Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Journal of Biomedical Nanotechnology (JBN) is a peer-reviewed multidisciplinary journal providing broad coverage in all research areas focused on the applications of nanotechnology in medicine, drug delivery systems, infectious disease, biomedical sciences, biotechnology, and all other related fields of life sciences.

Publisher: American Scientific Publishers

More about this publication?
Volume 15, Number 5, May 2019

Articles

Preparation of Adenosine-Loaded Electrospun Nanofibers and Their Application in Bone Regeneration
pp. 857-877(21)
Authors: Zhong, Lin; Hu, DanRong; Qu, Ying; Peng, JinRong; Huang, KangKang; Lei, MinYi; Wu, Tinkui; Xiao, Yao; Gu, YingChun; Qian, ZhiYong

Favourites:
ADD

Detection of Nucleic Acids and Prevention of Carryover Contamination Using Cross-Priming Amplification Combined with Nanoparticles-Based Biosensor and Antarctic Thermal Sensitive Uracil-DNA-Glycosylase
pp. 878-892(15)
Authors: Wang, Yi; Sun, Lin; Li, Jie-Qiong; Wang, Ze-Ming; Jiao, Wei-Wei; Xiao, Jing; Shen, Chen; Xu, Fang; Qi, Hui; Wang, Yong-Hong; Guo, Ya-Jie; Shen, A-Dong

Favourites:
ADD

Oleic Acid Double Coated Fe3O4 Nanoparticles as Anti-Melanoma Compounds with a Complex Mechanism of Activity—In Vitro and In Ovo Assessment
pp. 893-909(17)
Authors: Moacă, Elena-Alina; Farcaş, Claudia; Coricovac, Dorina; Avram, Stefana; Mihali, Ciprian-Valentin; Drâghici, George-Andrei; Loghin, Felicia; Păcurariu, Cornelia; Dehelean, Cristina

Favourites:
ADD

Silica-Coated Gold Nanorods with High Photothermal Efficiency and Biocompatibility as a Contrast Agent for In Vitro Terahertz Imaging
pp. 910-920(11)
Authors: Huang, Qingqing; Zou, Yi; Zhong, Sencheng; Yang, Xia; Li, Jiang; Huang, Wanxia; Zhu, Hongfu; Cheng, Cheng; Ding, Mingming; Zhu, Li-Guo; Shi, Qiwu

Favourites:
ADD

Promoting Proliferation and Differentiation of Pre-Osteoblasts MC3T3-E1 Cells Under Combined Mechanical and Electrical Stimulation
pp. 921-929(9)
Authors: Li, Ping; Xu, Junwei; Liu, Lizhen; Zhang, Yingnan; Liu, Meili; Fan, Yubo

Favourites:
ADD

Disposable Amperometric Immunosensor for Hepatitis B Antigen Detection Based on Multiwalled Carbon Nanotubes and Ferrocene Decorated Screen Printed Electrode
pp. 930-938(9)
Authors: Chen, Zhencheng; Bai, Yan; Zhao, Feijun; Cao, Liangli; Han, Guocheng; Yin, Shimin

Favourites:
ADD

Laden Nanofiber Capsules for Local Malignancy Chemotherapy
pp. 939-950(12)
Authors: Sun, Yifu; Shan, Hongli; Wang, Jixue; Wang, Xiaoqing; Yang, Xiaoyu; Ding, Jianxun

Favourites:
ADD

Uricase and Horseradish Peroxidase Hybrid CaHPO4 Nanoflower Integrated with Transcutaneous Patches for Treatment of Hyperuricemia
pp. 951-965(15)
Authors: Hao, Ying; Li, He; Cao, Yiping; Chen, Yuwen; Lei, Minyi; Zhang, Taoye; Xiao, Yao; Chu, BingYang; Qian, ZhiYong

Favourites:
ADD

Co-Delivery of Gemcitabine and Mcl-1 SiRNA via Cationic Liposome-Based System Enhances the Efficacy of Chemotherapy in Pancreatic Cancer
pp. 966-978(13)
Authors: Wang, Yanbing; Gao, Fenghua; Jiang, Xingwei; Zhao, Xiao; Wang, Yu; Kuai, Qiyuan; Nie, Guangjun; He, Min; Pan, Yingjie; Shi, Wei; Ren, Suping; Yu, Qun

Favourites:
ADD

Peptide Self-Assembly Nanoparticles Loaded with Panobinostat to Activate Latent Human Immunodeficiency Virus
pp. 979-992(14)
Authors: Kuai, Qiyuan; Wang, Yu; Gao, Fenghua; Qi, Yingqiu; Wang, Rui; Wang, Yanbing; Lu, Xiaofan; Zhao, Ying; Nie, Guangjun; He, Min; Zhou, Hong; Jiang, Xingwei; Ren, Suping; Yu, Qun

