Skip to main content

Publisher: Taylor and Francis Ltd

Volume 6, Number 3, September, 2004

Shikonin regulates HeLa cell death via caspase-3 activation and blockage of DNA synthesis
pp. 155-166(12)
Authors: Wu, Zhen; Wu, Li-Jun; Li, Lin-Hao; Tashiro, Shin-Ichi; Onodera, Satoshi; Ikejima, Takashi

Favourites:
ADD

Three new and two rare furanoeremophilanes from senecio asirensis
pp. 167-175(9)
Authors: Ahmed, Bahar; Al-Howiriny, Tawfeq A.; Mossa, Jaber S.; Al-Said, Mansour S.

Favourites:
ADD

Absolute configuration determination of angular dihydrocoumarins from Peucedanum praeruptorum
pp. 177-184(8)
Authors: Lou, Hong-xiang; Sun, Long-ru; Yu, Wen-tao; Fan, Pei-hong; Cui, Lei; Gao, Yan-hui; Ma, Bin; Ren, Dong-mei; Ji, Mei

Favourites:
ADD

Two new metabolites from the mangrove endophytic fungus No. 2524
pp. 185-191(7)
Authors: Li, Hou-Jin; Lin, Yong-Cheng; Yao, Jun-Hua; Vrijmoed, L.L.P.; Jones, E.B. Gareth

Favourites:
ADD

Monoterpenoids and their glycosides from Winchia calophylla
pp. 193-198(6)
Authors: Lu, Chun-Hua; Zhu, Wei-Ming; Wang, Ye; Zhou, Jun; Hao, Xiao-Jiang

Favourites:
ADD

Chemical constituents from Alpinia tonkinensis
pp. 199-204(6)
Authors: Zhang, Jian; Kong, Ling-Yi

Favourites:
ADD

New tirucallane-type triterpenoid saponins from Sapindus mukorossi Gaetn.
pp. 205-209(5)
Authors: Ni, Wei; Hua, Yan; Teng, Rong-Wei; Kong, Yun-Cheung; Chen, Chang-Xiang

Favourites:
ADD

Triterpenoid Saponins from Anemone Begoniifolia
pp. 211-215(5)
Authors: Li, Li-Mei; Liao, Xun; Peng, Shu-Lin; Ding, Li-Sheng

Favourites:
ADD

Bromophenols from the brown alga Leathesia nana
pp. 217-221(5)
Authors: Xu, Xiu-Li; Fan, Xiao; Song, Fu-Hang; Zhao, Jie-Lu; Han, Li-Jun; Yang, Yong-Chun; Shi, Jian-Gong

Favourites:
ADD

Two new quinoline glycoalkaloids from Echinops gmelinii
pp. 223-227(5)
Authors: Su, Yan-Fang; Luo, Yang; Guo, Cheng-Yun; Guo, De-An

Favourites:
ADD

A new stilbenoid from Arundina graminifolia
pp. 229-232(4)
Authors: Liu, Mei-Feng; Han, Yun; Xing, Dong-Ming; Shi, Yue; Xu, Li-Zhen; Du, Li-Jun; Ding, Yi

Favourites:
ADD

A NEW ALKALOID FROM DYSOXYLUM BINECTARIFERUM
pp. 233-236(4)
Authors: YANG, DONG-HUI; CAI, SHAO-QING; ZHAO, YU-YING; LIANG, HONG

Favourites:
ADD

Note
pp. 237-240(4)
Authors: GUPTA, PRADEEP K.; SINGH, PAHUP

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more