Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Wiley-Blackwell

Volume 91, Supplement 1, 1 May 2017

Favourites:
ADD

Development of the Sumdo Suture in the Lhasa Block, Tibet, China
pp. 7-7(1)
Authors: CHEN, Songyong; YANG, Jingsui; ZHANG, Cong; XU, Xiangzhen; LI, Zhaoli

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

The Ophiolitic Mélanges in Strike‐slip Fault Zones in West Junggar, Xinjiang, NW China
pp. 13-14(2)
Authors: GUO, Zhaojie; CHEN, Shi; ZHANG, Yuanyuan

Favourites:
ADD

Origin of Peridotites and Chromitites in the Pozanti‐kar Santi Ophiolite, Turkey
pp. 15-15(1)
Authors: LIAN, Dongyang; YANG, Jingsui; WIEDENBECK, Michael; DILEK, Yildirim; ROCHOLL, Alexander; XIONG, Fahui; WU, Weiwei

Favourites:
ADD

Ocean‐continent Transition to Suprasubduction Zone Origin of the Western Yarlung Zangbo Ophiolites in SW Tibet, China: Multi‐stage, Transient Evolution of the Neotethyan Oceanic Lithosphere
pp. 16-17(2)
Authors: LIU, Fei; YANG, Jingsui; DILEK, Yildirim; LIAN, Dongyang; XIE, Yanxue; NIU, Xiaolu; FENG, Guangying; ZHAO, Hui; HUANG, Jian; LI, Guanlong

Favourites:
ADD

Geochemical Features of a Subduction Initiation Ophiolite Type in Habana‐Matanzas Region (Western Cuba)
pp. 18-18(1)
Authors: LLANES CASTRO, Angélica Isabel; PROENZA FERNÁNDEZ, Joaquín Antonio; CRUZ GÁMEZ, Esther María

Favourites:
ADD

Overview of the Geology of Cuba
pp. 22-22(1)
Authors: ITURRALDE‐VINENT, Manuel A.

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Kalaymyo Peridotite Massif in the Indo‐Myanmar Ranges (Western Myanmar): Its Mineralogy and Petrology
pp. 24-25(2)
Authors: NIU, Xiaolu; LIU, Fei; YANG, Jingsui; DILEK, Yildirim; XU, Zhiqin; FENG, Guangying; XIONG, Fahui; SEIN, Kyaing

Favourites:
ADD

A Forearc (Guleman, Elaziğreve;) Ophiolite: Evidence from Peridotite Mineral Geochemistry
pp. 31-31(1)
Authors: RIZELI, Mustafa Eren; BEYARSLAN, Melahat; BINGÖL, A. Feyzi

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Permo–Triassic and Liassic Tethyan Oceanic Tracts within the Pontide Belt Along the Southern Margin of Eurasia, Northern Anatolia
pp. 33-34(2)
Authors: SARIFAKIOGLU, E.; DILEK, Y.; SEVIN, M.; PEHLIVAN, Ş.; KANDEMIR, Ö.; MÖLLER, A.; BAYANOVA, T.; UYSAL, I.; KELES, M.

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Geochemical Characteristics of Mafic Rocks from the Xinlin Ophiolite, NE China
pp. 40-42(3)
Authors: SUN, Deyu; GUO, Jun; YANG, Dongguang; LI, Xu

Favourites:
ADD

Fe Isotope Geochemistry of Hydrothermal Fe Exhalites
pp. 43-43(1)
Authors: SUN, Jian; ZHU, Xiangkun; LI, Zhihong

Favourites:
ADD

Secondary Ion Mass Spectrometry Analyses of Diamond and Moissanite in Ophiolite
pp. 44-44(1)
Authors: WIEDENBECK, Micheal; LIAN, Dongyang

Favourites:
ADD

Geochronology and Geochemistry of the Magmatic Rocks from Zedong Ophiolite, Eastern Yarlung‐Zangbo Suture Zone, Tibet
pp. 45-45(1)
Authors: XIONG, Fahui; YANG, Jingsui; ROBINSON, Paul T.; GAO, Jian; ZHANG, Lan; CHEN, Yanhong; LAI, Shengming

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Ophiolites as Archives of Recycled Crustal Material Residing in the Deep Mantle
pp. 49-49(1)
Authors: YANG, Jingsui; ROBINSON, Paul T.; Dilek, Yildirim

