3,4-tetra­hydro­quinoline-2-carboxyl­ate
pp. o754-o755(2)
Authors: Evain, Michel; Pauvert, Mickaël; Collet, Syl­vain; Guingant, André

Favourites:
ADD

Methyl 2-{[(2E)-3-phenyl­prop-2-enoyl]­amino}-4,5,6,7-tetra­hydro-1-benzo­thio­phene-3-carboxyl­ate
pp. o756-o757(2)
Authors: Vasu; Nirmala, K. A.; Chopra, Deepak; Mohan, S.; Saravanan, J.

Favourites:
ADD

Methyl 2-amino-4,5,6,7-tetra­hydro-1-benzo­thio­phene-3-carboxyl­ate
pp. o758-o759(2)
Authors: Vasu; Nirmala, K. A.; Chopra, Deepak; Mohan, S.; Saravanan, J.

Favourites:
ADD

3-Carboxy­phenoxy­acetic acid monohydrate
pp. o760-o761(2)
Authors: Gu, Chang-Sheng; Liu, Ji-Wei; Huo, Li-Hua; Zhao, Hui; Zhao, Jing-Gui; Gao, Shan

Favourites:
ADD

1,2,3,4,4b,4c,6,7,8,9,9b,9c-Dodeca­chloro-4b,4c,9b,9c-tetra­hydro­cyclo­buta­[1,2-a;3,4-a′]­di­indene-5,10-dione
pp. o762-o763(2)
Authors: Peng, Ying; Xie, Su-Yuan; Long, La-Sheng; Huang, Rong-Bin; Zheng, Lan-Sun

Favourites:
ADD

5α,8α-Epi­dioxy­ergosta-6,22-dien-3-ol (ergosterol peroxide) methanol solvate
pp. o764-o765(2)
Authors: Wang, Jian-Feng; Huang, Yao-Jian; Fang, Mei-Juan; Xie, Wen-Ling; Su, Wen-Jin; Zhao, Yu-Fen

Favourites:
ADD

3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxy­benz­aldehyde
pp. o766-o767(2)
Authors: Tooke, Duncan M.; Spek, Anthony L.

Favourites:
ADD

Bis(l-ornithinium) chloride nitrate sulfate
pp. o768-o770(3)
Authors: Ramaswamy, S.; Sridhar, B.; Ramakrishnan, V.; Rajaram, R. K.

Favourites:
ADD

(2-Methyl­phenoxy)­acetic acid
pp. o771-o773(3)
Authors: Cox, Philip J.; Hickey, Geraldine

Favourites:
ADD

20-N-Ethyl-1,8,14-tri­hydroxy-16,18-di­methoxy­lycoctonine
pp. o774-o776(3)
Authors: Shaheen, Farzana; Ahmad, Manzoor; Anjum, Shazia; Rahman, Azhar Abdul; Fun, Hoong-Kun; Ahmad, Habib; Choudhary, M. Iqbal; Atta-ur-Rahman

Favourites:
ADD

9,10-Bis­(propyl­ammonio­methyl)­anthracene dichloride
pp. o777-o778(2)
Authors: Liu, Qing-Xing; Song, Hai-Bin; Li, Zheng-Ming

Favourites:
ADD

Ammonium quercetin-5′-sulfonate form­amide solvate
pp. o779-o781(3)
Authors: Mazur, Liliana; Tokarska, Joanna; Koziol, Anna E.; Kopacz, Maria

Favourites:
ADD

Di­bromo­phakellin methanol hemisolvate
pp. o782-o783(2)
Authors: Xu, Shi-Hai; Liao, Xiao-Jian; Zeng, Xiang-Chao; Yang, Kai; He, Dong-Hong; Yu, Kai-Bei

Favourites:
ADD

Diethyl 2,5-bis­(triiso­propyl­silyl­ethynyl)­terephthalate
pp. o784-o785(2)
Authors: Nicolaisen, Berit; Bond, Andrew D.; Nielsen, Mogens Brøndsted

Favourites:
ADD

N,N-Bis(4-chloro­phenyl)-4-(2-naphthalen-1-yl­vinyl)­aniline
pp. o786-o787(2)
Authors: Li, Wei; Liu, Dong-Zhi; Zhou, Xue-Qin; Cao, Xiao-Dan

