Skip to main content

Publisher: Taylor and Francis Ltd

Volume 13, Number 6, June 2011

Five new pregnane glycosides from the stems of Marsdenia tenacissima
pp. 477-485(9)
Authors: Xia, Zeng-Hua; Mao, Shi-Long; Lao, Ai-Na; Uzawa, Jun; Yoshida, Shigeo; Fujimoto, Yasuo

Favourites:
ADD

Acetylated anthraquinone glycosides from Cassia obtusifolia
pp. 486-491(6)
Authors: Wu, Xiao-Hui; Cai, Jin-Jin; Ruan, Jin-Lan; Lou, Jian-Shi; Duan, Hong-Quan; Zhang, Jun; Cheng, Chun-Ru; Guo, De-An; Wu, Zhi-Yuan; Zhang, Yan-Wen

Favourites:
ADD

Lignans from Schisandra lancifolia
pp. 492-497(6)
Authors: Xue, Jing-Jiao; Cao, Jing-Li; Yang, Guang-Yu; Pu, Jian-Xin; Sun, Han-Dong; Hu, Qiu-Fen; Xiao, Wei-Lie

Favourites:
ADD

Notoginsenoside ST-4 inhibits virus penetration of herpes simplex virus in vitro
pp. 498-504(7)
Authors: Pei, Ying; Du, Qian; Liao, Peng-Ying; Chen, Zhen-Ping; Wang, Dong; Yang, Chong-Ren; Kitazato, Kaio; Wang, Yi-Fei; Zhang, Ying-Jun

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Inhibition activities of polysaccharide (RG4-1) from Gentiana rigescens against RSV
pp. 512-522(11)
Authors: Li, Xin; Zhou, Jing-Yu; Yang, Qing-Wei; Chen, Yang; Piao, Ying-Ai; Li, Hong-Yuan

Favourites:
ADD

Two new morphinane alkaloids from Sinomenium acutum
pp. 523-528(6)
Authors: Wang, Xiao-Ling; Liu, Bing-Rui; Wang, Jun-Ru; Chen, Chien-Kuang; Qin, Guo-Wei; Lee, Shoei-Sheng

Favourites:
ADD

Three new sulfated triterpenoids from the roots of Gypsophila pacifica
pp. 529-533(5)
Authors: Luo, Jian-Guang; Nie, Wei; Kong, Ling-Yi

Favourites:
ADD

Beneficial effects of cordycepin on metabolic profiles of liver and plasma from hyperlipidemic hamsters
pp. 534-546(13)
Authors: Sun, Yang; Wang, Ying-Hong; Qu, Kai; Zhu, Hai-Bo

Favourites:
ADD

Dorstenpictanone: a new bicyclic polyprenylated compound from Dorstenia picta
pp. 547-550(4)
Authors: Hussain, Hidayat; Vouffo, Bertin; Dongo, Etienne; Riaz, Muhammad; Krohn, Karsten

Favourites:
ADD

A new highly oxygenated nortriterpenoid from Schisandra chinensis
pp. 551-555(5)
Authors: Wang, Jian-Rong; Zhao, Zhen-Bao; Guo, Yue-Wei

Favourites:
ADD

Chemical constituents from the roots of Feroniella lucida
pp. 556-560(5)
Authors: Sripisut, Tawanun; Cheenpracha, Sarot; Laphookhieo, Surat

Favourites:
ADD

A new drimane sesquiterpenoid glycoside from the seeds of Antiaris toxicaria
pp. 561-565(5)
Authors: Dong, Wen-Hua; Mei, Wen-Li; Zhao, You-Xing; Zeng, Yan-Bo; Wang, Hui; Dai, Hao-Fu

Favourites:
ADD

Cichorin A: a new benzo-isochromene from Cichorium intybus
pp. 566-569(4)
Authors: Hussain, Hidayat; Hussain, Javid; Saleem, Muhammad; Miana, Ghulam Abbas; Riaz, Muhammad; Krohn, Karsten; Anwar, Saeed

Favourites:
ADD

Sesquiterpenoids from Inula racemosa
pp. 570-574(5)
Authors: Xu, Li-Wei; Shi, Yan-Ping

Favourites:
ADD

Phenolic compounds from Eurycorymbus cavaleriei
pp. 575-580(6)
Authors: He, Yi; Zhang, Li; Zhao, Ming; Tsai, Sam-Hip; Zong, Yu-Ying; Che, Chun-Tao

Favourites:
ADD

Access Key

Free Content
Free content
New Content
New content
Open Access Content
Open access content
Partial Open Access Content
Partial Open access content
Subscribed Content
Subscribed content
Free Trial Content
Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more