Favourites:
ADD

The Beila Ophiolite from the Bangong‐Nujiang Suture Zone, Northern Tibetan Plateau
pp. 51-51(1)
Authors: ZHAI, Qingguo; TANG, Yue; HU, Peiyuan; XIAO, Xuchang; WANG, Haitao

Favourites:
ADD

The Metamorphic Evolution and Tectonic Significance of the Sumdo High and Ultrahigh Pressure Metamorphic Terrane, Central‐South Lhasa Block, Tibet
pp. 52-52(1)
Authors: ZHANG, Cong; BADER, Thomas; van ROERMUND, Herman; YANG, Jingsui; SHEN, Tingting; QIU, Tian; LI, Peng

Favourites:
ADD

Iron Isotopic Fractionation and Origin of Chromitites in the Paleo‐Moho Transition Zone of the Kop Ophiolite, NE Turkey
pp. 53-53(1)
Authors: ZHAGN, Pengfei; ZHOU, Meifu; SU, Benxun; UYSAL, Ibrahim; ROBINSON, Paul T.; AVCI, Erdi; HE, Yongsheng

Favourites:
ADD

In‐Depth Ophiolite Research Is Inseparable from the Drilling Engineering
pp. 54-55(2)
Authors: ZHANG, Xiaoxi; ZHANG, Hui; HU, Yule

Favourites:
ADD

Comparison of Different‐sized Chromite Mineralizations in the Yarlung‐Zangbo Ophiolite Belt, Southern Tibet
pp. 56-57(2)
Authors: ZHU, Xiangkun; SHE, Yuwei; HE, Yuan; MA, Jianxiong; SUN, Jian

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

The Occurrence Mechanism of Gold in Pyrite from the Qiucun Gold Deposit in Fujian Province, China
pp. 61-62(2)
Authors: ZHANG, He; CAI, Yuanfeng; NI, Pei; ZHANG, Yang

Favourites:
ADD

Magma Mixing and Mingling for Xiangjiananshan Granitic batholith at eastern area of the East Kunlun Orogenic Belt
pp. 63-63(1)
Authors: CHEN, Guochao; PEI, Xianzhi; LI, Ruibao; LI, Zuochen; LIU, Chenjun; CHEN, Youxin; PEI, Lei

Favourites:
ADD

Petrogenesis of the Early Cretaceous Tiantangshan A‐type Granite in northwestern Guangdong province, SE China and tectonic implications
pp. 64-65(2)
Authors: JIA, Ruya; WANG, Guochang; GENG, Lin; ZHANG, Zhihui; JIA, Hongxiang

Favourites:
ADD

Late Cambrian SSZ‐type Ophiolites in Acite Zone, East Kunlun Orogen of Northern Tibet Plateau: Insights from Zircon U‐Pb Isotopes and Geochemistry of Oceanic Crust Rocks
pp. 66-67(2)
Authors: LI, Ruibao; PEI, Xianzhi; LI, Zuochen; PEI, Lei; CHEN, Guochao; CHEN, Youxin; LIU, Chengjun

Favourites:
ADD

Geochemical Characteristics of the Tayuan Volcanic Rocks in the Daxinganling Metallogenic Belt
pp. 68-69(2)
Authors: LI, Chao; Tao, Ren; HUANG, Jianguo; HAN, Runsheng; ZHOU, Hongyang; FENG, Zhihong

Favourites:
ADD

Petrogenesis of the Early Cretaceous Laojunshan monzogranite at the southern margin of the North China Craton: Constrains on the transition of the tectonic regime
pp. 70-71(2)
Authors: CAO, Leitao; TANG, Huayun; ZHENG, Jianping; REN, Hongwei; YU, Chunmei; XU, Zhou; HE, Shuai

Favourites:
ADD

Re‐recognition of Tieshan “Syenite” and its Geological Significance in Zhenghe, Fujian Province
pp. 72-73(2)
Authors: CHEN, Shizhong; XING, Guangfu; LI, Yanan; XI, Wanwan; ZHU, Xiaoting; ZHANG, Xiaodong

Favourites:
ADD

Alkaline Prophyries in the Chenghai‐Binchuan Tectono‐Magmatic Belt, Western Yunnan Province, SW China
pp. 74-75(2)
Authors: CUI, Yinliang; XU, Heng; ZHOU, Jiaxi; ZHANG, Miaohong; JIANG, Yongguo; ZENG, Min