Favourites:
ADD

Tetrakis(2,3,5,6-tetra­fluoro-4-iodo­phenyloxy­methyl)­methane bis­(pyridine N-oxide) monohydrate
pp. o788-o790(3)
Authors: Guido, Emanuela; Metrangolo, Pierangelo; Pilati, Tullio; Resnati, Giuseppe

Favourites:
ADD

1-[1-(trans-4-Iso­propyl­cyclo­hexyl)­piperidin-4-yl]­indolin-2-one, one of a novel series of nociceptin receptor ligands
pp. o791-o792(2)
Authors: Deschamps, Jeffrey R.; Parrish, Damon; Zaveri, Nurulain T.; Jiang, Faming

Favourites:
ADD

7-Chloro-6,14-endo-etheno-6,7,8,14-tetra­hydro­thebaine
pp. o793-o794(2)
Authors: Parrish, Damon; Chen, Weibin; Coop, Andrew; Deschamps, Jeffrey R.

Favourites:
ADD

6′,6′-Di­chloro-3,3′′-etheno-3,4,3′′,4′′-tetra­hydro-2H-1,3-benzoxazine-2-spiro-2′-(25,45,65-cyclo­triphosphazene)-4′-spiro-2′′-2H-1,3-benzoxazine
pp. o795-o797(3)
Authors: Tercan, Barış; Hökelek, Tuncer; Bilge, Selen; Natsagdorj, Amgalan; Demiriz, Şemsay; Kılıç, Zeynel

Favourites:
ADD

Bis­(tri­phenyl­telluronium) hexa­chloro­tellurate
pp. o798-o800(3)
Authors: Närhi, Sari M.; Laitinen, Risto S.; Oilunkaniemi, Raija; Ahlgrén, Markku

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

(Z)-2,3-Bis(3,4-di­methoxy­phenyl)-2-propen-1-ol
pp. o804-o806(3)
Authors: Stomberg, Rolf; Albinsson, Bo; Langer, Vratislav; Li, Shiming; Lundquist, Knut

Favourites:
ADD

2,3,4,6-Tetra­phenyl-2H-pyrazolo­[3,4-d]­pyridazin-7(6H)-one
pp. o807-o809(3)
Authors: Dinçer, Muharrem; Özdemir, Namık; Yıldırım, İsmail; Demir, Elif; Akçamur, Yunus; Işık, Şamil

Favourites:
ADD

3-(4-Acetyl­phenyl­imino­methyl)-1,2-di­hydroxy­benzene
pp. o810-o812(3)
Authors: Yüce, Süheyla; Özek, Arzu; Albayrak, Çiğdem; Odabaşoğlu, Mustafa; Büyükgüngör, Orhan

Favourites:
ADD

3-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl­sulfanyl­methyl)­benzoic acid
pp. o813-o814(2)
Authors: Han, Lei; Zhou, You-Fu; Wang, Rui-Hu; Hong, Mao-Chun

Favourites:
ADD

1-Methyl-3,5-di­phenyl-1H-1,2,4-triazole
pp. o815-o816(2)
Authors: Yazıcı, Serap; Işık, Şamil; Ağar, Erbil; Karaoğlu, Şengül Alpay; Bekircan, Olcay; Kolaylı, Sevgi; Şenel, İsmet; Büyükgüngör, Orhan

Favourites:
ADD

1-(2-Piperidinoethyl)-1H-benz­imidazole
pp. o817-o819(3)
Authors: Türktekin, Sevim; Akkurt, Mehmet; Şireci, Nihat; Küçükbay, Hasan; Büyükgüngör, Orhan

Favourites:
ADD

2-Amino-5-phenyl-1,3,4-thia­diazo­le at 110 K
pp. o820-o821(2)
Authors: Öztürk, Sema; Akkurt, Mehmet; Cansız, Ahmet; Koparır, Metin; Şekerci, Mehmet; Heinemann, Frank W.

