Skip to main content

Publisher: Wiley-Blackwell

Volume 28, Number 7, July 2007

Favourites:
ADD

Synaptic plasticity, AMPA-R trafficking, and Ras-MAPK signaling
pp. 928-936(9)
Authors: GU, Yun; STORNETTA, Ruth L

Favourites:
ADD

Ryanodine receptors as pharmacological targets for heart disease
pp. 937-944(8)
Authors: SANTONASTASI, Marco; WEHRENS, Xander H T

Favourites:
ADD

Cysteinyl leukotriene receptor 1 partially mediates brain cryoinjury in mice
pp. 945-952(8)
Authors: DING, Qian; FANG, San-hua; ZHANG, Li-hui; ZHANG, Wei-ping; CHEN, Zhong; WEI, Er-qing

Favourites:
ADD

Effects of (-)-stepholidine on NMDA receptors: comparison with haloperidol and clozapine
pp. 953-958(6)
Authors: GU, Wei-hua; YANG, Shen; SHI, Wei-xing; ZHEN, Xue-chu; JIN, Guo-zhang

Favourites:
ADD

Verapamil blocks HERG channel by the helix residue Y652 and F656 in the S6 transmembrane domain
pp. 959-967(9)
Authors: DUAN, Jing-jing; MA, Ji-hua; ZHANG, Pei-hua; WANG, Xian-pei; ZOU, An-rou; TU, Dan-na

Favourites:
ADD

Receptor subtype involved in α1-adrenergic receptor-mediated Ca2+ signaling in cardiomyocytes
pp. 968-974(7)
Authors: LUO, Da-li; GAO, Jian; FAN, Lin-lin; TANG, Yu; ZHANG, You-yi; HAN, Qi-de

Favourites:
ADD

Evaluation of hepatitis B virus replication and proteomic analysis of HepG2.2.15 cell line after cyclosporine A treatment
pp. 975-984(10)
Authors: XIE, Hai-yang; XIA, Wei-liang; ZHANG, Chun-chao; WU, Li-ming; JI, Hao-feng; CHENG, Yu; ZHENG, Shu-sen

Favourites:
ADD

Expression of vascular endothelial growth factor in cultured human dental follicle cells and its biological roles
pp. 985-993(9)
Authors: CHEN, Xue-peng; QIAN, Hong; WU, June-jie; MA, Xian-wei; GU, Ze-xu; SUN, Hai-yan; DUAN, Yin-zhong; JIN, Zuo-lin

Favourites:
ADD

Detection and analysis of bovine foamy virus infection by an indicator cell line
pp. 994-1000(7)
Authors: MA, Zhe; QIAO, Wen-tao; XUAN, Cheng-hao; XIE, Jin-hui; CHEN, Qi-min; GENG, Yun-qi

Favourites:
ADD

Protective effects of heat shock protein70 induced by geranylgeranylacetone in atrophic gastritis in rats
pp. 1001-1006(6)
Authors: LIU, Wei-li; CHEN, Shu-jie; CHEN, Yan; SUN, Lei-min; ZHANG, Wei; ZENG, Ya-min; ZHOU, Tian-hua; SI, Jian-min

Favourites:
ADD

Molecular mechanisms of polypeptide from Chlamys farreri protecting HaCaT cells from apoptosis induced by UVA plus UVB
pp. 1007-1014(8)
Authors: GAO, Ming-qing; GUO, Shen-bo; CHEN, Xue-hong; DU, Wei; WANG, Chun-bo

Favourites:
ADD

Non-cytolytic antigen clearance in DNA-vaccinated mice with electroporation
pp. 1024-1030(7)
Authors: PENG, Jin-liang; ZHAO, Yong-gang; MAI, Jun-hua; PANG, Wen-ka; GUO, Wei; CHEN, Guang-ming; MO, Guo-yu; RAO, Guirong; XU, Yu-hong

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Requirement of reactive oxygen species generation in apoptosis of leukemia cells induced by 2-methoxyestradiol
pp. 1037-1044(8)
Authors: SHE, Miao-rong; LI, Jing-gao; GUO, Kun-yuan; LIN, Wei; DU, Xin; NIU, Xin-qing

Favourites:
ADD

Dihydroartemisinin is an inhibitor of ovarian cancer cell growth
pp. 1045-1056(12)
Authors: JIAO, Yang; GE, Chun-min; MENG, Qing-hui; CAO, Jian-ping; TONG, Jian; FAN, Sai-jun

Favourites:
ADD

P53-mediated cell cycle arrest and apoptosis through a caspase-3-independent, but caspase-9-dependent pathway in oridonin-treated MCF-7 human breast cancer cells
pp. 1057-1066(10)
Authors: CUI, Qiao; YU, Jing-hua; WU, Jin-nan; TASHIRO, Shin-ichi; ONODERA, Satoshi; MINAMI, Mutsuhiko; IKEJIMA, Takashi

Favourites:
ADD

Biotransformation of metoprolol by the fungus Cunninghamella blakesleeana
pp. 1067-1074(8)
Authors: MA, Bin; HUANG, Hai-hua; CHEN, Xiao-yan; SUN, Yu-ming; LIN, Li-hong; ZHONG, Da-fang

Favourites:
ADD

Support vector machine for SAR/QSAR of phenethyl-amines
pp. 1075-1086(12)
Authors: NIU, Bing; LU, Wen-cong; YANG, Shan-sheng; CAI, Yu-dong; LI, Guo-zheng

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more