Favourites:
ADD

Zircon Mineralogy and Trace Elements Composition of the Metallogenic Granites in the Nanshankeng Mine,Eastern Nanling
pp. 78-79(2)
Authors: FAN, Feipeng; XIAO, Huiliang; CHEN, Lezhu; LI, Haili; CAI, Yitao; ZHOU, Yan

Favourites:
ADD

Experimental Study on Adsorption of Rare Earth Elements on Kaolinite and Halloysite
pp. 80-82(3)
Authors: GAO, Yuhong; FAN, Chenzi; XU, Hong

Favourites:
ADD

Geological and geochemical characteristics of Middle Jurassic granites in Bengbu uplift, Southeast of North China craton
pp. 83-85(3)
Authors: Congxuan, Kang; Xianzhong, Yang; Yitao, Cai; Wen, Zong; Xiaoting, Zhu

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Zircon U‐Pb age and geochemical characteristics of granodiorites from the western Qilian block
pp. 88-89(2)
Authors: OUYANG, Huizi; LI, Zhiwu; ZHU, Lidong; YANG, Wenguang; TAO, Gang

Favourites:
ADD

Zircon U‐Pb dating, Geochemical Features of the Halunwusu Composite Granites at the Northern Edge of Southern Qilian, Qinghai
pp. 92-93(2)
Authors: TAO, Gang; ZHU, Lidong; YANG, Wenguang; LI, Zhiwu; XIE, Long

Favourites:
ADD

Petrogenesis and Significance of the Jebel Dumbier Alkaline‐Carbonatite Complex from North Margin of Nuba Mountains, Sudan
pp. 94-95(2)
Authors: WANG, Lianxun; MA, Changqian; MUSA, A.S. Mushaal; ABDALLSAMED, I.M. Mohammmed

Favourites:
ADD

Petrogenesis of I‐type granites from Yuqikapa granite pluton of the western Kunlun orogen: Deformation‐driven filter‐pressing differentiation
pp. 98-99(2)
Authors: WEI, Xiaopeng; WANG, He; DONG, Rui; LI, Pei; Xiaoyu, Zhang; QIU, Zengwang; YAN, Qinghe

Favourites:
ADD

Characteristics of highly differentiated granite and metallization of tungsten‐tin, rare and rare earth metal in the eastern Nanling region, China
pp. 100-101(2)
Authors: XIAO, Huiliang; CHEN, Lezhu; FAN, Feipeng; LI, Haili; BAO, Xiaoming; YAO, Zhenghong; ZHOU, Yan; CAI, Yitao

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Analysis on Uranium Mineralization Potential of Late Yanshanian Granites in Sichuan of Sanjiang Area
pp. 103-104(2)
Authors: YIN, Minghui; XU, Zhengqi; Ting, Zhou; SUN, Kang

Favourites:
ADD

Geochronology and geochemistry of the ore‐bearing intrusion in the Longgen Lead‐Zinc deposit in Tibet and its geological significance
pp. 105-106(2)
Authors: ZHANG, Shuzhi; GAO, Shunbao; ZHANG, Yongchao; LUAN, Kang; JIANG, Xiaojia

Favourites:
ADD

Crustal Accretion and Reworking within the Khanka Massif: Evidence from Zircon Hf Isotopes of Phanerozoic Granitoids
pp. 107-108(2)
Authors: Xiaoming, Zhang; XU, Wenliang; WANG, Feng; XU, Ting

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Features and significance of the Yudai porphyry copper deposit in the Kalatag district, eastern Tianshan, NW China
pp. 113-114(2)
Authors: CHEN, Lei; WANG, Jingbin; DENG, Xiaohua; WU, Xiangbin; MAO, Qigui; SUN, Yan

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Early Paleozoic Magmatism and Crustal Evolution in the North Qinling Orogen
pp. 121-122(2)
Authors: LIU, Bingxiang; RUAN, Renhao; HAN, Shen; CUI, Zikang; QI, Meng; LI, Yin

Favourites:
ADD

Analysis on Preferred Flowing Path in Shallow Water Delta Front Based on Reservoir Architecture
pp. 125-126(2)
Authors: Le, Chen; Taiju, Yin; Zhipeng, Lin; Yunbin, Xiong; Yunhua, Liu