Favourites:
ADD

2-Oxo-N-phenyl­thia­zolidine-3-carbox­amide
pp. o822-o823(2)
Authors: Weng, Jian-Quan; Shen, De-Long; Tan, Cheng-Xia; Liu, Hui-Jun

Favourites:
ADD

7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-1,4-di­hydro-4-oxo­quinoline-3-carboxyl­ic acid
pp. o824-o825(2)
Authors: Song, Jian; Xue, Fu-Hua; Lou, Ke-Xia

Favourites:
ADD

1-[(4-Nitro­phenyl­amino)­methyl­ene]­naphthalen-2(1H)-one
pp. o826-o827(2)
Authors: Özek, Arzu; Yüce, Süheyla; Albayrak, Çiğdem; Odabaşoğlu, Mustafa; Büyükgüngör, Orhan

Favourites:
ADD

1-[(2-Hydro­xy-5-methyl­phenyl­amino)­methyl­ene]­naphthalen-2(1H)-one
pp. o828-o830(3)
Authors: Özek, Arzu; Yüce, Süheyla; Albayrak, Çiğdem; Odabaşoğlu, Mustafa; Büyükgüngör, Orhan

Favourites:
ADD

4-(2,4-Di­chloro­benzyl­amino)-3-phenyl-5-p-tolyl-4H-1,2,4-triazole
pp. o831-o832(2)
Authors: Petek, Hande; Şenel, İsmet; Bekircan, Olcay; Ağar, Erbil; Şaşmaz, Selami

Favourites:
ADD

rac-(1R,11S,12S)-12-Iodo-15-oxobi­cyclo­[9.3.1]penta­decane-1-carboxyl­ic acid ethyl ester
pp. o833-o834(2)
Authors: Fresu, Sonia; Schürmann, Markus; Preut, Hans; Eilbracht, Peter

Favourites:
ADD

4-{[1-(Methoxy­carbonyl)-3-(methyl­sulfanyl)­propyl­amino](phenyl)­methyl­idene}3-methyl-1-phenyl­pyrazol-5(4H)-one
pp. o835-o836(2)
Authors: Xu, Hai-Zhen; Zhu, You-Quan; Zhang, Xin; Chen, Xu; Zhu, Hua-Ling

Favourites:
ADD

1-Benzyl­uracil
pp. o837-o838(2)
Authors: Ding, Jin-Chang; Liu, Miao-Chang; Wu, Hua-Yue; Hu, Mao-Lin; Xiao, Hong-Ping

Favourites:
ADD

Methyl 3,6-an­hydro-4-azido-5,7-O-(S)-benzyl­idene-2,4-di­deoxy-d-talo-heptonate
pp. o839-o840(2)
Authors: Newton, Christopher R.; Horne, Graeme; Fleet, George W. J.; Nash, Robert J.; Cooper, Richard I.

Favourites:
ADD

N-Formyl­glycine
pp. o841-o843(3)
Authors: Görbitz, Carl Henrik; Sagstuen, Einar

Favourites:
ADD

1,2-Di­methyl-3-(2-nitro­phenyl)-4,5-di­hydro­imidazolium iodide
pp. o844-o845(2)
Authors: Li, Dong-Hong; Hao, Jun-Sheng; Huo, Fang-Jun; Huang, Shu-Ping; Zhang, Yong-Bin; Xia, Chi-Zhong

Favourites:
ADD

[2-(N,N-Di­methyl­amino)-5-methyl­phenyl]-di­phenyl­methanol
pp. o846-o847(2)
Authors: Kranholm, Louise B.; Bond, Andrew D.; McKenzie, Christine J.

Favourites:
ADD

N-(3-Bromo­phenyl)­phthal­imide
pp. o848-o849(2)
Authors: Lo, Kong Mun; Ng, Seik Weng

Favourites:
ADD

1-(p-Anisyl)-2-carboxy­ethanaminium p-toluene­sulfonate
pp. o850-o851(2)
Authors: Lo, Kong Mun; Ng, Seik Weng

Favourites:
ADD

2-Methoxy­carbonyl-4-nitro­acetanilide: -stacked chains linked in pairs by C—H…O hydrogen bonds
pp. o852-o854(3)
Authors: Glidewell, Christopher; Low, John N.; Skakle, Janet M. S.; Wardell, James L.

