Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Wiley-Blackwell

Volume 86, Number 4, 1 August 2012

New Macroscopic Problematic Fossil from the Early Cambrian Yanjiahe Biota, Yichang, Hubei, China
pp. 791-798(8)
Authors: Junfeng, GUO; Yong, LI; Huiping, HAN; Qiang, OU; Jianren, ZHOU; Yajuan, ZHENG

Favourites:
ADD

Early Cenozoic Mega Thrusting in the Qiangtang Block of the Northern Tibetan Plateau
pp. 799-809(11)
Authors: Zhenhan, WU; Peisheng, YE; BAROSH, Patrick J.; Daogong, HU; Lu, LU; Yaoling, ZHANG

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Structural Traps in Detachment Folds: a Case Study from the ‘Comb‐ and Trough‐like’ Deformation Zone/s, East Sichuan, China
pp. 828-841(14)
Authors: Zongxiu, WANG; Jin, ZHANG; Tao, LI; Xingui, ZHOU; Zongjin, MA; Liangjie, TANG; Weifeng, XIAO; Xili, YAN

Favourites:
ADD

Simulation for the Controlling Factors of Structural Deformation in the Southern Margin of the Junggar Basin
pp. 842-853(12)
Authors: Fusheng, YU; Xiaojian, LI; Dinghua, LI; Zicheng, FENG; Xueliang, LI

Favourites:
ADD

Crustal Structure across the Northwestern Margin of South China Sea: Evidence for Magma‐poor Rifting from a Wide‐angle Seismic Profile
pp. 854-866(13)
Authors: Weiwei, DING; SCHNABEL, Michael; FRANKE, Dieter; Aiguo, RUAN; Zhenli, WU

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Geochemical Features and Metallogenic Prediction of the Caixiashan‐Weiquan Area in the East Tianshan Region
pp. 885-893(9)
Authors: Lu, LU; Lixin, ZHU; Keyan, XIAO; Shengming, MA; Jiangning, YIN; Mingzuan, XU

Favourites:
ADD

Combination Patterns and Depositional Characteristics of Ordovician Carbonate Banks in the Western Tarim Basin, China
pp. 894-911(18)
Authors: Xiaolan, HU; Tailiang, FAN; Zhiqian, GAO; Bingsong, YU; Xiaozhi, CHEN; Hongyu, WANG; Jianping, WANG; Rangbin, LI; Meng, DING; Yifan, LI

Favourites:
ADD

Hydrodynamic Evolution and Hydrocarbon Accumulation in the Dabashan Foreland Thrust Belt, China
pp. 912-923(12)
Authors: Jianhui, ZENG; Kai, GUO; Kun, TIAN; Tianwu, XU

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Carbon Fluxes and Sinks: the Consumption of Atmospheric and Soil CO
pp. 963-972(10)
Authors: Jianhua, CAO; Daoxian, YUAN; GROVES, Chris; Fen, HUANG; Hui, YANG; Qian, LU

Favourites:
ADD

Bicarbonate Daily Variations in a Karst River: the Carbon Sink Effect of Subaquatic Vegetation Photosynthesis
pp. 973-979(7)
Authors: Cheng, ZHANG; Jinliang, WANG; Junbing, PU; Jun, YAN

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Changes of Precipitation Infiltration Recharge in the Circumstances of Coal Mining Subsidence in the Shen‐Dong Coal Field, China
pp. 993-1003(11)
Authors: Fawang, ZHANG; Yaxin, SONG; Hongmei, ZHAO; Zhantao, HAN; Dong, WANG

Favourites:
ADD

Quantitative Zoning Assessment of Crustal Stability Along the Yunnan–Tibet Railway Line, Western China
pp. 1004-1012(9)
Authors: Yongshuang, ZHANG; Xin, YAO; Daogong, HU; Changbao, GUO; Tanyu, XIONG

Favourites:
ADD

Landslide Susceptibility Mapping and Evaluation along a River Valley in China
pp. 1022-1030(9)
Authors: Yanrong, LI; AYDIN, Adnan; Xiqiong, XIANG; Nengpan, JU; Jianjun, ZHAO; OZBEK, Ahmet

Favourites:
ADD

3‐D Geological Modeling–Concept, Methods and Key Techniques
pp. 1031-1036(6)
Authors: Mao, PAN; Zhaoliang, LI; Zhongbo, GAO; Yang, YANG; Gengyu, WU

Favourites:
ADD

News and Highlights
pp. 1037-1038(2)
Authors: Ziguo, Hao; Hongcai, Fei; Lian, Liu

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more