Favourites:
ADD

The Anatomy of Shallow Water Sandy Braided River Reservoir Architecture
pp. 127-128(2)
Authors: CHEN, Liang; YIN, Taiju; SU, Yangling; WANG, Mengmeng; SHEN, Chunsheng; LI, Menglu

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Geomorphology Processes of Channel Planform Migration on Meandering Rivers
pp. 134-135(2)
Authors: LIN, Zhipeng; SHAN, Jingfu; CHEN, Le

Favourites:
ADD

The new discovery of Oligocene cyprinidae fossil in Qaidam basin, Northwest China
pp. 136-137(2)
Authors: LIU, Yongjie; LI, Yongxiang; LI, Hong; NIU, Yuanzhe; LIU, Fan; DONG, Yangkun

Favourites:
ADD

Stratigraphic Correlation And Division of the Salite Strata
pp. 138-139(2)
Authors: WANG, Hao; YIN, Taiju; WANG, Shu

Favourites:
ADD

Geological and geochemical evolution of forming of kalium‐rich brine in Sichuan Basin
pp. 140-141(2)
Authors: XU, Zhengqi; YIN, Guan; ZHANG, Chengjiang; CHEN, Xuanrong

Favourites:
ADD

Diageneses and Their Influences on Reservoir Properties of Chang 2 Oil Member in Renshan Region, Zhidan Oilfield, Ordos Basin
pp. 142-143(2)
Authors: YANG, Kang; ZHOU, Xue; LI, Hong; XIE, Wei; DONG, Yangkun; LIU, Yongjie; SONG, Shijun; ZHAO, Leizhao

Favourites:
ADD

Tectonic‐Thermal Evolution History and Its Controls on Petroleum Geology of Weibei Uplift
pp. 144-145(2)
Authors: YANG, Peng; REN, Zhanli; XIA, Bin; LIU, Weiliang; HUANG, Qiangtai

Favourites:
ADD

Experimental Study on the Effect of Sediment Composition Ratio on Shallow Water Delta
pp. 146-147(2)
Authors: ZENG, Can; YIN, Taiju; SONG, Yakai; YAN, Xiujin

Favourites:
ADD

Application of Attributes Fusion Technology in Prediction of Deep Reservoirs in Paleogene of Bohai Sea
pp. 148-149(2)
Authors: ZHANG, Daxiang; YIN, Taiju; SUN, Shaochuan; SHI, Qian

Favourites:
ADD

Ecological effects of the microbial weathering of silicate minerals
pp. 150-152(3)
Authors: LIAN, Bin; XIAO, Leilei; SUN, Qibiao

Favourites:
ADD

Earthworms’ Transcriptome and Gut Microbiota Response to Mineral Weathering
pp. 153-154(2)
Authors: LIU, Dianfeng; LIAN, Bin; WU, Chunhao; GUO, Peijun

Favourites:
ADD

Surface Sediment Density and Moisture Content in North slope of South China Sea
pp. 155-156(2)
Authors: ZHANG, Bowen; ZHU, Chaoqi; JIA, Yonggang; ZHANG, Xiatao; DAI, Xinnan; SHEN, Zhicong; JIANG, Jun; WANG, Xinquan

Favourites:
ADD

Review and Significance of Microbial Carbonate Reservoirs in China
pp. 157-158(2)
Authors: ZHANG, Jing; ZHANG, Baomin; SHAN, Xiuqin

Favourites:
ADD

Spectroscopic Analysis of Spherical Graphite from Xinjiang Altai
pp. 159-160(2)
Authors: CHENG, Siyu; CHUAN, Xiuyun

Favourites:
ADD

The Characterization of Aortic Valve Calcification at Different Stage of Disease
pp. 163-163(1)
Authors: LI, Yuan; WANG, Changqiu; LU, Anhuai; LI, Yan; LI, Kang; YANG, Chongqing

Favourites:
ADD

Geochemistry Characteristics of the Diaoyutai Complexes in Liaoning, eastern North China Craton
pp. 164-165(2)
Authors: LU, Lina; LI, Jing; YANG, Ming; YUAN, Sihua; BAI, Xiangdong

Favourites:
ADD

Effect of goethite on anaerobic co‐digestion process of corn straw and algae biomass
pp. 166-167(2)
Authors: MA, Ding; QIN, Zhiyong; YUE, Zhengbo; CHEN, Tianhu; WANG, Jin

