Publisher: Wiley-Blackwell

Related content
Volume 22, Supplement 19, July 2008

< previous issue | all issues | next issue >

Favourites:Add to Favourites

Introduction
pp. 1-1(1)
Author: Nagata, Michio

Favourites:Add to Favourites

Practical tests for clinical diagnosis of kidney allograft dysfunction
pp. 2-7(6)
Authors: Miura, Masayoshi; Harada, Hiroshi; Morooka, Kanako; Tanabe, Tatsu; Takada, Norikata; Seki, Toshimori; Togashi, Masaki; Hirano, Tetsuo

Favourites:Add to Favourites

Utility of protocol biopsy for the early diagnosis of transplanted kidney dysfunction
pp. 8-12(5)
Authors: Ushigome, Hidetaka; Sakai, Kazuki; Suzuki, Tomoyuki; Nobori, Syuji; Yoshizawa, Atsushi; Kaihara, Satoshi; Okamoto, Masahiko; Urasaki, Koji; Yoshimura, Norio

Favourites:Add to Favourites

Is patchy tubular injury a histopathological marker of acute rejection?
pp. 13-18(6)
Authors: Kanetsuna, Yukiko; Horita, Shigeru; Tanabe, Kazunari; Teraoka, Satoshi; Hattori, Motoshi; Toki, Daisuke; Yamaguchi, Yutaka

Favourites:Add to Favourites

Ischemiareperfusion injury as the leading cause of primary non-function in renal transplantation using donors with prolonged warm ischemic time
pp. 19-24(6)
Authors: Asaka, Mitsuhiro; Imumura, Hidetsugu; Sato, Kazutaka; Atsumi, Hirokatsu; Okuyama, Hiroshi; Yamaya, Hideki; Yokoyama, Hitoshi; Ishikawa, Isao

Favourites:Add to Favourites

Successful treatment of de novo thrombotic microangiopathy after minor ABO-mismatched living donor kidney transplantation
pp. 25-30(6)
Authors: Ushigome, Hidetaka; Sakai, Kazuki; Suzuki, Tomoyuki; Nobori, Syuji; Yoshizawa, Atsushi; Kaihara, Satoshi; Okamoto, Masahiko; Urasaki, Koji; Yoshimura, Norio

Favourites:Add to Favourites

Severe acute-hybrid rejection occurring nine months after kidney transplantation: a report of rescue by orchestration of antirejection therapies
pp. 31-35(5)
Authors: Harada, Hiroshi; Miura, Masayoshi; Morooka, Kanako; Ogawa, Yayoi; Tanabe, Tatsu; Takada, Norikata; Seki, Toshimori; Togashi, Masaki; Takenouchi, Toshinao; Hirano, Tetsuo

Favourites:Add to Favourites

Detection of anti-HLA antibody by flow-cytometric panel reactive antibody in kidney transplant recipient with frequent episodes of acute rejection
pp. 36-41(6)
Authors: Masutani, Kohsuke; Fujisaki, Akiko; Yamada, Shunsuke; Noguchi, Hideko; Okabe, Yasuhiro; Kitada, Hidehisa; Sugitani, Atsushi; Katafuchi, Ritsuko; Tsuruya, Kazuhiko; Tanaka, Masao; Iida, Mitsuo

Favourites:Add to Favourites

A case of early graft loss due to hyperacute rejection after ABO-incompatible renal transplantation
pp. 42-46(5)
Authors: Horie, Katsunori; Kanou, Yasuko; Sato, Motoyoshi; Tsuyuki, Mikito; Ishida, Shohei; Shimoji, Takeo; Fujita, Takashi; Kimura, Toru; Kato, Masashi; Tsuji, Yoshikazu; Kinukawa, Tsuneo

Favourites:Add to Favourites

An ABO-incompatible renal transplant patient who developed severe antibody-mediated vascular rejection 36 days after transplantation
pp. 47-49(3)
Authors: Fujii, Akiko; Horita, Shigeru; Sannomiya, Akihito; Fuchinoue, Shohei; Teraoka, Satoshi; Yamaguchi, Yutaka