Favourites:
ADD

Bio-Mimicking Nanoparticles for Targeted Therapy of Malignant Melanoma
pp. 993-1004(12)
Authors: Zhou, Xu; Yu, Ruilian; Cao, Xi; Zhang, Zhi-Rong; Deng, Li

Favourites:
ADD

Biomimetic Poly(Poly(ε-caprolactone)-Polytetrahydrofuran urethane) Based Nanofibers Enhanced Chondrogenic Differentiation and Cartilage Regeneration
pp. 1005-1017(13)
Authors: Jiang, Tongmeng; Heng, Shujun; Huang, Xianyuan; Zheng, Li; Kai, Dan; Loh, Xian Jun; Zhao, Jinmin

Favourites:
ADD

Anti-Tumor Activity of Mannose-CpG-Oligodeoxynucleotides-Conjugated and Hepatoma Lysate-Loaded Nanoliposomes for Targeting Dendritic Cells In Vivo
pp. 1018-1032(15)
Authors: Yang, Xiaomei; Lai, Chunhui; Liu, Aiqun; Hou, Xiaoqiong; Tang, Zhuoran; Mo, Fengzhen; Yin, Shihua; Lu, Xiaoling

Favourites:
ADD

Long-Term Tracking of Cancer Cell Nucleus and Identification of Colorectal Cancer with an Aggregation-Induced Emission-Based Fluorescent Probe
pp. 1033-1042(10)
Authors: LV, Wuwu; Gao, Tang; Wang, Shuanglian; Hou, Jing; Liu, Mian; Yang, Jiu; Du, Tao; Chen, Zhikang; Chen, Zihua; Feng, Xueping; Zeng, Wenbin

Favourites:
ADD

Role of B7-H4 in the Progression and Prognosis of Cervical Inflammation to Cancer After Human Papilloma Virus Infection
pp. 1043-1051(9)
Authors: Qiu, Feng; Yuan, Chunlei; Xu, Jianhua; Zhang, Junai; Chen, Fu; Liu, Dongdong; Zheng, Biying; Li, Ruixi; Huang, Xianzhang; Xu, Junfa

Favourites:
ADD

Primerless Amplification for Circulating Tumor DNA Assays
pp. 1052-1060(9)
Authors: Xiao, Li; Luo, Di-Xian; Pu, Wangyang; Luo, Weihao; Pan, Yunzhi; Xu, Huifen; Li, Wen; Zhang, Rong; Wang, Han; Wang, Fengjiao; Liu, Xuan; Sun, Yi; Liao, Duan-Fang; Feng, Yan; Xing, Chungen; Sirois, Pierre; Zhang, Jia; He, Nongyue; Li, Kai

Favourites:
ADD

Rapid, Visual Detection of Klebsiella pneumoniae Using Magnetic Nanoparticles and an Horseradish Peroxidase-Probe Based Immunosensor
pp. 1061-1071(11)
Authors: Zhang, Liding; Shi, Yaoqiang; Chen, Congjie; Han, Qinqin; Chen, Qiang; Xia, Xueshan; Song, Yuzhu; Zhang, Jinyang

Favourites:
ADD

Intravaginal Delivery of Syngonanthus nitens (Bong.) Ruhland Fraction Based on a Nanoemulsion System Applied to Vulvovaginal Candidiasis Treatment
pp. 1072-1089(18)
Authors: dos Santos Ramos, Matheus Aparecido; da Silva, Patrícia Bento; de Toledo, Luciani Gaspar; Oda, Fernando Bombarda; da Silva, Isabel Cristiane; dos Santos, Lourdes Campaner; dos Santos, André Gonzaga; de Almeida, Margarete Teresa Gottardo; Pavan, Fernando Rogério; Chorilli, Marlus; Bauab, Taís Maria

Favourites:
ADD

Establishment and Evaluation of a Simple Size-Selective Method for Exosome Enrichment and Purification
pp. 1090-1096(7)
Authors: Li, Zhiyang; Hu, Chaoyue; Jia, Jia; Xia, Yanyan; Xie, Hui; Shen, Mengjiao; Huang, Rongrong; He, Lei; Liu, Chang; Wang, Su; Chen, Baojun; He, Nongyue

Favourites:
ADD

Development of an Antibacterial Bone Graft by Immobilization of Levofloxacin Hydrochloride-Loaded Mesoporous Silica Microspheres on a Porous Scaffold Surface
pp. 1097-1105(9)
Authors: Wei, Jiawei; Wang, Yao; Jiang, Jiaxing; Yan, Yan; Fan, Dongmei; Yang, Xinguang; Zuo, Yi; Li, Yubao; Gu, Hongchen; Li, Jidong

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more