Favourites:
ADD

Study of fate and transport of chromium in unsaturated zone‐saturated zone
pp. 168-169(2)
Authors: baizhong, Yan; Furong, Yu

Favourites:
ADD

Study on Electrochemical Properties of MnO2/MoS2 composites
pp. 170-172(3)
Authors: YANG, Yang; CHUAN, Xiuyun

Favourites:
ADD

Ore‐controlling Characteristics of Synchronous Faults of Dongshengmiao Polymetallic Sulfide Deposits in Inner Mongolia
pp. 173-174(2)
Authors: CHEN, Xifeng; PENG, Runmin; YE, Jinhua; XIANG, Yunchuan

Favourites:
ADD

Trace Element Geochemistry of Devonian Strata in the Shizhuyuan Ore District, Hunan Province
pp. 175-176(2)
Authors: CHENG, Yongsheng; WANG, Yong; TAN, Ruofa

Favourites:
ADD

Hydrothermal activities and related antimony mineralization in Shalagang mine of southern Tibet
pp. 177-178(2)
Authors: HE, Junguo; ZHOU, Yongzhang; WANG, Shugong; ZHANG, Yanlong

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Genesis of the Jincheng Gold Deposit in Luoshan County, Henan Province, China
pp. 181-182(2)
Authors: LIU, Hong; LIU, Ge; KE, Changhui

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Geochemistry Characteristics of Granodiorite Porphyry in the Degongniuchang Copper Deposit, Muli, Sichuan Province, China
pp. 187-188(2)
Authors: MA, Pengcheng; WANG, Fudong; XIE, Yunxi; PENG, Dong; LI, Hujie; XU, Gang

Favourites:
ADD

Ar‐Ar Geochronology Study on K‐feldspar in Xishan W‐Sn Ore Deposit in Yangchun, Guangdong Province
pp. 189-190(2)
Authors: TAN, Juanjuan; MEI, Yuping; YANG, Hongmei; LU, Shansong; DUAN, Ruichun; QIU, Xiaofei

Favourites:
ADD

Metallogenic Regularity of Hydrothermal Uranium Deposits in the Migmatite of the Kangdian Axis
pp. 191-192(2)
Authors: XU, Zhengqi; OUYANG, Xindong; CHEN, Xuanrong; ZHANG, Chengjiang; YAO, Jian

Favourites:
ADD

Ore‐controlling Regularities of Structure in the Lehong Lead‐zinc Deposit, Northeastern Yunnan
pp. 197-198(2)
Authors: CUI, Junhao; HAN, Runsheng; ZHAO, Dong; ZHANG, Xiaopei

Favourites:
ADD

Mineral‐geochemical analysis on the Danzhou tungsten‐cesium polymetallic deposit, Hainan Province
pp. 204-205(2)
Authors: GUO, Yuqian; FANG, Weixuan; SUN, Zijian; CAO, Jingwei

Favourites:
ADD

Tectonic Geochemical Characteristics and Ore Prediction in Hongdoushan Copper Deposit, Yunxian, Yunnan
pp. 206-207(2)
Authors: GUO, Zehua; WANG, Lei; HAN, Runsheng; WANG, Jiasheng; BAI, Longan; QIU, Wenlong; LIU, Fei; CUI, Junhao; TAN, Wei

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Studies on Cataclastic Lithofacies and Copper Metallogenic Regularity for the Glutenite‐type Sareke Copper deposit, Xinjiang
pp. 210-211(2)
Authors: HAN, Wenhua; FANG, Weixuan; ZHANG, Guishan; jia, Lu; lei, Wang; JIA, Runxing; LI, Tiancheng

Favourites:
ADD

Studies on Characteristics of Fracture Lithofaciesin Wenxipo W‐Cs‐RbPolymetallic Deposit, Hainan Province, China
pp. 212-213(2)
Authors: HAO, Guibao; FANG, Weixuan; GUO, Yuqian; CAO, Jingwei

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

“Structure‐Lithologic‐Fluid” Metallogenic Coupling of the Wuzhishan Lead‐Zinc Deposit in Puding, Guizhou Province
pp. 217-219(3)
Authors: JIN, Zhongguo; ZHENG, Minghong; ZHOU, Jiaxi; HUANG, Zhilong; LIU, Ling

