Skip to main content

Publisher: Wiley-Blackwell

Volume 22, Supplement 19, July 2008

Introduction
pp. 1-1(1)
Author: Nagata, Michio

Favourites:
ADD

Practical tests for clinical diagnosis of kidney allograft dysfunction
pp. 2-7(6)
Authors: Miura, Masayoshi; Harada, Hiroshi; Morooka, Kanako; Tanabe, Tatsu; Takada, Norikata; Seki, Toshimori; Togashi, Masaki; Hirano, Tetsuo

Favourites:
ADD

Utility of protocol biopsy for the early diagnosis of transplanted kidney dysfunction
pp. 8-12(5)
Authors: Ushigome, Hidetaka; Sakai, Kazuki; Suzuki, Tomoyuki; Nobori, Syuji; Yoshizawa, Atsushi; Kaihara, Satoshi; Okamoto, Masahiko; Urasaki, Koji; Yoshimura, Norio

Favourites:
ADD

Is patchy tubular injury a histopathological marker of acute rejection?
pp. 13-18(6)
Authors: Kanetsuna, Yukiko; Horita, Shigeru; Tanabe, Kazunari; Teraoka, Satoshi; Hattori, Motoshi; Toki, Daisuke; Yamaguchi, Yutaka

Favourites:
ADD

Ischemiareperfusion injury as the leading cause of primary non-function in renal transplantation using donors with prolonged warm ischemic time
pp. 19-24(6)
Authors: Asaka, Mitsuhiro; Imumura, Hidetsugu; Sato, Kazutaka; Atsumi, Hirokatsu; Okuyama, Hiroshi; Yamaya, Hideki; Yokoyama, Hitoshi; Ishikawa, Isao

Favourites:
ADD

Successful treatment of de novo thrombotic microangiopathy after minor ABO-mismatched living donor kidney transplantation
pp. 25-30(6)
Authors: Ushigome, Hidetaka; Sakai, Kazuki; Suzuki, Tomoyuki; Nobori, Syuji; Yoshizawa, Atsushi; Kaihara, Satoshi; Okamoto, Masahiko; Urasaki, Koji; Yoshimura, Norio

Favourites:
ADD

Severe acute-hybrid rejection occurring nine months after kidney transplantation: a report of rescue by orchestration of antirejection therapies
pp. 31-35(5)
Authors: Harada, Hiroshi; Miura, Masayoshi; Morooka, Kanako; Ogawa, Yayoi; Tanabe, Tatsu; Takada, Norikata; Seki, Toshimori; Togashi, Masaki; Takenouchi, Toshinao; Hirano, Tetsuo

Favourites:
ADD

Detection of anti-HLA antibody by flow-cytometric panel reactive antibody in kidney transplant recipient with frequent episodes of acute rejection
pp. 36-41(6)
Authors: Masutani, Kohsuke; Fujisaki, Akiko; Yamada, Shunsuke; Noguchi, Hideko; Okabe, Yasuhiro; Kitada, Hidehisa; Sugitani, Atsushi; Katafuchi, Ritsuko; Tsuruya, Kazuhiko; Tanaka, Masao; Iida, Mitsuo

Favourites:
ADD

A case of early graft loss due to hyperacute rejection after ABO-incompatible renal transplantation
pp. 42-46(5)
Authors: Horie, Katsunori; Kanou, Yasuko; Sato, Motoyoshi; Tsuyuki, Mikito; Ishida, Shohei; Shimoji, Takeo; Fujita, Takashi; Kimura, Toru; Kato, Masashi; Tsuji, Yoshikazu; Kinukawa, Tsuneo

Favourites:
ADD

An ABO-incompatible renal transplant patient who developed severe antibody-mediated vascular rejection 36 days after transplantation
pp. 47-49(3)
Authors: Fujii, Akiko; Horita, Shigeru; Sannomiya, Akihito; Fuchinoue, Shohei; Teraoka, Satoshi; Yamaguchi, Yutaka

Favourites:
ADD

Successful rescue and maintenance of long-term remission of anti-HLA antibody-mediated acute allograft rejection by rituximab-containing therapy: case report
pp. 50-52(3)
Authors: Takeuchi, Yasuo; Yoshida, Kazunari; Wakai, Haruki; Obata, Fumiya; Aita, Kumi; Koike, Junki

Favourites:
ADD

Persistent subclinical rejection associated with nodular B-cell infiltrates in a renal transplant recipient
pp. 53-57(5)
Authors: Toki, Daisuke; Ishida, Hideki; Horita, Shigeru; Tokumoto, Tadahiko; Shimizu, Tomokazu; Iizuka, Jyunpei; Tunoyama, Kuniko; Masumoto, Kentaro; Shirakawa, Hiroki; Setoguchi, Kiyoshi; Iida, Shoichi; Tanabe, Kazunari; Yamaguchi, Yutaka

Favourites:
ADD

A case of plasma cell-rich acute rejection 18 months after kidney transplantation successfully treated with steroid pulse therapy
pp. 58-61(4)
Authors: Shimizu, Tomokazu; Ishida, Hideki; Shirakawa, Hiroki; Omoto, Kazuya; Tanabe, Kazunari; Yamaguchi, Yutaka

Favourites:
ADD

A case of renal allograft loss associated with thrombotic microangiopathy during pregnancy
pp. 62-67(6)
Authors: Tsuchimoto, Akihiro; Yotsueda, Hideki; Shinozaki, Michiya; Nagara, Tadashi; Kuroki, Yusuke; Mizumasa, Tohru; Motoyama, Kentaro; Matsumoto, Megumi; Umezu, Takashi; Ikeda, Kiyoshi; Kitamura, Hiroshi; Katafuchi, Ritsuko; Hirakata, Hideki

Favourites:
ADD

Effects of anti-hypertensive treatment on graft function and proteinuria in a kidney transplant from an elderly hypertensive donor
pp. 68-71(4)
Authors: Kobayashi, Akimitsu; Yamamoto, Hiroyasu; Matsuoka, Kentaro; Ito, Hideyuki; Yamamoto, Izumi; Kawamura, Yoshimi; Tanno, Yudo; Yaginuma, Tatsuhiro; Mitome, Jun; Hayakawa, Hiroshi; Miyazaki, Yoichi; Utsunomiya, Yasunori; Yamaguchi, Yutaka; Hosoya, Tatsuo

Favourites:
ADD

Two cases of kidney transplantation from the same non-heart beating deceased donor after long cold-ischemic time more than 24 h
pp. 72-75(4)
Authors: Nishi, Shinichi; Imai, Naofumi; Nakagawa, Yuki; Saito, Kazuhide; Takahashi, Kota; Gejyo, Fumitake

Favourites:
ADD

Insidious transmission of membranous nephropathy from kidney donor with no clinical manifestations before and after transplantation
pp. 76-79(4)
Authors: Horike, Keiji; Takeda, Asami; Kitamura, Ken; Ogiyama, Keiko; Sakai, Kaoru; Onoda, Hiroshi; Goto, Norihiko; Sato, Tetsuhiko; Nagasaka, Takaharu; Uchida, Kazuharu; Morozumi, Kunio

Favourites:
ADD

A case of de novo glomerulonephritis with electron-dense deposits following renal transplantation
pp. 83-86(4)
Authors: Nakayama, Makiko; Kamei, Koichi; Matsuoka, Kentaro; Nakagawa, Atsuko; Iijima, Kazumoto

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more