Favourites:Add to Favourites

Successful rescue and maintenance of long-term remission of anti-HLA antibody-mediated acute allograft rejection by rituximab-containing therapy: case report
pp. 50-52(3)
Authors: Takeuchi, Yasuo; Yoshida, Kazunari; Wakai, Haruki; Obata, Fumiya; Aita, Kumi; Koike, Junki

Favourites:Add to Favourites

Persistent subclinical rejection associated with nodular B-cell infiltrates in a renal transplant recipient
pp. 53-57(5)
Authors: Toki, Daisuke; Ishida, Hideki; Horita, Shigeru; Tokumoto, Tadahiko; Shimizu, Tomokazu; Iizuka, Jyunpei; Tunoyama, Kuniko; Masumoto, Kentaro; Shirakawa, Hiroki; Setoguchi, Kiyoshi; Iida, Shoichi; Tanabe, Kazunari; Yamaguchi, Yutaka

Favourites:Add to Favourites

A case of plasma cell-rich acute rejection 18 months after kidney transplantation successfully treated with steroid pulse therapy
pp. 58-61(4)
Authors: Shimizu, Tomokazu; Ishida, Hideki; Shirakawa, Hiroki; Omoto, Kazuya; Tanabe, Kazunari; Yamaguchi, Yutaka

Favourites:Add to Favourites

A case of renal allograft loss associated with thrombotic microangiopathy during pregnancy
pp. 62-67(6)
Authors: Tsuchimoto, Akihiro; Yotsueda, Hideki; Shinozaki, Michiya; Nagara, Tadashi; Kuroki, Yusuke; Mizumasa, Tohru; Motoyama, Kentaro; Matsumoto, Megumi; Umezu, Takashi; Ikeda, Kiyoshi; Kitamura, Hiroshi; Katafuchi, Ritsuko; Hirakata, Hideki

Favourites:Add to Favourites

Effects of anti-hypertensive treatment on graft function and proteinuria in a kidney transplant from an elderly hypertensive donor
pp. 68-71(4)
Authors: Kobayashi, Akimitsu; Yamamoto, Hiroyasu; Matsuoka, Kentaro; Ito, Hideyuki; Yamamoto, Izumi; Kawamura, Yoshimi; Tanno, Yudo; Yaginuma, Tatsuhiro; Mitome, Jun; Hayakawa, Hiroshi; Miyazaki, Yoichi; Utsunomiya, Yasunori; Yamaguchi, Yutaka; Hosoya, Tatsuo

Favourites:Add to Favourites

Two cases of kidney transplantation from the same non-heart beating deceased donor after long cold-ischemic time more than 24 h
pp. 72-75(4)
Authors: Nishi, Shinichi; Imai, Naofumi; Nakagawa, Yuki; Saito, Kazuhide; Takahashi, Kota; Gejyo, Fumitake

Favourites:Add to Favourites

Insidious transmission of membranous nephropathy from kidney donor with no clinical manifestations before and after transplantation
pp. 76-79(4)
Authors: Horike, Keiji; Takeda, Asami; Kitamura, Ken; Ogiyama, Keiko; Sakai, Kaoru; Onoda, Hiroshi; Goto, Norihiko; Sato, Tetsuhiko; Nagasaka, Takaharu; Uchida, Kazuharu; Morozumi, Kunio

Favourites:Add to Favourites

A case of de novo glomerulonephritis with electron-dense deposits following renal transplantation
pp. 83-86(4)
Authors: Nakayama, Makiko; Kamei, Koichi; Matsuoka, Kentaro; Nakagawa, Atsuko; Iijima, Kazumoto

Share Content

Access Key

Free Content
Free content
New Content
New content
Open Access Content
Open access content
Subscribed Content
Subscribed content
Free Trial Content
Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
ingentaconnect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more