Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Wiley-Blackwell

Volume 92, Number 6, 1 December 2018

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Magnetochronology of Late Miocene Mammal Fauna in Xining Basin, NE Tibetan Plateau, China
pp. 2067-2078(12)
Authors: HAN, Jian'en; SHAO, Zhaogang; CHEN, Qiguang; XU, Biao; ZHANG, Qianqian; YU, Jia; MENG, Qingwei; ZHANG, Xuefeng; WANG, Jin; ZHU, Dagang

Favourites:
ADD

Geodynamic Background of Intracontinental Cenozoic Alkaline Volcanic Rocks in Laojiezi, Western Yangtze Craton: Constraints from Sr‐Nd‐Hf‐O Isotopes
pp. 2098-2119(22)
Authors: YAN, Qinggao; JIANG, Xiaojun; LI, Chao; ZHOU, Limin; WANG, Zhongqiang; SHER, Sultan Baig; QU, Wenjun; DU, Andao

Favourites:
ADD

A Thickness Gauge for the Lithosphere Based on Ce/Yb and Sm/Yb of Mantle–Derived Magmatic Rocks
pp. 2120-2135(16)
Authors: WU, Zhenhan; BAROSH, Patrick J.; ZHANG, Qichao; WU, Jiwen; YANG, Yan

Favourites:
ADD

Geochemistry, Geochronology, and Hf isotopic Composition of the Late Paleoproterozoic Lujiapuzi Formation, NE Yan‐Liao Rift, Northern Liaoning
pp. 2136-2156(21)
Authors: LIU, Jin; ZHANG, Jian; LIU, Zhenghong; YIN, Changqing; ZHAO, Chen; PENG, Youbo; DOU, Shiyong; YANG, Zhongjie

Favourites:
ADD

Geochronology and Genetic Model for Early Cretaceous Volcanic Rocks from the Southern Qiangtang Terrane, Northern Tibet, China: Constraints from U‐Pb Zircon Dating, Whole‐Rock Geochemical and Sr‐Nd Isotopic Data
pp. 2157-2178(22)
Authors: LIU, Shen; FENG, Caixia; Santosh, M.; FENG, Guangying; XU, Mengjing; COULSON, Ian M.; GUO, Xiaolei; GUO, Zhuang; FAN, Yan

Favourites:
ADD

Enigmatic Glass‐Like Carbon from the Alpine Foreland, Southeast Germany: A Natural Carbonization Process
pp. 2179-2200(22)
Authors: SHUMILOVA, Tatyana G.; ISAENKO, Sergey I.; ULYASHEV, Vasily V.; MAKEEV, Boris A.; RAPPENGLÜCK, Michael A.; VELIGZHANIN, Aleksey A.; ERNSTSON, Kord

Favourites:
ADD

Iron Speciation of Mud Breccia from the Dushanzi Mud Volcano in the Xinjiang Uygur Autonomous Region, NW China
pp. 2201-2213(13)
Authors: XU, Wang; ZHENG, Guodong; MA, Xiangxian; FORTIN, Danielle; HILTON, David R.; LIANG, Shouyun; CHEN, Zhi; HU, Guoyi

Favourites:
ADD

Salt‐Gathering and Potassium Formation of Potassium‐Rich Brine during the Triassic in the Sichuan Basin, China
pp. 2233-2250(18)
Authors: ZHANG, Bing; YANG, Kai; WANG, Xuben; XU, Zhengqi; YANG, Hongyu; ZHANG, Saimin; CHEN, Jinchao; ZHANG, Mingming; LIU, Wei

Favourites:
ADD

Microbial Gas in the Mohe Permafrost, Northeast China and its Significance to Gas Hydrate Accumulation in Permafrost across China
pp. 2251-2266(16)
Authors: ZHAO, Xingmin; SUN, Youhong; DENG, Jian; RAO, Zhu; LÜ, Cheng; SONG, Jian; Li, Lixia

Favourites:
ADD

Characterizing the Micropores in Lacustrine Shales of the Late Cretaceous Qingshankou Formation of Southern Songliao Basin, NE China
pp. 2267-2279(13)
Authors: GE, Mingna; REN, Shoumai; GUO, Tianxu; ZHOU, Zhi; WANG, Shengjian; BAO, Shujing

Favourites:
ADD

Characteristics of the First Occurrence of Jurassic Petroleum in the Zagros Basin, Iran
pp. 2280-2296(17)
Authors: JALIL, Sadouni; AHMADREZA, Rabbani

Favourites:
ADD

The Original Organism Assemblages and Kerogen Carbon Isotopic Compositions of the Early Paleozoic Source Rocks in the Tarim Basin, China
pp. 2297-2309(13)
Authors: HU, Guang; MENG, Qingqiang; WANG, Jie;  , Tengger; XIE, Xiaomin; LU, Longfei; LUO, Houyong; LIU, Wenhui