Favourites:
ADD

Alteration and Mineralization Types of the Laurani Porphyry Deposit in Central‐Andean Metallogenic Belt, Bolivia
pp. 220-221(2)
Authors: LIU, Fei; HAN, Runsheng; WANG, Jiasheng; LI, Wenyao

Favourites:
ADD

Petrogeochemistry, geochronology and its geological significance of the granite from Baishipo Ag deposit, Dabie orogen
pp. 222-223(2)
Authors: LIU, Qingquan; SHAO, Yongjun; ZHOU, KePing; LI, Yongfeng

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Ore‐forming fluid characteristics and ore‐forming materials source of the Tudimiaogou – Yindongshan lead‐zinc polymetallic orefield, west Henan
pp. 227-228(2)
Authors: TAN, Huajie; SHAO, Yongjun; ZHENG, Minghong; ZHOU, Houdi; ZHANG, Jiandong; PENG, Guangxiong; Luping, Cheng

Favourites:
ADD

Comparative Study and Spatial‐Temporal Distribution of Regolith and Rock Geochemical Data from Xingmeng ‐ North China
pp. 229-230(2)
Authors: TANG, Kun; WANG, Xueqiu; CHI, Qinghua; ZHOU, Jian; LIU, Dongsheng; LIU, Hanliang

Favourites:
ADD

The geology and geochemistry of the Shizitou molybdenum deposit, Jiangxi province, China: Implications for the geodynamic setting
pp. 233-234(2)
Authors: WANG, Cheng; SHAO, Yongjun; LIU, Zhongfa; ZHANG, Yu; WEI, Hantao

Favourites:
ADD

Global Uranium Resources in Sedimentary Basins and the Characteristics of Oil, Gas, Coal and Uranium Coexisting in one Basin
pp. 235-236(2)
Authors: WANG, Feifei; LIU, Chiyang; NIU, Haiqing; DENG, Yu; MA, Huanhuan; WANG, Wenqing

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Characteristics of the ore‐forming fluid in the Huayuan Pb‐Zn ore filed, Northwest of Hunan Province, China
pp. 239-240(2)
Authors: WEI, Hantao; SHAO, Yongjun; ZHOU, Haodi; WANG, Cheng; XIONG, Yiqu

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Hydrothermal mineralization on Dengfuxian W‐Sn‐Pb‐Zn orefield, SE China
pp. 243-244(2)
Authors: XIONG, Yiqu; SHAO, Yongjun; ZHENG, Minghong; ZHOU, Haodi; WU, Shichong; ZHU, Haofeng

Favourites:
ADD

On Mineralize‐halo‐forming Mechanism of Sareke Glutenite‐type Copper Deposit in Xinjiang
pp. 245-246(2)
Authors: YU, Wangjie; FANG, Weixuan; Yuqian, Guo; Lei, Wang; Tiancheng, Li; Jia, Lu

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Quantitative Analysis of Mineralization‐Alteration Index about the Huize Lead‐zinc district in Northeast Yunnan, China
pp. 249-250(2)
Authors: ZHANG, Xiaopei; HAN, Runsheng; ZHAO, Dong; QIU, Wenlong; HE, Jiaojiao; CUI, Junhao

Favourites:
ADD

Metallogenic Processes: Evidences from Zoning Patterns of Mineralization and alteration and fluid inclusion geochemistry in the Lehong Zn‐Pb Deposit in Northeastern Yunnan, China
pp. 251-252(2)
Authors: ZHAO, dong; HAN, Runshen; REN, Tao; WANG, Jiasheng; ZHANG, Xiao‐pei; WU, Yongtao; CUI, Junhao

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Forming Condition and Geology Prediction Techniques of Deep Clastic Reservoirs
pp. 255-256(2)
Authors: QIAN, Wendao; YIN, Taiju; ZHANG, Changmin; HOU, Guowei; HE, Miao; Min, Xia; Hao, Wang

Favourites:
ADD

Metallogenic Characteristics of the Major Type Deposits in Southeast Asia
pp. 257-258(2)
Authors: CHEN, Xifeng; YE, Jinhua; XIANG, Yunchuan; CHEN, Xiufa

Favourites:
ADD

Liquid‐plastic Limit of Surface Sediments in North Slope of South China Sea
pp. 259-260(2)
Authors: JIANG, Jun; ZHU, Chaoqi; SHEN, Zhicong; ZHANG, Bowen; ZHANG, Xiatao; WANG, Xinquan; JIA, Yonggang

