Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Accommodating to English‐medium instruction in teacher education in Finland

Buy Article:

$52.00 + tax (Refund Policy)

This study analyses teacher educators' and student teachers' perceptions of teaching and learning situations in an international English as a lingua franca (ELF) context in an English‐medium instruction (EMI) teacher education programme in Finland. The analysis of semi‐structured interviews revealed that the participants perceived a partial reversal of traditional teacher and student roles; students assisted voluntarily and teaching became reciprocal. Some teachers reflected on having used typical strategies in ELF context, such as code‐switching, to further communication and engage students. However, teachers' lack of fluency was sometimes considered causing frustration among students and affected negatively their feeling of being professional teacher educators. Nevertheless, by increasing more learner‐led activities, ELF can positively affect teacher education pedagogy. Artikkelissa tarkastellaan opettajankouluttajien ja opettajaksi opiskelevien käsityksiä opetuksesta ja opiskelusta kansainvälisessä englanninkielisessä opettajankoulutuksessa Suomessa. Opettajien ja opiskelijoiden teemahaastatteluista ilmeni, että perinteisten opettaja‐ ja opiskelijaroolien havaittiin vaihtuneen osittain päinvastaisiksi opetuksessa, jossa kielenä oli lingua franca ‐englanti (ELF); opiskelijat tarjosivat apuaan oma‐aloitteisesti, ja opetuksesta tuli tavanomaista vastavuoroisempaa. Jotkut opettajat kertoivat käyttäneensä tyypillisiä ELF‐kontekstin strategioita, kuten koodinvaihtoa, lisätäkseen kommunikaatiota ja opiskelijoiden osallistumista. Opiskelijat kokivat joskus turhautumista opettajankouluttajan kielellisen sujuvuuden puutteen vuoksi. Opettajankouluttajat puolestaan kokivat kielellisen sujuvuuden puutteen heikentävän ammatillisuuttaan. Opiskelijakeskeisiä työtapoja lisäämällä ELF voi kuitenkin vaikuttaa myönteisesti opettajankoulutukseen.
No References
No Citations
No Supplementary Data
No Article Media
No Metrics

Keywords: ELF; EMI; accommodation strategies; co‐construction of communication; englanninkielinen koulutus; opettajankoulutus; sovittamisstrategiat; teacher education; yhdessä rakennettu viestintä

Document Type: Research Article

Publication date: November 1, 2016

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more