Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Wiley-Blackwell

Volume 85, Number 6, 1 December 2011

Enantiornithine Birds in China
pp. 1211-1223(13)
Authors: Xia, WANG; Zihui, ZHANG

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

New Study of
pp. 1231-1237(7)
Authors: Long, CHENG; Xiaohong, CHEN; Baomin, ZHANG; Yongjian, CAI

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

The Seismogenic Structure of the 2010 Suining Ms 5.0 Earthquake and its Geometry, Kinematics and Dynamics Analysis
pp. 1277-1285(9)
Authors: Renqi, LU; Dengfa, HE; Suppe, JOHN; Yongsheng, MA; Shuwei, GUAN; Yanpeng, SUN; Jinwei, GAO

Favourites:
ADD

Data Analysis of Chang'E‐1 Gamma‐Ray Spectrometer and Global Distribution of U, K, and Th Elemental Abundances
pp. 1299-1309(11)
Authors: Yongliao, ZOU; Liyan, ZHANG; Jianzhong, LIU; Lingli, MU; Xin, REN; Guangliang, ZHANG; Jin, CHANG; Jun, YAN; Nan, ZHANG; Hongbo, ZHANG; Chang, LÜ; Jianjun, LIU; Wei, ZUO; Yan, SU; Weibin, WEN; Wei, BIAN; Min, WANG; Chun, XU; Chunlai, LI; Ziyuan, OUYANG

Favourites:
ADD

Geochemical Record of the Cenomanian‐Turonian Anoxic Event in Tunisia: Is it Correlative and Isochronous to the Biotic Signal?
pp. 1310-1335(26)
Authors: SOUA, Mohamed; ZAGHBIB‐TURKI, Dalila; BEN JEMIA, Hela; SMAOUI, Jalel; BOUKADI, Amel

Favourites:
ADD

Geochemical Constrains on Petrogenesis and Tectonic Setting of Volcanic Rocks from the Baimianxia and Sanwan Formations in the Northern Margin of the Yangtze Plate
pp. 1336-1350(15)
Authors: Xueyi, XU; Junlu, CHEN; Xiangmin, LI; Zhongping, MA; Hongliang, WANG; Ping, LI; Ting, LI

Favourites:
ADD

Zircon U‐Pb Dating on Granitoids from the Northern South China Sea and its Geotectonic Relevance
pp. 1359-1372(14)
Authors: Hesheng, SHI; Changhai, XU; Zuyi, ZHOU; Changqian, MA

Favourites:
ADD

Deformation Stages and Ar‐Ar Age Data of the Wan‐Zhe‐Gan Tectonic Zone, Southeast China, and Their Tectonic Significance
pp. 1373-1389(17)
Authors: Xinqi, YU; De'en, WANG; Dazhi, JIANG; Laili, JIANG; Xiang, ZHOU; Chunlin, LI

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

China's First Independent Cobalt Deposit and its Metallogenic Mechanism: Evidence from Fluid Inclusions and Isotopic Geochemistry
pp. 1403-1418(16)
Authors: Chengyou, FENG; Feng, QI; Dequan, ZHANG; Daxin, LI; Hongquan, SHE

Favourites:
ADD

Geology and Geochemistry of the Yangtizishan‐Moshishan Metamorphosed Sedimentary Anatase Deposit in Zhenglan Qi, Inner Mongolia: Discovery of a New Genetic Type of Titanium Deposit
pp. 1419-1433(15)
Authors: Yiming, ZHAO; Daxin, LI; Liangshi, WU; Wenming, CHEN; Chengyou, FENG; Peihua, WANG; Xuedong, GAO

Favourites:
ADD

Isotopic Chronological Study of the Huangsha‐Tieshanlong Quartz Vein‐ Type Tungsten Deposit and Timescale of Molybdenum Mineralization in Southern Jiangxi Province, China
pp. 1434-1447(14)
Authors: Fan, HUANG; Chengyou, FENG; Yuchuan, CHEN; Lijuan, YING; Zhenghui, CHEN; Zailin, ZENG; Wenjun, QU

Favourites:
ADD

Discovery, Genesis and Significance of Metallic Minerals in Evaporate Series in the Kuqa Basin
pp. 1448-1465(18)
Authors: Yangtong, CAO; Chenglin, LIU; Zhiqiang, XUAN; Pengcheng, JIAO; Yongzhi, CHEN; Chunlian, WANG

Favourites:
ADD

The Impact of Aqueous Medium on Gas Yields and Kinetic Behaviors of Hydrogen Isotope Fractionation during Organic Matter Thermal Degradation
pp. 1466-1477(12)
Authors: Shuangfang, LU; Min, WANG; Haitao, XUE; Jijun, LI; Fangwen, CHEN; Qingxia, XU

Favourites:
ADD

The Characteristics and Causes of Land Subsidence in Tanggu Based on the GPS Survey System and Numerical Simulation
pp. 1495-1507(13)
Authors: Fengshan, MA; Aihua, WEI; Zhantao, HAN; Haijun, ZHAO; Jie, GUO

Favourites:
ADD

Human Health Risk Assessment Model of Organic Pollution in Groundwater: Shijiazhuang Industrial Zone
pp. 1508-1517(10)
Authors: Mei, YANG; Yuhong, FEI; Yiwen, JU; Huaqi, LI

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more