Favourites:
ADD

Research advance in sediment provenance of the Qiongdongnan Basin
pp. 261-262(2)
Authors: WANG, Ce; LIANG, Xinquan; LIANG, Xirong; DONG, Chaoge; XIE, Hao

Favourites:
ADD

The aggregation characteristics and formation mechanism of nanoparticles in ductile shear zone
pp. 263-264(2)
Authors: CAI, Zhourong; HUANG, Qiangtai; LI, Jianfeng; XIANG, Junyang; LU, Lijuan

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Compositions and possible sources of lunar meteorite NWA 4884
pp. 269-270(2)
Authors: CHEN, Jian; LING, Zongcheng; LI, Bo; SUN, Lingzhi; ZHANG, Jiang; HUANG, Yihang; WU, Zhongchen; NI, Yuheng; LIU, Jianzhong

Favourites:
ADD

Mineralogy and Petrology of A New Lunar Meteorite M16005
pp. 271-272(2)
Authors: LIU, Huanxin; MIAO, Bingkui; HUANG, Lilin; WANG, Yulong

Favourites:
ADD

High Precision Tungsten Isotope Measurements by MC‐ICPMS
pp. 273-274(2)
Authors: MEI, Qingfeng; YANG, Jinhui

Favourites:
ADD

A special unbrecciated granoblastic textured basaltic eucrite meteorite
pp. 275-276(2)
Authors: ZHANG, Chuantong; MIAO, Bingkui; XIE, Lanfang; XIA, Zhipeng; CHEN, Hongyi

Favourites:
ADD

The origin of ferroan and magnesian anorthosites in the lunar crust
pp. 277-278(2)
Authors: Dan, Zhu; Mingming, Zhang; Yingkui, Xu

Favourites:
ADD

Geochemical characteristics of upper SinianDengying dolomite at northern Yangtze platform: implication for Pb‐Zn metallogenesis
pp. 279-280(2)
Authors: CHEN, Baoyun; LI, Rongxi; YU, Jinjie; LIU, Shuaijie; ZHANG, Shaoni

Favourites:
ADD

Comparisons on Mineralogy and Lithology between Paleozoic Marine and Lacustrine Dolostones, Northern China
pp. 281-282(2)
Authors: LI, Hong; LIU, Yiqun; NIU, Yuanzhe; FENG, Shihai; LEI, Yun; LIU, Yongjie

Favourites:
ADD

Mixed Siliciclastic‐Carbonate Sediments in China: Recent Advances and Prospects
pp. 283-284(2)
Authors: SONG, Licai; GUO, Yingchun; ZHANG, Kaixun; ZHANG, Linyan

Favourites:
ADD

A set of source‐ and age‐diagnostic biomarkers discovered in the marine oils
pp. 285-286(2)
Authors: WANG, Guangli; ZHANG, Qin; YANG, Xiaofa; MA, Zhongzhen; XIE, Yinfu

Favourites:
ADD

The Geochemical Characteristics and Metallogenic Mechanism of the Daliangzi Pb‐Zn Deposit in Sichuan Province
pp. 287-288(2)
Authors: WANG, Hai; CHENG, Xiyin; SUN, Zijian; JIANG, Binbin

Favourites:
ADD

Geochemistry, geochronology and mineralization of the rare‐metal granites in the Daping Ta‐Nb deposit, Fujian Province, South China
pp. 289-290(2)
Authors: WANG, Jinrong; HU, Yongbin; HUANG, Shufeng; CHEN, Bin; YE, Yuansheng; LUO, Xiaohua; Xinbiao, Lv

Favourites:
ADD

Study on Strontium Mineralization by Thiobacilus Denitrificans for Remediation
pp. 291-292(2)
Authors: WU, Qinqin; DAI, Qunwei; Linbao, Han

Favourites:
ADD

Study of the Mineralization Process of granular apatites in Weng'an Baidou Phosphate Deposit Using Microbeam Analyses
pp. 293-295(3)
Authors: YANGH, Haiying; XIAO, Jiafei; LI, Yantao; XU, Jianbin

Favourites:
ADD

The Research Status and Major Problems of High Temperature and High Pressure Experiment on Petrogenesis and mineralization
pp. 296-297(2)
Authors: ZHANG, Yan; HAN, Runsheng; WEI, Pingtang; ZHOU, Gaoming

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more