Favourites:
ADD

3-(4-Methoxy­phenyl)-1,2-di­methyl-4,5-di­hydro­imidazolium iodide
pp. o855-o856(2)
Authors: Li, Dong-Hong; Hao, Jun-Sheng; Tong, Hong-Bo; Huang, Shu-Ping; Zhang, Yong-Bin; Xia, Chi-Zhong

Favourites:
ADD

A 1:1 molecular complex of 4-amino­cyclo­hexanol and (4-hydroxy­cyclo­hexyl)­carbamic acid
pp. o857-o859(3)
Authors: Dey, Archan; Desiraju, Gautam R.; Mondal, Raju; Howard, Judith A. K.

Favourites:
ADD

N-Acetyl-l-alanine
pp. o860-o862(3)
Authors: Görbitz, Carl Henrik; Sagstuen, Einar

Favourites:
ADD

Rerefinement of triethyl­ammonium iodide from new intensity data at low temperature
pp. o863-o864(2)
Authors: Lerner, Hans-Wolfram; Schödel, Frauke; Eckensberger, David; Bolte, Michael

Favourites:
ADD

4-Acetyl-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxyl­ic acid
pp. o865-o867(3)
Authors: Arıcı, Cengiz; Ülkü, Dinçer; Saçmacı, Mustafa; Üngören, Ş. Hakan; Akçamur, Yunus

Favourites:
ADD

cis-Per­hydro-1,4-benzodioxin-2,3-dione
pp. o868-o869(2)
Authors: Darensbourg, Donald J.; Billodeaux, Damon R.; Ganguly, Poulomi

Favourites:
ADD

5,7-Di­bromo-4′-(4-bromo­benzoyl)-1′-methyl-1H-indole-3-spiro-2′-pyrrolidine-3′-spiro-3′′-1H-indole-2,2′′(3H,3′′H)-dione methanol solvate
pp. o870-o872(3)
Authors: Seshadri, P. R.; Selvanayagam, S.; Velmurugan, D.; Ravikumar, K.; Sureshbabu, A. R.; Raghunathan, R.

Favourites:
ADD

1′-(4-Methoxy­benzoyl)­acenaphthene-1-spiro-3′-pyrrolizidine-2′-spiro-3′′-1H-indole-2,2′′(1H,3′′H)-dione
pp. o873-o875(3)
Authors: Govind, M. M.; Selvanayagam, S.; Velmurugan, D.; Ravikumar, K.; Sureshbabu, A. R.; Raghunathan, R.

Favourites:
ADD

3-Phenyl­pyrazolium nitrate
pp. o876-o877(2)
Authors: Haghiri, Alireza; Lerner, Hans-Wolfram; Wagner, Mat­thias; Bolte, Michael

Favourites:
ADD

1-Hydro­xy-2,3,4,7-tetra­methoxy­xanthone from Swertia Chirayita
pp. o878-o880(3)
Authors: Shi, Gao-Feng; Lu, Run-Hua; Yang, Yun-Shang; Li, Chun-Lei; Yang, Ai-Mei; Cai, Li-Xiang

Favourites:
ADD

5-(2-Chloro­phenyl)-2-p-tolyl-1,3,4-thia­diazo­le
pp. o881-o883(3)
Authors: Huang, Hua-Ming; Yu, Hai-Tao; Chen, Pei-Li; Meng, Ji-Ben

Favourites:
ADD

Redetermination of 1-naphthalenol
pp. o884-o885(2)
Authors: Rozycka-Sokolowska, Ewa; Marciniak, Bernard; Pavlyuk, Volodymyr

Favourites:
ADD

6,6′-Bis­(chloro­methyl)-2,2′-bi­pyridine
pp. o886-o888(3)
Authors: Lindoy, Leonard F.; McMurtrie, John C.; Price, Jason R.

Favourites:
ADD

5-Bromo-2-hydroxy­benz­aldehyde (4-phenyl-1,3-thia­zol-2-yl)­hydrazone
pp. o889-o891(3)
Authors: Sadık, Genç; Necmi, Dege; Ibrahim, Yılmaz; Alaaddin, Çukurovalı; Dinçer, Muharrem

Favourites:
ADD

2-Methoxy-4-methyl-6,7,8,9-tetra­hydro-5H-cyclo­hepta­[b]­pyridine
pp. o892-o893(2)
Authors: Albov, Dmitry V.; Rybakov, Victor B.; Babaev, Eugene V.; Fedyanin, Ivan V.; Aslanov, Leonid A.

