Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Wiley-Blackwell

Volume 90, Number 4, 1 August 2016

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Status of Stratigraphy Research in China
pp. 1069-1081(13)
Authors: Jianxin, YAO; Jingfang, BO; Hongfei, HOU; Zejiu, WANG; Xiulan, MA; Fengshan, LIU; Guangxiao, HU; Zhansheng, JI; Guichun, WU; Zhenjie, WU; Suping, LI; Caiqing, GUO; Ya, LI

Favourites:
ADD

Eastern Ancient Terrane of the North China Craton
pp. 1082-1096(15)
Authors: Yusheng, WAN; Shoujie, LIU; KR├ľNER, Alfred; Chunyan, DONG; Hangqiang, XIE; Shiwen, XIE; Wenqian, BAI; Peng, REN; Mingzhu, MA; Dunyi, LIU

Favourites:
ADD

A New Progress of the Proterozoic Chronostratigraphical Division
pp. 1097-1121(25)
Authors: Mingxiang, MEI; KHAING, Kyawt Kay

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Progress and Prospects of Salt Lake Research in China
pp. 1195-1235(41)
Authors: Mianping, ZHENG; Yongsheng, ZHANG; Xifang, LIU; Wen, QI; Fanjing, KONG; Zhen, NIE; Linzhong, PU; Xianhua, HOU; Hailei, WANG; Zhen, ZHANG; Weigang, KONG; Yongjie, LIN

Favourites:
ADD

Research Progress in the Petroleum and Natural Gas Geological Theory of China
pp. 1236-1248(13)
Authors: Yongsheng, MA; Peirong, ZHAO

Favourites:
ADD

Shale Gas Formation and Occurrence in China: An Overview of the Current Status and Future Potential
pp. 1249-1283(35)
Authors: Caineng, ZOU; Zhi, YANG; Songqi, PAN; Yanyan, CHEN; Senhu, LIN; Jinliang, HUANG; Songtao, WU; Dazhong, DONG; Shufang, WANG; Feng, LIANG; Shasha, SUN; Yong, HUANG; Dingwei, WENG

Favourites:
ADD

Current Status of the Research on Coal Geology in China
pp. 1284-1297(14)
Authors: Tong, WANG; Qingwei, WANG; Longyi, SHAO; Yucheng, XIA; Xuehai, FU; Shuzheng, NING; Zhiqing, XIE; Tao, JIANG

Favourites:
ADD

Current Gold Prospecting in China
pp. 1298-1320(23)
Authors: Shibin, LEI; Min, QING; Cuiyi, NIU; Liang, WANG

Favourites:
ADD

Characteristics of Ore‐forming Fluid of the Gaoshan Gold‐Silver Deposit in the Longquan Area, Zhejiang Province and its Implications for the Ore Genesis
pp. 1321-1340(20)
Authors: Biao, JIANG; Chenghui, WANG; Yuchuan, CHEN; Baogui, WU; Peng, LIAO; Zhengle, CHEN; Fengbin, HAN

Favourites:
ADD

A Research Review of Iron Oxide Copper‐Gold Deposits
pp. 1341-1352(12)
Authors: Shaofeng, LIU; Shuixing, FU

Favourites:
ADD

A Review of Research Progress in the Genesis of Colloform Pyrite and Its Environmental Indications
pp. 1353-1369(17)
Authors: Shang, GAO; Fei, HUANG; Yinghui, WANG; Wenyuan, GAO

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Research on Formation Mechanisms of Hot Dry Rock Resources in China
pp. 1418-1433(16)
Authors: Guiling, WANG; Wenjing, LIN; Wei, ZHANG; Chuan, LU; Feng, MA; Haonan, GAN

Favourites:
ADD

Groundwater System Division and Description of Asia
pp. 1434-1443(10)
Authors: Fawang, ZHANG; Qing, YI; Yanpei, CHENG; Chen, YUE; Hua, DONG

Favourites:
ADD

Marine Geohazards: Review and Future Perspective
pp. 1455-1470(16)
Authors: Yonggang, JIA; Chaoqi, ZHU; Liping, LIU; Dong, WANG

Favourites:
ADD

A Simplified Numerical Approach for the Prediction of Rainfall‐Induced Retrogressive Landslides
pp. 1471-1480(10)
Authors: Hungchou, LIN; Yuzhen, YU; Guangxin, LI; Hua, YANG; Jianbing, PENG