Favourites:
ADD

Geochemistry, Petrology and Mineralogy of Coal Measure Shales in the Middle Jurassic Yanan Formation from Northeastern Ordos Basin, China: Implications for Shale Gas Accumulation
pp. 2333-2350(18)
Authors: CHEN, Qian; YAN, Xiangbin; GUO, Yuanling; HONG, Taiyuan; NIE, Haikuan; ZHANG, Jinchuan; TANG, Xuan; LI, Wanjun; LIU, Chong

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Application of Geochemistry and VNIR Spectroscopy in Mapping Heavy Metal Pollution of Stream Sediments in the Takab Mining Area, NW of Iran
pp. 2382-2394(13)
Authors: PIROOZFAR, Parisa; ALIPOUR, Samad; MODABBERI, Soroush; COHEN, David

Favourites:
ADD

Assessing Lateral Continuity within the Yammama Reservoir in the Foroozan Oilfield, Offshore Iran: An Integrated Study
pp. 2405-2415(11)
Authors: HASSANZADEH, Payam; RABBANI, Ahmad Reza; HEZARKHANI, Ardeshir; KHAJOOIE, Saeed

Favourites:
ADD

Wave‐Enhanced Sediment‐Gravity Flows in Bohai Bay Lacustrine Basin, Eastern China
pp. 2416-2431(16)
Authors: BAI, Chenyang; YU, Bingsong; DONG, Tianyang; HAN, Shujun; GE, Jia; ZHU, Donglin

Favourites:
ADD

China's Geological Work is Facing a Major Transformation
pp. 2432-2433(2)
Authors: LIU, Lian; HAO, Ziguo; LIU, Zhiqiang; HUANG, Min; FEI, Hongcai; ZHOU, Jian; ZHANG, Yuxu

Favourites:
ADD

Cretaceous Hitchhikers: a Possible Phoretic Association between a Pseudoscorpion and Bird in Burmese Amber
pp. 2434-2435(2)
Authors: XING, Lida; MCKELLAR, Ryan C.; GAO, Zhizhong

Favourites:
ADD

New Discovery of Post‐Magmatic Pyrite in Natural Coke at Yangliu Coalmine, Northern China
pp. 2436-2437(2)
Authors: AN, Yanfei; CHEN, Yixiang; ZHANG, Shuai; LI, Xingyuan; LAI, Chunkit

Favourites:
ADD

New Discovery on Methane Adsorption Change of Coal due to Sc‐CO2 Extraction during CO2‐ECBM
pp. 2438-2439(2)
Authors: CHEN, Run; ZHANG, Pengfei; QIN, Yong; WEI, Chongtao; WANG, Linlin

Favourites:
ADD

Newly Discovered Ca. 163 Ma OIB‐Type Diabase Dike from the Shiquanhe Ophiolites, Western Tibet
pp. 2443-2444(2)
Authors: LI, Chenwei; LI, Zhijun; CAO, Hui; ZENG, Min

Favourites:
ADD

The Latest In‐Situ Uraninite U‐Pb Age of the Guangshigou Uranium Deposit, Northern Qinling Orogen, China: Constraint on the Metallogenic Mechanism
pp. 2445-2447(3)
Authors: WU, Yong; QIN, Mingkuan; GUO, Dongfa; FAN, Guang; LIU, Zhangyue; GUO, Guolin

Favourites:
ADD

Termination Time of the Emeishan Basalts in the Buotuo Region, SW China
pp. 2448-2450(3)
Authors: TAN, Hongqi; NI, Zhiyao; ZHU, Zhimin; XU, Gang; ZHANG, Jiong

Favourites:
ADD

Cassiterite U‐Pb Date of the Yangbin Porphyry Tin Deposit in Zhejiang and its Geological Significance
pp. 2454-2456(3)
Authors: LI, Qianzhen; YAO, Junming; ZHANG, Rongqing

Favourites:
ADD

The Discovery of the 2.35Ga Crystalline Basement in the Southwest of the Yangtze Block and its Geological Significance
pp. 2460-2461(2)
Authors: ZHANG, Heng; GAO, Linzhi; ZHANG, Chuanheng; DING, Xiaozhong; LI, Tingdong; LIU, Yanxue

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

The Dry‐Cold Climate of the Qijia Archeological Civilization in Chankou of the Loess Plateau along the Silk Road Since the Neolithic Period
pp. 2466-2467(2)
Authors: ZHANG, Huirong; DEMBELE, Blaise; ZHANG, Wanyi; ZHANG, Jingya; MA, Yuan; ZHANG, Chengjun

Favourites:
ADD

Application of High‐Resolution Remote Sensing Technology in Quantitative Study on Coseismic Surface Rupture Zones: An Example of the 2008 Mw7.2 Yutian Earthquake
pp. 2468-2469(2)
Authors: SHAN, Xinjian; HAN, Nana; SONG, Xiaogang; GONG, Wenyu; QU, Chunyan; ZHANG, Yingfeng

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more