Favourites:
ADD

1-(4-Chloro­phen­acyl)-4-methyl-6,7,8,9-tetra­hydro-5H-cyclo­hepta­[b]­pyridin-2(1H)-one
pp. o894-o895(2)
Authors: Albov, Dmitry V.; Rybakov, Victor B.; Babaev, Eugene V.; Aslanov, Leonid A.

Favourites:
ADD

4-(1-Indanyl­oxy)­phthalo­nitrile
pp. o896-o898(3)
Authors: Dinçer, Muharrem; Özdemir, Namık; Akdemir, Nesuhi; Özdil, Musa; Agˇar, Erbil; Büyükgüngör, Orhan

Favourites:
ADD

1,2,3,5,6,7,8,9-Octa­chloro­cyclo­penta­[def]­phenanthren-4-one
pp. o899-o900(2)
Authors: Peng, Ying; Xie, Su-Yuan; Deng, Shun-Liu; Huang, Rong-Bin; Zheng, Lan-Sun

Favourites:
ADD

10,13-Bis(p-tolyl­sulfonyl)-1,4,7-tri­thia-10,13-di­aza­cyclo­penta­decane
pp. o901-o903(3)
Authors: Blake, Alexander J.; Lippolis, Vito; Schröder, Martin

Favourites:
ADD

d-Galactono-1,4-lactone: a case of wrong absolute configuration surviving three decades
pp. o904-o906(3)
Authors: Amador, Patricia; Flores, Henoc; Bernès, Syl­vain

Favourites:
ADD

(1R,2R)-1,3-Bis(tert-butyl­di­methyl­silyl­oxy)-2-(4-hydroxy­butan­amido)-1-(4-nitro­phenyl)­propane
pp. o907-o908(2)
Authors: Johansson, Dorte; Larsen, Frank B.; Bond, Andrew D.; Nielsen, Poul

Favourites:
ADD

2-C-Hydro­xymethyl-2,3-O-iso­propyl­idene-d-ribono-1,5-lactam
pp. o909-o910(2)
Authors: Newton, Christopher R.; Michela, Iezzi Simone; Fleet, George W. J.; Blériot, Yves; Watkin, David J.

Favourites:
ADD

(2-Pyridyl­methyl)­ammonium nitrate
pp. o911-o912(2)
Authors: Tooke, Duncan M.; Spek, Anthony L.; Reedijk, Jan; Kannappan, Ramu

Favourites:
ADD

Ethyl 3-(3,4-di­hydroxy­phenyl)-2-propenoate
pp. o913-o914(2)
Authors: Xia, Chun-Nian; Hu, Wei-Xiao; Rao, Guo-Wu

Favourites:
ADD

5,5′-Bis­(tri­methyl­silyl­ethynyl)-2,2′-bi­pyridine
pp. o915-o916(2)
Authors: Khan, Muhammad S.; Ahrens, Birte; Male, Louise; Raithby, Paul R.

Favourites:
ADD

Di­methyl fumarate
pp. o917-o918(2)
Authors: Kooijman, Huub; Sprengers, Jeroen W.; Agerbeek, Melvin J.; Elsevier, Cornelis J.; Spek, Anthony L.

Favourites:
ADD

5-(4-Hydro­xy-3-methoxy­phenyl)-1-phenyl­pent-4-ene-1,3-dione
pp. o919-o921(3)
Authors: Arrieta, Antonio F.; Mostad, Arvid

Favourites:
ADD

1,4-Di­methyl-1,5,6,7-tetra­hydro-2H-cyclo­penta­[b]­pyridin-2-one
pp. o922-o923(2)
Authors: Albov, Dmitry V.; Rybakov, Victor B.; Babaev, Eugene V.; Aslanov, Leonid A.

Favourites:
ADD

N-[2-(Azepan-1-yl)-9-iso­propyl-9H-purin-6-yl]-4-methoxy­benzyl­amine
pp. o924-o926(3)
Authors: Trávníček, Zdeněk; Zatloukal, Marek

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more