Favourites:
ADD

Building Damage Extraction from Post‐earthquake Airborne LiDAR Data
pp. 1481-1489(9)
Authors: Aixia, DOU; Zongjin, MA; Shusong, HUANG; Xiaoqing, WANG

Favourites:
ADD

Quantitative Geoscience and Geological Big Data Development: A Review
pp. 1490-1515(26)
Authors: Jianping, CHEN; Jie, XIANG; Qiao, HU; Wei, YANG; Zili, LAI; Bin, HU; Wei, WEI

Favourites:
ADD

The Present Research and Prospect of Chinese Geosciences History
pp. 1516-1534(19)
Authors: Baoguo, CHEN; Jiuchen, ZHANG; Mengmeng, YANG

Favourites:
ADD

Possible Water and Ice on the Moon Revealed by Discovery of a Congeliturbated Fan
pp. 1535-1536(2)
Authors: Tonglin, HAN; Changqing, YU; Peng, CHEN; Jingxing, LIN

Favourites:
ADD

Eopriapulites Sphinx—The Oldest Priapulid‐Like Scalidophoran Animal
pp. 1537-1538(2)
Authors: Tiequan, SHAO; Yunhuan, LIU; Qi, WANG; Jun, DAI; Yanan, ZHANG; Hanhua, TANG; Yongchun, LIANG; Cheng, CHEN; Bo, HU; Meng, WEI; Tingting, YANG

Favourites:
ADD

Redox Evolution of the Lithospheric Mantle beneath the North China Craton
pp. 1539-1540(2)
Authors: Jian, WANG; Yue, SONG; HATTORI, Keiko

Favourites:
ADD

Cenozoic Denudation and Vertical Faulting History of the Central Segment of the Longmenshan Thrust Belt
pp. 1541-1542(2)
Authors: Xibin, TAN; Xiwei, XU; Yuanhsi, LEE; Wenjun, KANG; Shiliang, ZHAO

Favourites:
ADD

Neoproterozoic Banded Iron Formation in the Central Tianshan, NW China: The Shalong Example
pp. 1543-1544(2)
Authors: Ruxiong, LEI; Changzhi, WU; Guangrong, LI

Favourites:
ADD

Fluid Inclusion and Stable Isotope Geochemistry of the Shangxu Gold Deposit, Northern Tibet
pp. 1545-1546(2)
Authors: Yingru, PEI; Zhusen, YANG; Xiaoyan, ZHAO; Xiong, ZHANG; Wang, MA; Jingtao, MAO

Favourites:
ADD

Fluid Inclusions and Isotope Geochemistry of the Emba Derho and the Debarwa VMS Deposits, Asmara District, Eritrea
pp. 1547-1548(2)
Authors: Jiuhua, XU; Xihui, CHENG; Haixia, CHU; Xing, XIAO; Hui, ZHANG

Favourites:
ADD

Multi‐Stage Fluid Charging and Critical Period of Hydrocarbon Accumulation of the Sinian Dengying Formation in Central Sichuan Basin
pp. 1549-1550(2)
Authors: Fanghao, XU; Guosheng, XU; Jiaju, LIANG; Haifeng, YUAN; Yong, LIU; Fanggen, XU

Favourites:
ADD

Genesis of Abnormally High Abundant Rearranged Hopanes in Condensates from the Kuqa Depression, Tarim Basin
pp. 1551-1552(2)
Authors: Ting, KONG; Xiaohui, CHEN; Min, ZHANG; Ling, QI; Guanghui, HUANG

Favourites:
ADD

An Upward Shallowing Succession of Gravity Flow Deposits in the Early Cretaceous Lingshandao Formation, Western Yellow Sea
pp. 1553-1554(2)
Authors: Renchao, YANG; Aiping, FAN; Zuozhen, HAN; van Loon, A. J. (Tom)

Favourites:
ADD

Quantitative Estimation of Groundwater Leakage from Namco Lake by SAR Monitoring
pp. 1555-1556(2)
Authors: Jiaqi, CHEN; Yunkai, DENG; Ning, LI; Yu, WANG; Zhongling, LIU; Shilin, ZHANG

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more